Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
doktorant
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Program kształcenia

 1. Kierownik studiów doktoranckich wyznacza dni zajęć, uwzględniając uczelnianą organizację roku akademickiego.
 2. Program kształcenia na czteroletnich studiach doktoranckich, obejmujący zajęcia obowiązkowe, fakultatywne i praktyki zawodowe, odpowiada 32-44 punktom ECTS. Zajęcia objęte planem studiów doktoranckich dzielą się na:
  • obowiązkowe, prowadzące do osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia
   w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych: Hermeneutyka źródeł teologii (2 pkt ECTS), Metodologia nauk teologicznych (2 pkt ECTS) Seminarium doktoranckie (4 pkt ECTS), Konwersatorium z dyscypliny dodatkowej (2 pkt ECTS), Konwersatorium z języka obcego nowożytnego (2 pkt ECTS), Wykład zakresowy (6 pkt ECTS);
  • fakultatywne w wymiarze co najmniej 15 godzin, w tym:
   1. zajęcia rozwijające umiejętności zawodowe, których wymiar wynosi co najmniej 5 punktów ECTS: Warsztat pracownika naukowego – Recenzja naukowa (3 pkt ECTS), Warsztat pracownika naukowego – Finansowanie nauki (2 pkt ECTS);
   2. zajęcia rozwijające umiejętności dydaktyczne, których wymiar wynosi co najmniej 5 punktów ECTS, realizowane na pierwszym roku studiów: Dydaktyka teologii (5 pkt ECTS)
  • praktyki zawodowe (4-16 pkt ECTS).
 3. Ćwiczenia przygotowujące doktorantów do uzyskania kwalifikacji w zakresie nowoczesnych metod i technik prowadzenia zajęć dydaktycznych realizowane są
  w ramach przedmiotu Dydaktyka teologii oraz praktyk dydaktycznych doktoranta.
 4. Praktyki dydaktyczne doktoranta obejmują 90 godzin rocznie. Zajęcia te dzielę się na:
  • zajęcia dydaktyczne prowadzone samodzielnie przez doktoranta (współprowadzone na I roku studiów) – wymiar praktyk zawodowych
   w formie prowadzenia lub współprowadzenia zajęć dydaktycznych dla doktorantów nie może być mniejszy niż 10 oraz większy niż 90 godzin rocznie. Doktorant na pierwszym roku studiów doktoranckich wyłącznie współprowadzi zajęcia dydaktyczne;
  • konsultacje – dyżur;
  • hospitacje na zajęciach prowadzonych przez opiekuna naukowego/promotora lub wskazanego przez niego samodzielnego pracownika WTL UŚ.
 5. Liczbę wykładów zakresowych, do wyboru z sekcji: biblijno-dogmatycznej, historyczno-społecznej oraz teologii praktycznej, ustala się według proporcji liczby studentów i zainteresowań tematycznych doktorantów. Kierownik studiów doktoranckich, po konsultacji z opiekunem naukowym/promotorem, może na pisemną prośbę doktoranta wyrazić zgodę na zaliczenie określonych wykładów zakresowych/monograficznych oferowanych w ramach studiów doktoranckich
  w innych wydziałach Uniwersytetu Śląskiego lub w ramach analogicznych studiów
  w innych uczelniach. Identyczna zasada obowiązuje przy zaliczeniu modułów: Konwersatorium z dyscypliny dodatkowej oraz Konwersatorium z języka obcego nowożytnego.
 6. Przygotowanie do egzaminów doktorskich odbywa się w ramach modułów: Konwersatorium z dyscypliny dodatkowej oraz Konwersatorium z języka obcego nowożytnego.

Załącznik 1: 1.Teologia_ramowy plan studiów

Ramowy plan studiów

Załącznik 2: 2.Teologia_efekty kształcenia

Efekty kształcenia

return to top