Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
doktorant
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców

Począwszy od roku akademickiego 2019/2020 nie ma osobnego Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów. Doktoranci mogą za to ubiegać się o Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców. Oznacza to, że doktoranci nie będą już konkurować tylko między sobą, ale znajdują się w jednej grupie z nauczycielami akademickimi nie posiadającymi stopnia doktora i naukowcami, posiadającymi stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat, którzy są zatrudnieni w podmiocie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ww. Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce, tj. m.in. w uczelni.

Wymagania stawiane kandydatom do tego stypendium są wysokie, ale za to stypendium może być przyznane nawet na 3 lata a miesięczna wypłata może sięgnąć nawet 5390 zł.

Wnioski o stypendia składane są w maju każdego roku, a w roku 2019 wyjątkowo przewiduje się jeszcze dodatkowy termin na składanie wniosków – od 1 do 31 grudnia.

W pierwszym konkursie rozstrzygniętym we wrześniu 2019 r. przyznano 181 stypendiów w kwocie 5390 zł na trzy lata. Z tego 13 stypendiów przyznano doktorantom (informacja na stronie MNiSW).

W konkursie brane są pod uwagę osiągnięcia z okresu czterech lat poprzedzających rok złożenia wniosku. Uznawane osiągnięcia:

 1. autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej lub rozdziału w monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo ujęte w wykazie wydawnictw sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy;
 2. autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych, ujętych w wykazie tych czasopism i materiałów sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy*;
 3. kierowanie projektem badawczym o wysokim poziomie innowacyjności finansowanym w ramach konkursu ogólnokrajowego albo międzynarodowego;
 4. zastosowanie praktyczne wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, w tym zagraniczne zgłoszenie patentowe, udzielony patent lub wdrożenie wyników działalności naukowej w innej formie;
 5. autorstwo i wygłoszenie referatu naukowego dotyczącego badań naukowych o wysokim poziomie innowacyjności na międzynarodowej konferencji naukowej o wysokim prestiżu;
 6. udział w międzynarodowym projekcie badawczym realizowanym z partnerem zagranicznym;
 7. odbycie zagranicznego stażu lub wizyty studyjnej, a w przypadku osób, które ukończyły studia doktoranckie za granicą – odbycie stażu lub wizyty studyjnej w Polsce;
 8. otrzymane stypendium zagraniczne;
 9. działalność na rzecz upowszechniania wiedzy o dziedzictwie narodowym lub kulturowym w Polsce i za granicą – w przypadku dziedziny nauk humanistycznych, nauk teologicznych lub nauk społecznych;
 10. stałą współpracę z prestiżową zagraniczną uczelnią lub zagraniczną instytucją naukową, w formie innej niż wymieniona w pkt 6–8;
 11. działanie twórcze w sztuce, w wyniku którego powstało dzieło artystyczne materialne lub niematerialne, w tym jego artystyczne wykonanie, stanowiące wkład w rozwój kultury;
 12. uzyskanie nagrody indywidualnej lub znaczący udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową w konkursie, na przeglądzie lub festiwalu muzycznym, teatralnym, filmowym, plastycznym lub architektonicznym o wysokim prestiżu i o zasięgu międzynarodowym.

* W roku 2019 jako znaczące osiągnięcie może zostać przedstawione autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym ujętym w wykazie czasopism naukowych ogłoszonym przez ministra właściwego do spraw nauki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (tj. dotychczasowy wykaz czasopism naukowych – część A, B i C).

return to top