Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Konferencja pt. „Przestrzenie przekładu 2”

11.04.2016 - 13:46, update 05.11.2019 - 11:19
Editors: admin

Od 20 do 21 października 2016 roku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu odbędzie się konferencja pt. „Przestrzenie przekładu 2”, której przedmiotem refleksji staną się m.in.: zagadnienia ogólnoteoretyczne związane z przekładem, zjawiska transferu międzyjęzykowego, funkcjonowanie tekstów tłumaczonych i ich recepcja, opis relacji systemowo-językowych i kulturowych w przekładzie, rozważania na temat kierunków analiz przekładowych.

Szerokie ujęcie tematu pozwala na prezentację wyników badań uwzględniających różne podejścia metodologiczne wypracowane w wyniku dialogu interdyscyplinarnego. Pozwoli to na uchwycenie charakterystycznej dla przekładoznawstwa wieloaspektowości i różnorodności tematycznej.

Obrady odbywać będą się w następujących sekcjach:

  • Przekład – zagadnienia ogólne;
  • Przekład specjalistyczny;
  • Przekład ustny i audiowizualny;
  • Przekład artystyczny;
  • Zjawiska gramatyczne w przekładzie;
  • Dydaktyka przekładu.

 

Dla uczestników konferencji z zagranicy istnieje możliwość wystąpienia online. Planowane jest także utworzenie sekcji dla studentów (studenci zwolnieni są z opłaty konferencyjnej). Języki robocze konferencji: polski i rosyjski. Opłata konferencyjna (która nie pokrywa zakwaterowania oraz wyżywienia) wynosi 400 zł (lub 100 €), a dla uczestników online – 200 zł (lub 50 €).

Zgłoszenia zawierające abstrakt (ok. 1200–1500 znaków) należy przesyłać do 30 czerwca 2016 roku za pomocą formularza elektronicznego. Pytania można kierowa na adres e-mail: przestrzenieprzekladu@us.edu.pl.

 

Organizatorem wydarzenia jest Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Szczegółowe informacje oraz program konferencji znajdują się na stronie: www.przestrzenieprzekladu2016.us.edu.pl

return to top