Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polish
 • English
Interdyscyplinarne Centrum Rozwoju Kadr
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Projekt | Interdyscyplinarne Centrum Rozwoju Kadr – think tank ds. rozwoju kluczowych kompetencji kadr przyszłości dla polskiej nauki

Idea

Opracowywanie nowych rozwiązań opartych na zrozumieniu potrzeb kadry naukowej oraz profesjonalnej obsłudze administracyjnej to jedno z działań, które może przyczynić się do umacniania pozycji polskich uczelni na arenie międzynarodowej.

Rozwój doskonałości badawczej naukowców powinien być wspierany przez dobre praktyki zarządzania sektorem szkolnictwa wyższego i związanymi z nim pracownikami.

W związku z tym w ramach projektu zaprojektowane zostaną narzędzia, które dotyczyć będą:

 • monitorowania rozwoju kadry naukowej (z uwzględnieniem doskonalenia procesu rekrutacji, projektowania oceny, zagadnień związanych z motywacją czy badania potrzeb szkoleniowych),
 • realizacji badań naukowych dotyczących funkcjonowania zespołów badawczych i pracy liderów badawczych,
 • wdrażania wyników badań do praktyki zarządzania uczelniami,
 • a także rozpowszechniania dobrych praktyk związanych z umacnianiem pozycji polskich uczelni i dążeniem do doskonałości badawczej.

 

Cel

W ramach projektu opracowane zostaną:

 • model kluczowych kompetencji kadry badawczej oraz kadry wsparcia administracyjnego sektora szkolnictwa wyższego w Polsce,
 • narzędzia oraz wskaźniki pomiaru i analizy kompetencji, w tym narzędzia online,
 • a także rekomendacje dotyczące rozwoju kluczowych kompetencji kadr.

 

Formuła

Projekt realizowany jest w formule think tanku – osią podejmowanych działań będą badania i analizy oraz rozmowy z udziałem przedstawicieli polskich i zagranicznych ośrodków naukowych, a także ekspertów zewnętrznych.

 

Etapy projektu

Czas realizacji projektu obejmuje następujące etapy:

 • budowanie partnerstwa – nawiązywanie współpracy z jednostkami badawczymi polskiego sektora szkolnictwa wyższego, zagranicznymi uczelniami oraz ekspertami zewnętrznymi,
 • interdyscyplinarne badania naukowe – gromadzenie oraz analiza danych, na podstawie których opracowana zostanie koncepcja rozwoju kluczowych kompetencji kadry badawczej oraz kadry wsparcia administracyjnego sektora szkolnictwa wyższego w Polsce,
 • pilotaż wdrożeniowy – działania mające na celu testowanie opracowanego modelu kompetencji oraz zaprojektowanych narzędzi,
 • transfer wiedzy – upowszechnienie efektów projektu.

Zespół

Dziewięć osób na zdjęciu

Członkowie zespołu

Na zdjęciu:

 • od lewej, pierwszy rząd: kierownik projektu, dyrektor ICRK prof. dr hab. Barbara Kożusznik, dr Barbara Smorczewska, Michał Fafiński, dr hab. Olaf Flak, prof. UŚ, dr Małgorzata Kłoskowicz,
 • od lewej, drugi rząd: Anna Węgrzyn, Anna Mędrek, dr Małgorzata Chrupała-Pniak, dr Adrian Pyszka. Członkiem zespołu jest również Katarzyna Więcek-Jakubek (nieobecna na zdjęciu).

Fot. Julia Agnieszka Szymala

Kierownik projektu

Profesor psychologii, pełnomocnik rektora ds. rozwoju kadr Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, prezydent Division 1 Work and Organizational Psychology Internationale Association of Applied Psychology (IAAP), członek European Association of Work and Organizational Psychology (EAWOP), prezes zarządu Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji.

Główni wykonawcy

Specjalista w zakresie psychologii pracy i organizacji, kierownik Działu HR i Komunikacji z Pracownikami Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, członek zarządu Division 1 Work and Organizational Psychology Internationale Association of Applied Psychology (IAAP), członek European Association of Work and Organizational Psychology (EAWOP), członek Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji.

Dr inż. w zakresie nauk ekonomicznych, specjalista w zakresie konkurencyjności przedsiębiorstw, technik i narzędzi menedżerskich oraz automatyzacji pracy zespołu, prodziekan ds. umiędzynarodowienia i organizacji Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Specjalista w zakresie psychologii pracy i organizacji, w szczególności problematyki zaangażowania w pracę oraz psychologicznych predyktorów efektywności pracy zespołów pracowniczych; aktualnie specjalista ds. badań stanu kapitału ludzkiego w Dziale HR i Komunikacji z Pracownikami Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Specjalista w zakresie wspomagania zmian służących zwiększaniu zatrudnialności pracowników na rynku pracy i budowania programów restrukturyzacji zatrudnienia z elementami wsparcia pracowników przez procesy zmian, również w zatrudnieniu.

Specjalista w zakresie psychologii, adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, członek zarządu European Association of Work and Organizational Psychology (EAWOP).

Broker innowacji, pracownik Biura Współpracy z Gospodarką Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, gdzie zajmuje się prowadzeniem doradztwa dla pracowników naukowych w zakresie: pozyskiwania dotacji na działalność B+R, oceny zgłaszania projektów pod kątem biznesowo-gospodarczym oraz w zakresie potencjału komercyjnego projektów.

Menedżer ds. zarządzania zasobami ludzkimi w BPSC, specjalista w zakresie projektowania funkcjonalności systemów informatycznych wspomagających ZZL, opracowywanie analiz przedwdrożeniowych, projektowanie podstawowych procesów personalnych oraz audytu kompetencji.

Koordynator projektu pn. „Interdyscyplinarne Centrum Rozwoju Kadr: think tank ds. rozwoju kluczowych kompetencji kadr przyszłości dla polskiej nauki” finansowanego z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu DIALOG

Projekt realizowany jest przez ICRK w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego DIALOG.

Logo ICRK

Logo programu DIALOG

Logo MNiSW

return to top