Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska

Informacja w sprawie trybu ubiegania się o stypendium ministra na rok akademicki 2021/2022 dla studentów

09.09.2021 - 10:32 aktualizacja 09.09.2021 - 11:33
Redakcja: Maciej Bisaga

Informacja w sprawie trybu ubiegania się o stypendium ministra
na rok akademicki 2021/2022 dla studentów

 

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 30 sierpnia 2021 roku (Dz. U. z 2021 r. poz. 1637)

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1637

Podstawa prawna:

 • 93 ust. 1-3, art. 359, art. 361 i art. 363 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, 619) oraz
 • rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców (Dz. U. z 2021 r. poz. 725).
 • rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 30 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców (Dz. U. z 2021 r. poz. 1637).

 

oraz zgodnie z informacjami Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 3 września 2021 roku

 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-edukacji-i-nauki-za-znaczace-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-20212022

 

wprowadza się w Uniwersytecie Śląskim następujący tryb przedstawiania przez studentów kandydatur do stypendium ministra na rok 2021/2022.

 1. Student, który zamierza ubiegać się o stypendium ministra na rok 2021/2022 zobowiązany jest do uzyskania pozytywnej rekomendacji dziekana swojego wydziału.
 2. W tym celu student składa do dziekana wydziału za pośrednictwem dziekanatu pisemne „Zgłoszenie kandydatury do stypendium ministra na rok 2021/2022” w wersji papierowej wg załączonego wzoru – do dnia 4 października br. Do zgłoszenia student załącza dokumentację osiągnięć.

Wykaz pracowników dziekanatu, u których student składa swoje zgłoszenie:

Wykaz pracowników dziekanatu u których student składa swoje zgłoszenie:

 1. Wydział Humanistyczny: Marta Klimek (Katowice), Agnieszka Urbańczyk (Sosnowiec)
 2. Wydział Nauk Przyrodniczych: Justyna Rogalska-Nowak (Sosnowiec), Elżbieta Ulbrich (Katowice)
 3. Wydział Nauk Społecznych: Beata Kalisz, Agnieszka Jezierska
 4. Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych: Grażyna Wdowiak-Czakańska (Katowice), Marta Brysz-Michalska (Sosnowiec)
 5. Wydział Prawa i Administracji:  Katarzyna Kliszcz
 6. Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji: Daria Krzywoń
 7. Wydział Teologiczny: Ewa Kostkiewicz, Anna Staroń
 8. Szkoła Filmowa im. K. Kieślowskiego: Magdalena Krząkała-Rózsa
 9. Kolegium Indywidualnych Studiów Międzywydziałowych: Anna Duda

Każdy z wymienionych pracowników przed przedłożeniem zgłoszenia kandydatury do dziekana potwierdza status studenta, jego dane osobowe, zaliczenie roku oraz wpis na kolejny rok studiów.

 1. Dziekan wydziału udzielając studentowi rekomendacji zobowiązany jest do merytorycznej oceny osiągnięć przedstawionych przez studenta oraz prawidłowości dokumentacji zgodnie ze wskazanym Rozporządzeniem MEiN. W procesie merytorycznej oceny osiągnięć dziekan może zasięgnąć opinii np. dyrektora instytutu, dyrektora kierunku lub innych naukowców uznanych w danej dziedzinie za ekspertów.
 2. Dziekan po zapoznaniu się ze „zgłoszeniem kandydatury do stypendium ministra na rok akademicki 2021/2022” oraz przedstawioną dokumentacją zobowiązany jest do wydania opinii – czy przedstawione przez studenta osiągnięcia mają charakter znaczący oraz są związane z odbywanymi przez niego studiami (z wyłączeniem osiągnięć sportowych). W przypadku, gdy przedstawione przez studenta osiągnięcia nie będą zgodne z katalogiem znaczących osiągnięć, o których mowa w cyt. Rozporządzeniu lub nie będą związane ze studiami rekomendacja dziekana może być negatywna.
 3. Dziekan jest zobowiązany wydać studentowi rekomendację do 11 października 2021 roku.
 4. Student, który uzyskał od dziekana pozytywną rekomendację zgłasza się do Biura Studenckich Spraw Socjalnych w celu uruchomienia wniosku stypendialnego w systemie ZSUN/OSF przez koordynatora uczelnianego, który rejestruje się w systemie jako „redaktor wniosków”.
 5. Koordynatorami uczelni wyznaczonymi przez Rektora są pracownicy Biura Studenckich Spraw Socjalnych:

Justyna Urbańska justyna.urbanska@us.edu.pl oraz Agnieszka Cichoń agnieszka.cichon@us.edu.pl tel. 32 359 20 46, Rektorat, ul. Bankowa 12, pok. 0.20 (parter)

 1. Podczas osobistej wizyty studenta w BSSS (termin ustalony po wcześniejszym umówieniu telefonicznym bądź mejlowym) koordynator tworzy w systemie wniosek dla studenta przypisując mu rolę „ redaktora pomocniczego”
 2. Student, po otrzymaniu od koordynatora loginu i hasła do systemu OSF edytuje swój wniosek, w tym dane osobowe, opis osiągnięć oraz załączniki. Po zakończeniu edycji wniosku student zawiadamia koordynatora. Ostateczny termin edycji wniosku upływa w nieprzekraczalnym terminie do 15 października 2021r.
 3. Koordynator dokonuje sprawdzenia wniosku studenta jedynie pod względem formalnym, przedkłada go do podpisu Rektorowi oraz przesyła do Ministerstwa.

 

Dokumenty do pobrania:

Informacja – stypendium ministra 2021-2022

Oświadczenie nr 1 w trybie art 93 ust 1-3 stypendium ministra 2021-2022

Oświadczenie nr 2 zał OSF oświadczenie do wniosku stypendium ministra 2021-2022

Zgłoszenie kandydatury do stypendium ministra 2021-2022

return to top