Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Filozofii

Gabriela Bessler

19.01.2020 - 14:00, aktualizacja 05.12.2020 - 19:41
Redakcja: an

dr hab. Gabriela Bessler, prof. UŚ

UŚ WNS piętro III pokój nr 331 b
tel. +48 32 359 21 54
e-mail: gabriela.besler@us.edu.pl

Stanowisko

profesor uczelni

Życiorys naukowy

 • 1984-1990 Studia filozoficzne w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej, sekcja Filozofii Teoretycznej;
 • 1986/1987 roczny pobyt w Niemczech, poświęcony nauce języka niemieckiego
 • 1995/1996 – staż doktorancki w Katedrze Metodologii Nauk Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 • 1991 1998 zatrudniona na stanowisku asystenta w Instytucie Filozofii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski, Katowice;
 • 1998 doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, temat pracy doktorskiej: Tomizm egzystencjalny M. A. Krąpca a filozofia analityczna P. F. Strawsona w sporze o koncepcję metafizyki; promotor. ks. prof. zw. dr hab. Andrzej Bronk, Wydział Filozofii, Katolicki Uniwersytet Lubelski.
 • 1998 zatrudniona na stanowisku adiunkta na czas nieokreślony w Instytucie Filozofii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski, Katowice;
 • 2003/2004 – staż habilitacyjny w Katedrze Metodologii Nauk Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 • 2011 – doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie filozofii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski, na podstawie monografii Gottloba Fregego koncepcja analizy filozoficznej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2010.
 • 2012 – zatrudniona na stanowisku adiunkta z stopniem naukowym doktora habilitowanego Instytucie Filozofii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski, Katowice.

Publikacje

 • książki:
  • Spór o koncepcję metafizyki. Tomizm egzystencjalny M. A. Krąpca a filozofia analityczna P. F. Strawsona, Katowice: Wydawnictwo Naukowe Śląsk 2002, pp. 154. ISBN 83-7164-356-X. (The Controversy over Conception of Metaphysics. The Existential Thomism of M.A. Krąpiec and the Analytic Philosophy of P.F. Strawson).
  • Gottloba Fregego koncepcja analizy filozoficznej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2010, pp. 248. ISBN 978-83-226-1902-5. (Gottlob Frege’s Conception of Analysis).
  • „Chodzimy po tych samych lub podobnych drogach myślowych”. Tematyka korespondencji logicznej Gottloba Fregego z Giuseppe Peanem, Dawidem Hilbertem i Bertrandem Russellem. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2018 (przygotowywana do druku).
 • artykuły:
  • „Świat to skroplona myśl Boga”. Mieczysława A. Krąpca koncepcja racjonalności. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2009, t. 52, 2(206), pp. 37–47. („The World is a Condenced God’s Thought”. A. Krąpiec’s Conception of Rationality)
  • Petera Frederica Strawsona koncepcja indywiduów: rodzaje, charakterystyka i metoda badań. „Filo-sofia” 2013 4(23), pp. 209-228. (F. Strawson’s Conception of Individual: Types, Description and Method of Investigation)
  • Gottlob Frege on Number. Development of his Conception between Years 1879-1925. „Wismar Frege Series” 03/2013, pp. 7–17.
  • Gottlob Frege o liczbie. Przyczynek do określenia roli, jaką dla filozofów pełni historia matematyki, „Zagadnienia Filozoficzne w Nauce” 2013 (53), pp. 133-164. (Gottlob Frege on Number. A Contribution to Description of the Role of Philosophy in History of Mathematic)
  • Między hipotezą a metodą. Po 35 latach od ukazania się książki ks. Józefa Herbuta Hipoteza w filozofii bytu. In: W trosce o kulturę logiczną, K. M. Wolsza, Opole 2014, pp. 53-73. (Between Hipothese Hypothesis and Method. 35 Years after Publishing “Hipothese in Philosophy of Being” by J. Herbut).
  • Aydın Sayılı’s Book Copernicus and his Monumental Work (Ankara 1973) and the Polish Background. “Dörtöğe. Felsefe ve Bilim Tarihi”, 2014, vol. 3, pp. 9-27.
  • (with J. Szulc): Gottlob Frege’s Theory of Definition as Useful Tool for Knowledge Organization. Definition of Context – Case Study. In: Knowledge Organization in the 21st Century: Between Historical Patterns and Future Prospects. W. Babik, Würzburg: Ergon Verlag 2014, pp. 312-319.
  • (with J. Szulc): Time as Constitutive Element of Information Expressed in Signs. “Kybernetes” 2104, Vol. 43, No.6, pp. 911-923. DOI 10.1108/K-06-2013-0120.
  • Gottlob Frege o zdaniu. Rozwój koncepcji w latach 1879–1919. Uwagi wstępne. In: Od zdań do aktów mowy – rozważania lingwistyczne i filozoficzne. Ed. P. Stalmaszczyk, Łódź: Zakład Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego, Instytut Anglistyki Uniwersytetu Łódzkiego & Primum Verbum, 2015, pp. 29-45. (Gottlob Frege on Proposition. Development of the Conception between 1879-1910).
  • Tematyka korespondencji naukowej Gottloba Fregego z Bertrandem Russellem w latach 1902-1904 . In: Filozofia matematyki i informatyki. R. Murawski, Kraków, Copernicus Center Press 2015, pp. 91-106.
  • Philosophical and Mathematical Correspondence between Gottlob Frege and Bertrand Russell in the years 1902-1904. Some Uninvestigated Topics „Folia Philosophica” 2016 (35), pp. 85-100.

return to top