Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Językoznawstwa

Aldona Skudrzyk

18.02.2020 - 09:51, aktualizacja 31.10.2020 - 22:42
Redakcja: krzysztofrozwadowski

prof. dr hab. Aldona Skudrzyk

Kontakt: aldona.skudrzyk@us.edu.pl

profesor nauk humanistycznych w Instytucie Językoznawstwa. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół socjolingwistycznych, pragmatycznych i stylistycznych aspektów zróżnicowania współczesnej polszczyzny. Publikuje rozprawy dotyczące m.in. pragmatyki, socjolingwistyki, teorii dyskursu, przemian współczesnej polszczyzny pisanej – w tym także polszczyzny artystycznej, języka podręczników szkolnych, funkcjonowania polszczyzny regionalnej, ortografii oraz możliwości wykorzystania współczesnych metodologii opisu języka dla potrzeb glottodydaktyki.
Najnowsze badania dotyczą stanu piśmiennego stylu myślenia (literacy of the young generation; analfabetyzm funkcjonalny), wpływu nowych mediów na język młodego pokolenia oraz regionu i roli języka w konstruowaniu tożsamości lokalnych. Jest autorką ponad 150 publikacji naukowych, w tym kilku monografii. Zajmuje się również teoretycznie i praktycznie glottodydaktyką – jest współautorką skryptów do nauczania języka polskiego jako obcego, wykłada na studiach podyplomowych dla nauczycieli języka polskiego jako obcego zarówno w edycjach polskich, jak i zagranicznych. Naukowy opis dyskursu edukacyjnego – w szerokiej społecznej i kognitywnej perspektywie zaowocował działaniami aplikacyjnymi: kursy pogłębiające sprawność stylistyczno-pragmatyczną (dla tłumaczy, prawników); program Radia Katowice „Każdemu damy radę”, opieka merytoryczna nad przebiegiem kilku konkursów ortograficznych o różnym zasięgu.
Jest członkiem Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego oraz Stowarzyszenia “Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego.

Profil Pracownika w portalu ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5503-5150

Wybrane publikacje:

Współczesna polszczyzna mieszkańców Sosnowca, w: Sosnowiec. Obraz miasta i jego dzieje, t. 2, red. A. Barciak, A. T. Jankowski, Muzeum w Sosnowcu, 2016, s. 505-518.

Style współczesnego języka polskiego. Przewodnik po stylistyce polskiej, red. E. Malinowska, J. Nocoń, U. Żydek-Bednarczuk, Kraków 2013.

Literacy of the young generation in a diglossic environment, Uniwersytet Śląski, Katowice 2012, ss. 159 (współautorstwo

Małe ojczyzny. Świadomość językowo-kulturowa społeczności lokalnych, Uniwersytet Śląski, Katowice 2010, ss. 324 (współautorstwo).

Kultura piśmienności młodego pokolenia, Uniwersytet Śląski, Katowice 2010, ss. 264 (współautorstwo).

Czy zmierzch kultury pisma? O synestezji i analfabetyzmie funkcjonalnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2005, ss. 219.

Język (za)pisany. O kolokwialności dialogów współczesnej prozy polskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1994, ss. 104.

Przyszłość bez przeszłości? Język wobec współczesnych przemian komunikacji, w: Przyszłość polszczyzny – polszczyzna przyszłości, red. K. Kłosińska, R. Zimny, Warszawa 2017, s. 75-87.

Od semantyki do pragmatyki, czyli o osłabieniu precyzji komunikowania, [w:] Język, człowiek, społeczeństwo, red., J. Panasiuk, T. Woźniak, Lublin 2013, s. 241 – 252.

Determinizm technologiczny a przestankowanie w epoce/kulturze odwróconych wektorów, czyli przecinek bezmyślności, kropka nienawiści, „Poradnik Językowy”, 2019, z. 3, s. 7-16.

 

return to top