Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Językoznawstwa

Aleksandra Niewiara

18.02.2020 - 09:35, aktualizacja 18.10.2020 - 02:09
Redakcja: krzysztofrozwadowski

dr hab. Aleksandra Niewiara, prof. UŚ

Zainteresowania naukowe: lingwistyka kulturowa; semantyka i pragmatyka, szczególnie w ujęciu historycznym oraz na tle porównawczym języków słowiańskich i indoeuropejskich; językoznawstwo kognitywne; zagadnienia pamięci zbiorowej . Trzon badań stanowi opis przekształceń polskich stereotypów narodowych – w tym: autostereotypu i jego związków z tożsamością wspólnoty – które są rekonstruowane na podstawie prywatnych dokumentów polskiej szlachty od XVI do XX w.

Kontakt: aleksandra.niewiara@us.edu.pl

Profil Pracownika w portalu ORCID:

Wybrane publikacje:

Imagologia – pamięć zbiorowa – umysł i kultura. Katowice: Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, 2019.
Kształty polskiej tożsamości. Potoczny dyskurs narodowy w perspektywie etnolingwistycznej (XVI-XX wiek). Katowice: Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, wyd. 1 2009 ; wyd. 2 popr. Katowice 2010.
Moskwicin –Moskal – Rosjanin w dokumentach prywatnych. Portret. Łódź: Ibidem, 2006.
Wyobrażenia o narodach w pamiętnikach i dziennikach z XVI-XIX wieku. Katowice: Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, 2000.

Artykuły:
Gra figurami pamięci zbiorowej w utworze artystycznym. Z zagadnień lingwistyki pamięci. „LingVaria” (2019) 1 (27), s. 51-65.
Wesół był Polak. Z rozważań nad pojęciami kluczowymi kultury polskiej. Antonimia i pojęcia spolaryzowane. W: Historia języka w XXI wieku. Stan i perspektywy. Red. Magdalena Pastuch, Mirosława Siuciak. Katowice 2018: Wyd. UŚ, s. 703–713.
Collective memory of the past of the European nations in visual mental representations – report on experimental imagology (in:) 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Science and Arts. Conference proceedings. Vol. 1. Vienna 2017: SGEM, p. 133-140.
Frazeologizmy a mentalne reprezentacje wizualne (badania eksperymentalne stereotypów narodów). W: Svĕt w obrazech a frazeologii. Ladislav Janovec. Praha 2017: Univerzita Karlova, s. 311–329.
Słowa klucze kultury jako nazwy pojęć wyrazistych o wysokim stopniu utrwalenia a zagadnienia synonimii leksykalnej. LingVaria R XII (2017), nr 1 (23), s. 233-252.
Mówienie o własnym państwie. Polskie i europejskie etatonimy – tradycja i zjawiska współczesne. W: „Състояние и проблеми на българската ономастика”. Том 14. Papers from the International scientific conference The role of onomastics in the study of the history and the present state of the Bulgarian language and the other Slavic and Balkan languages (VelikoTurnovo, 26–27 June 2014). Ed. Кирил Цанков. Велико Търново 2016: Университетско издателство „Св.св. Кирил и Методий”, s. 437-454. ISSN ISBN 978-619-208-057-0.
DUSZA NARODU. DUCH NARODU. Werbalizacja pojęcia ‘wewnętrzny duchowy pierwiastek wspólnoty narodowej’ w wybranych językach europejskich (w:) Antropologiczno-językowe wizerunki duszy w perspektywie międzykulturowej. Tom 1. Dusza w oczach świata. Red. Ewa Masłowska, Dorota Pazio-Wlazłowska, Warszawa 2016: SOW ISPAN, s. 357-375.
Specyfika słowiańskiej konceptualizacji pojęcia ‘człowiek’ na tle indoeuropejskim, [w]: „Język a Kultura” t.25, Struktura słowa a interpretacja świata, red. Jan Kamieniecki, Małgorzata Misiak, Wrocław 2015: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 21-34. ISSN 0239-6661 (UWr). ISSN1232-9657 (JaK).
Wody płyną. Piję wodę. Pierwotne i prototypowe konceptualizacje rzeki w językach indoeuropejskich. W: Locje literatury i wyobraźni. Red. M. Jochemczyk, M. Piotrowiak. Katowice 2013: Wyd. UŚ, 2013 s. 15–42.
The ‘Dear Neighbour’ that ‘Vicious Murderer’: Imagining ‘the Turk’ in Polish Language and Culture. In: Imagining ‘the Turk’, ed. Božidar Jezernik, Cambridge Scholar Publishing, Cambridge, 2010 p. 149-165.
Vantage Theory, Statistics and the Mental Worldview, In: „Language Science” March, Amsterdam: Elsevier; 2010 doi: 10.1016/j.langsci.2009.10.011

return to top