Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Językoznawstwa
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Anna Kuncy-Zając

06.02.2020 - 10:53, aktualizacja 24.06.2021 - 14:16
Redakcja: am

dr Anna Kuncy-Zając

kontakt: anna.kuncy@us.edu.pl

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Językoznawca, italianistka, od 2003 roku pracownik badawczo-dydaktyczny Uniwersytetu Śląskiego, od 2011 roku zatrudniona na stanowisku adiunkta.

Autorka monografii La concettualizzazione di alcuni stati di coscienza alterata nella lingua italiana. Analisi linguistico-cognitiva (2014).

Obszary jej zainteresowań naukowych to: kognitywistyka, zwłaszcza językoznawstwo kognitywne, powiązane z zagadnieniami z zakresu psychologii, socjologii oraz szeroko pojętej kultury, jak również lingwistyka tekstu, retoryka oraz semantyka języka włoskiego. Dotychczas prowadzone przez nią badania obejmują takie zagadnienia jak: konceptualizacje snumarzenia sennegomedytacji i hipnozy w języku włoskim, jak również weryfikacja kognitywnej hipotezy o jednokierunkowości metafory w związku z wyodrębnieniem przez nią metafor o odmiennym od prototypowego lub podwójnym kierunku rzutowania.
Obecnie zajmuje się wieloaspektową analizą konceptu depresji oraz wewnątrz- i międzykulturowych różnic w jej metaforyce wynikających ze specyfiki języka, więzi kulturowych, rodzaju dyskursu, jak i bezpośredniego doświadczenia autorów tekstów. Planuje również badania nad sposobem konceptualizacji oraz dyskursem osób neuroatypowych.

Za swe osiągnięcia naukowe otrzymała w 2015 r. Nagrodę indywidualną JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego za działalność naukowo-badawczą.

Wieloletnia członkini Polskiego Towarzystwa Językoznawstwa Kognitywnego oraz Międzynarodowego Towarzystwa Językoznawstwa i Filologii Włoskiej – SILFI.

Autorka licznych wystąpień na konferencjach krajowych i zagranicznych.

Numer ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3616-3998

Wybrane publikacje:

 • “Depressione su Internet: la concettualizzazione della depressione in blog e in gruppi di autoaiuto polacchi e italiani“, w: Neophilologica vol. 31,  pod red. Wiesława Banysia, Wydawnictwo UŚ, Katowice, 2019, s. 214-233.
 • “La concettualizzazione della depressione nel discorso giornalistico italiano”, w: Linguistica Silesiana vol. 40, pod red. Rafała Molenckiego, PAN, Katowice, 2019, s. 257-271.
 • „Depresja w metaforze, metaforyka depresji”, w: Acta Philologica 50, pod red. A. Górajek, A. Piskorskiej, K. Foremniak, Wydział Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2017, s. 177-188.
 • “The concepts of sleep and death in the Italian language and the unidirectionality of metaphor”, w: Cognitive Linguistics in the Making, pod red. K. Rudnickiej-Szozdy, A. Szwedka, Peter Lang Edition. Frankfurt am Main / Bern / Bruxelles / New York / Oxford / Warszawa / Wien, 2014, s. 133-144.
 • La concettualizzazione di alcuni stati di coscienza alterata nella lingua italiana. Analisi linguistico-cognitiva. Wydawnictwo UŚ, Katowice, 2014.
 • “La nozione di moto nelle concettualizzazioni degli stati di sonno, sogno, meditazione e ipnosi nella lingua italiana”, w: Neophilologica vol. 23, pod red. Wiesława Banysia, Wydawnictwo UŚ, Katowice, 2011, s. 168-190.
 • „Corpo, spazio, movimento, nella concettualizzazione della meditazione nella lingua italiana.”, w: Neophilologica vol. 21, pod red. Wiesława Banysia, Wydawnictwo UŚ, Katowice, 2009, s. 41-61
 • “La concettualizzazione del passaggio dallo stato di veglia all’ipnosi nella lingua italiana” w:  Les relations sémantiques dans le lexique et dans le discours, pod red. K. Bogackiego i A. Dutki-Mańkowskiej, Warszawa, 2005, s. 189-202.

Wykaz dorobku naukowego w portalu Pracowników Uniwersytetu Śląskiego

Anna Kuncy-Zając, PhD
Assistant Professor in the Institute of Linguistics, University of Silesia in Katowice

anna.kuncy@us.edu.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3616-3998

https://www.researchgate.net/profile/Anna-Kuncy-Zajac

https://scholar.google.com/citations?user=1ik4FYsAAAAJ&hl=pl&oi=ao

Research interests:

PhD in Humanities (Linguistics), MA in Italian Studies in the University of Silesia in Katowice.

Linguist, Italianist. Since 2013, she has been working in the University of Silesia, since 2011 — as Assistant Professor.

Author of the monograph La concettualizzazione di alcuni stati di coscienza alterata nella lingua italiana. Analisi linguistico-cognitiva (2014).

Her research interests include: cognitivism, cognitive linguistics in particular, related to psychological, sociological and cultural issues; text linguistics; rhetoric; and Italian semantics.

Her previous research focussed on the conceptualization of sleep, dream, meditation and hypnosis in Italian, and the verification of the cognitive hypothesis on the directionality of metaphor by presenting metaphors, in which mapping has a direction different from the prototypical mapping or  which have a double-direction mapping.

Currently, she conducts a multifaceted analysis of the concept of depression and extra- and cross-cultural differences in its imagery resulting from the specificity of the language, cultural relations, a type of discourse and text authors’ direct experience. She also intends to conduct research on the conceptualizing and discourse of neuro-atypical persons.

In 2015, she received the Individual Award of the University of Silesia President for Academic Achievements.

Long-time member if the Polish Cognitive Linguistics Society and the International Society of Italian Linguistics and Philology– SILFI.

Author of numerous papers presented in academic conferences in Poland and abroad.

Selected publications:

 1. “Depressione su Internet: la concettualizzazione della depressione in blog e in gruppi di autoaiuto polacchi e italiani“, w: Neophilologica vol. 31,  Wiesław Banyś (ed.), Wydawnictwo UŚ, Katowice, 2019, pp. 214-233
 2. “La concettualizzazione della depressione nel discorso giornalistico italiano”, in: Linguistica Silesiana vol. 40, Rafał Molencki (ed.), PAN, Katowice, 2019, pp. 257-271
 3. „Depresja w metaforze, metaforyka depresji” [Depression in metaphor, the metaphorization of depression], in: Acta Philologica 50, A. Górajek, A. Piskorska, K. Foremniak (eds.), Wydział Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2017, pp. 177-188.
 4. “The concepts of sleep and death in the Italian language and the unidirectionality of metaphor”, in: Cognitive Linguistics in the Making, K. Rudnicka-Szozda, A. Szwedek (eds.), Peter Lang Edition. Frankfurt am Main / Bern / Bruxelles / New York / Oxford / Warszawa / Wien, 2014, pp. 133-144
 5. La concettualizzazione di alcuni stati di coscienza alterata nella lingua italiana. Analisi linguistico-cognitiva. Wydawnictwo UŚ, Katowice, 2014.
 6. “La nozione di moto nelle concettualizzazioni degli stati di sonno, sogno, meditazione e ipnosi nella lingua italiana”, in: Neophilologica vol. 23, Wiesław Banyś (ed.), Wydawnictwo UŚ, Katowice, 2011, pp. 168-190.
 7. „Corpo, spazio, movimento, nella concettualizzazione della meditazione nella lingua italiana.”, in: Neophilologica vol. 21, Wiesław Banyś (ed.), Wydawnictwo UŚ, Katowice, 2009, pp. 41-61
 8. “La concettualizzazione del passaggio dallo stato di veglia all’ipnosi nella lingua italiana” in: Les relations sémantiques dans le lexique et dans le discours, K. Bogacki and A. Dutka-Mańkowska (eds.), Warszawa, 2005, pp. 189-202.

return to top