Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Językoznawstwa

Anna Zych

07.02.2020 - 12:55, aktualizacja 29.06.2021 - 14:49
Redakcja: am

dr hab. Anna Zych, prof. UŚ

kontakt: anna.zych@us.edu.pl

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego, rusycysta, językoznawca, doktor habilitowany nauk humanistycznych, prof. UŚ, zatrudniona w Uniwersytecie Śląskim w Instytucie Językoznawstwa. Studia doktoranckie w Uniwersytecie Moskiewskim im. Łomonosowa, zakończone obroną pracy doktorskiej w 1983 r. W latach 1991-1993 – zastępca dyrektora Instytutu Filologii Rosyjskiej, od 2002 do 2012 r. kierownik Zakładu Dydaktyki Języka Rosyjskiego, przemianowanego w 2010 r. na Zakład Językoznawstwa Stosowanego.

Promotor kilkudziesięciu prac magisterskich, dwóch rozpraw doktorskich, członek komisji doktorskich i habilitacyjnych, recenzent prac doktorskich oraz dorobku naukowego w postępowaniach habilitacyjnych.

Odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi (2005), Złota Odznaka za Zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego (2016)

Członek PTR

Zainteresowania naukowe: słowotwórstwo, leksykologia, semantyka, język dyskursu publicznego.

Autorka monografii oraz artykułów na temat zasad konstruowania i opisu gniazd słowotwórczych w planie jednego języka i w aspekcie konfrontatywnym, współautorka dwujęzycznych opracowań leksykograficznych, artykułów z zakresu dyskursu politycznego i analizy tekstu artystycznego, redaktor i współredaktorem kilkunastu monografii zbiorowych oraz współautorka podręcznika akademickiego z fonetyki. Skrypt z fonetyki teoretycznej i fonologii języka rosyjskiego z ćwiczeniami. (Katowice 2008). W ostatnich latach przedmiotem badań jest język polityki w polsko-rosyjskim aspekcie konfrontatywnym, jego strona etyczna, zmiany w rozumieniu wartości, werbalne środki wyrażenia emocji, przejawy agresji słownej i manipulacji, wykorzystywane przez polityków techniki perswazji i argumentacji. Obiektem badań są teksty stenogramów posiedzeń parlamentarnych w polskim Sejmie i rosyjskiej Dumie Państwowej.

Profil Pracownika w portalu ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8368-4713

Wybrane publikacje:

 • Gatunki i style dyskursu publicznego w ujęciu konfrontatywnym. Red. Anna Zych, Andrzej Charciarek, Katowice2019, ISBN 978-83-226-3767-8
 • O dyskursie (nie)parlamentarnym w polskim Sejmie (współautor Andrzej Charciarek). W: Gatunki i style dyskursu publicznego w ujęciu konfrontatywnym. Red. Anna Zych, Andrzej Charciarek, Katowice2019, s. 73-105, ISBN 978-83-226-3767-8
 • Интертекстуальность в парламентских дебатах (на материале стенограмм заседений польского Сейма и российской Государственной Думы) (współautor Ewa Kapela). W: Russistika i sovremiennost’: Старые вопросы, новые ответы. T2. Red. Jolanta Lubocha-Kruglik. Oksana Małysa, Gabriela Wilk, Anna Zych. Katowice 2017, s. 395-415 ( ISBN 978-83-7164-973-8)
 • Zwroty etykietalne jako element strategii konwersacyjnej w polskim i rosyjskim dyskursie parlamentarnym (współautor Andrzej Charciarek) W: Dyskurs w aspekcie porównawczym. Red. Andrzej Charciarek, Anna Zych, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016, s. 78-109, ISBN 978-83-8012-806-4
 • Dyskurs w aspekcie porównawczym. Red. Andrzej Charciarek, Anna Zych, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016, s. 78-109, ISBN 978-83-8012-806-4
 • Odmiany i style współczesnego języka polskiego i rosyjskiego. Red. Anna Zych, Andrzej Charciarek, Katowice 2013, (ISBN 978-83-6074-3867)
 • Styl potoczny wobec innych stylów funkcjonalnych (współautor Andrzej Charciarek) W: Odmiany i style współczesnego języka polskiego i rosyjskiego. Red. Anna Zych, Andrzej Charciarek, Katowice 2013, s.35-53, ISBN 978-83-6074-3867
 • Paradygmat słowotwórczy jako jednostka badań konfrontatywnych. W: „Język rosyjski w konfrontacji z językami Europy w aspekcie lingwokulturoznawczym”. Red. P.Czerwiński, H.Fontański. Katowice 2004, s. 129-141.
 • J. Lubocha-Kruglik, T. Zobek, A. Zych: Rosyjsko-polski słownik tematyczny. Ekonomia. PWN. Warszawa 2001.
 • Struktura i semantyka polskich i rosyjskich gniazd słowotwórczych z przymiotnikami wyjściowymi nazywającymi barwę. Katowice 1999

Bibliografia dorobku pracownika w UŚ

Anna Zych, PhD, DLitt
Associate Professor in the Institute of Linguistics, University of Silesia in Katowice

anna.zych@us.edu.pl

ORCID: 0000-0002-8368-4713

https://scholar.google.pl/citations?user=Cn8DtAwAAAAJ&hl=pl 

Research interests: word-formation, lexicology, semantics, the language of public discourse

The author of a monograph and articles on the principles of construction and description of word-formation nests in one language and in a contrastive perspective; the co-author of two-language lexicographic analyses, articles on political discourse and artistic texts; editor and co-editor of over a dozen monographic volumes and a co-author of the academic handbook  of phonetics, Skrypt z fonetyki teoretycznej i fonologii języka rosyjskiego z ćwiczeniami [A htextbook of theoretical phonetics and Russian phonology with exercises]. (Katowice  2008).

Her research has recently been focusing on contrastive analysis of the Polish and Russian language of politics and its ethics, changes in understanding values, verbal means of expressing emotions, verbal aggression and manipulation, and  persuasion and argumentation techniques used by politicians. The data analyzed are stenographic records of the sessions of the Polish Sejm and the Russian State Duma.

Selected publications:

 1. Struktura i semantyka polskich i rosyjskich gniazd słowotwórczych z przymiotnikami wyjściowymi nazywającymi barwę.[The structure and semantics of Polish and Russian derivational nests of adjectives denoting colors] Katowice 1999
 2. Lubocha-Kruglik, T. Zobek, A. Zych: Rosyjsko-polski słownik tematyczny. Ekonomia [A Russian-Polish thematic dictionary: Economy]. PWN. Warszawa 2001.
 3. Paradygmat słowotwórczy jako jednostka badań konfrontatywnych [Word-formation paradigm as a unit of contrastive studies]. In: “Język rosyjski w konfrontacji z językami Europy w aspekcie lingwokulturoznawczym”. Eds. P.Czerwiński, H.Fontański. Katowice 2004, pp. 129-141
 4. Styl potoczny wobec innych stylów funkcjonalnych [Colloquial style and other functional styles] (co-author Andrzej Charciarek) In: Odmiany i style współczesnego języka polskiego i rosyjskiego. Eds. Anna Zych,Andrzej Charciarek, Katowice 2013,35-53, ISBN 978-83-6074-3867
 5. Odmiany i style współczesnego języka polskiego i rosyjskiego [Varieties and styles of modern Polish and Russian]. Eds. Anna Zych, Andrzej Charciarek, Katowice 2013, (ISBN 978-83-6074-3867)
 6. Dyskurs w aspekcie porównawczym [Discourse in a contrastive perspective]. Andrzej Charciarek, Anna Zych, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016, pp. 78-109, ISBN 978-83-8012-806-4
 7. Zwroty etykietalne jako element strategii konwersacyjnej w polskim i rosyjskim dyskursie parlamentarnym [Etiquette-related expressions as an element of the conversational strategy in Polish and Russian parliamentary discourse] (co-author Andrzej Charciarek) In: Dyskurs w aspekcie porównawczym. Eds. Andrzej Charciarek, Anna Zych, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016, pp. 78-109, ISBN 978-83-8012-806-4
 8. Интертекстуальность в парламентских дебатах (на материале стенограмм заседений польского Сейма и российской Государственной Думы) [Intertextuality in parliamentary debates (based on stenographic records of sessions of the Polish Sejm and the Russian State Duma)] (co-author Ewa Kapela). In: Russistika i sovremiennost: Старые вопросы, новые ответы. T Eds. Jolanta Lubocha-Kruglik. Oksana Małysa, Gabriela Wilk, Anna Zych. Katowice 2017, pp. 395-415 ( ISBN 978-83-7164-973-8)
 9. O dyskursie (nie)parlamentarnym w polskim Sejmie [On (un)parliamentary discourse in the Polish Sejm] (co-author Andrzej Charciarek). In: Gatunki i style dyskursu publicznego w ujęciu konfrontatywnym. Anna Zych, Andrzej Charciarek, Katowice2019, pp. 73-105, ISBN 978-83-226-3767-8
 10. Gatunki i style dyskursu publicznego w ujęciu konfrontatywnym [Public discourse genres and styles in a contrastive perspective]. Eds. Anna Zych, Andrzej Charciarek, Katowice 2019, ISBN 978-83-226-3767-8

return to top