Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Językoznawstwa
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Danuta Gabryś Barker

22.01.2020 - 14:01, aktualizacja 14.12.2022 - 16:32
Redakcja: krzysztofrozwadowski

Prof. dr hab. Danuta Gabryś-Barker

Profesor w Instytucie Językoznawstwa UŚ

 

danuta.gabrys-barker@us.edu.pl

ORCID: 0000-0003-0626-0703

https://www.researchgate.net/profile/danuta.gabrys-barker

https://scholar.google.pl/danuta.gabrys-barker

 

Zainteresowania badawcze:

Prace naukowe prowadzone przez prof. Danutę Gabryś-Barker obejmują zagadnienia z zakresu psycholingwistyki stosowanej, językoznawstwa stosowanego oraz psychologii pozytywnej w kształceniu nauczycieli glottodydaktyków. Szczegółowe zainteresowania badawcze  to przyswajanie języka drugiego/obcego oraz wielojęzyczność. Badania te koncentrują się zarówno na aspektach kognitywnych (przechowywanie, odzyskiwanie z pamięci oraz przetwarzanie danych przez osoby dwu i wielojęzyczne), jak i na tych dotyczących sfery afektywnej (emocji) w przyswajaniu/uczeniu się języka drugiego/obcego. W tym zakresie projekty badawcze wiążą się  między innymi z opisem słownika mentalnego (wewnętrznego) i transferu językowego u osoby wielojęzycznej oraz ze studiami nad wpływem emocji na sukces w uczeniu się i posługiwaniu wieloma językami. Prof. Gabryś-Barker bada również zagadnienia dotyczące dobrostanu nauczyciela glottodydaktyka. W większości badań stosuje metody jakościowe, w tym dzienniki i  teksty narracyjne. Jest również jednym z pierwszych polskich naukowców, którzy zastosowali jeszcze latach 90-tych ubiegłego stulecia, metody introspekcji symultanicznej do badania procesów myślowych i afektywnych.

 

Najważniejsze publikacje (z najwyższą cytowalnością):

 1. Teaching English metaphors using cross-linguistic awareness.raising activities. Alice Degnan, Danuta Gabryś, Agnieszka Solska, 1997, ELT Journal, 10(1), 352-360 (cyt. 396)
 2. L1 influence on learners` renderings of English collocations: A Polish-German empirical study, Danuta Biskup (Gabryś). W PJL Arnaud, H. Bejoint (red). Vocabulary and Applied Linguistics. (str. 85-93).London: Palgrave Macmillan (cyt. 349)
 3. Aspects of multilingual storage, processing and retrieval (2005), Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego (cyt. 76)
 4. Reflectivity in pre-service teacher education. A survey of theory and Practice (2005). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Slaskiego (cyt. 76)

Inne nowsze publikacje (wybrane)

 1. Visions and revisions: On the evolving nature of trainee beliefs about teaching a foreign language, 2015. W P. Łozowski, K. Stadnik (red.) Visions and Revisions. Studies in Theoretical and Applied Linguistics, 63-76. Berlin: Peter Lang
 2. Caring and Sharing in a foreign Language Class: On a Positive Classroom Climate. W D. Gabryś-Barker, D. Gałajda (red.) Positive Psychology Perspectives on Foreign Language Learning and Teaching (2016), str.155-174. Berlin/Heidelberg: Springer
 3. Emotionality in L2 Teacher Discourse: Implications for Teacher Education and Future Research Directions. W J. de Dios Martinez Agueda (red.) (2018). Emotions in Second Language Teaching. Theory, Research and Teacher Education, 301-322. Cham: Springer
 4. Applied Linguistics and Multilingualism. W D. Singleton, L. Aronin (red.) (2019). Twelve Lectures in Multilingualism, str. 36-64. Bristol: Chanel View Publications/Multilingual Matters
 5. Developing language awareness through students’ conceptualisations: Metaphoric approach in content courses. W D. Gabryś-Barker (red.)(2019). Challenges of Foreign Language Instruction in the University Context, 107-125. Katowice: University of Silesia Press
 6. Third Age Learners of Foreign Languages. Danuta Gabryś-Barker. Bristol: Channel View Publications/Multilingual Matters (2017).

Danuta Gabryś-Barker, PhD, DLitt

Full Professor

Professor in the Institute of Linguistics, University of Silesia

 

danuta.gabrys-barker@us.edu.pl

ORCID: 0000-0003-0626-0703

https://www.researchgate.net/profile/danuta.gabrys-barker

https://scholar.google.pl/danuta.gabrys-barker

 

Research interests:

Prof. Danuta Gabryś-Barker’s research interests revolve around a variety of  issues in applied psycholinguistics, applied linguistics and positive psychology in foreign language teacher education. Her specific interests lie in language acquistion and a mutlidisciplinary approach to multilingualism and individual multlinguality. The research projects focus both on the cognitive aspects (multilingual storage, processing and retrieval in the case of  bi/multilinguals) and the affective dimensions (emotions and emotionality) in multiple language acquistion/learning contexts. The individual topics researched deal for example with multilingual mental lexicon and language transfer observed in multilinuals and the contribution of emotionality to multilinguals’ learning and language performance success. As a teacher trainer, prof. Gabryś-Barker also works on projects related to foreign language teacher well-being. In  most of her studies, she employs qualitative research methods such as diaries and narrative texts. She is also one of the first scholars in Poland who employed simultaneous intropection in studying thinking processes and affectivity of bi/multilinguals.

 

The most cited publications:

 1. Teaching English metaphors using cross-linguistic awareness.raising activities. Alice Degnan, Danuta Gabryś, Agnieszka Solska, (1997), ELT Journal, 10(1), 352-360 (cit.. 396)
 2. L1 influence on learners` renderings of English collocations: A Polish-German empirical study, Danuta Biskup (Gabryś). In PJL Arnaud, H. Bejoint (eds) (1992). Vocabulary and Applied Linguistics. (pp 85-93).London: Palgrave Macmillan (cit. 349)
 3. Aspects of multilingual storage, processing and retrieval (2005), Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego (cit. 76)
 4. Reflectivity in pre-service teacher education. A survey of theory and Practice (2005). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego (cit. 76)

Recent publications (selection):

 1. Visions and revisions: On the evolving nature of trainee beliefs about teaching a foreign language. In P. Łozowski, K. Stadnik (eds.) (2015). Visions and Revisions. Studies in Theoretical and Applied Linguistics, pp 63-76. Berlin: Peter Lang
 2. Caring and Sharing in a foreign Language Class: On a Positive Classroom Climate. W D. Gabryś-Barker, D. Gałajda (eds) (2016) Positive Psychology Perspectives on Foreign Language Learning and Teaching, pp 155-174. Berlin/Heidelberg: Springer
 3. Emotionality in L2 Teacher Discourse: Implications for Teacher Education and Future Research Directions. In de Dios Martinez Agueda (ed.) (2018). Emotions in Second Language Teaching. Theory, Research and Teacher Education, pp 301-322. Cham: Springer
 4. Applied Linguistics and Multilingualism. In D. Singleton, L. Aronin (eds.) (2019). Twelve Lectures in Multilingualism, pp 36-64. Bristol: Chanel View Publications/Multilingual Matters
 5. Developing language awareness through students’ conceptualisations: Metaphoric approach in content courses. In D. Gabryś-Barker (ed.) (2019). Challenges of Foreign Language Instruction in the University Context, pp 107-125. Katowice: University of Silesia Press
 6. Third Age Learners of Foreign Languages. Danuta Gabryś-Barker (2017). Bristol: Channel View Publications/Multilingual Matters

 

Extended bio

 

 

return to top