Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Językoznawstwa

Anna Drzazga

06.02.2020 - 10:34, aktualizacja 22.06.2021 - 14:59
Redakcja: am

dr Anna Drzazga

kontakt: anna.drzazga@us.edu.pl

Od 2015 r. zatrudniona na stanowisku adiunkta na Uniwersytecie Śląskim. Jej zainteresowania badawcze obejmują językoznawstwo ogólne i stosowane, leksykologię i leksykografię, tłumaczenia z języka angielskiego na polski i z języka polskiego na angielski,  tłumaczenie automatyczne, tworzenie komputerowych baz danych dla celów tłumaczenia automatycznego. Prowadzony przez nią projekt badawczy dotyczy problematyki wieloznaczności leksykalnej, którą charakteryzuje się zarówno język polski jak i angielski. W prowadzonych w ramach projektu badaniach koncentruje się na dokonaniu kontrastywnego angielsko–polskiego opisu wybranych, najbardziej polisemicznych czasowników charakteryzujących się największą frekwencją użycia w oparciu o założenia metodologiczne koncepcji zorientowanej obiektowo autorstwa prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia. W polu jej zainteresowań pozostaje również problem jaki stanowi przekład interiekcji z języka angielskiego na polski. Jest autorką artykułów opublikowanych w czasopismach naukowych i fachowych oraz pracach zbiorowych. Jest również współautorką, wraz z prof. zw. dr. hab. Piotrem Kakietkiem, przyjętego do druku przez Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego słownika An English-Polish Dictionary of Linguistic Terms. Członek Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego i Polskiego Towarzystwa Językoznawczego.

Numer ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6121-9294

Wybrane publikacje:

 1. An English-Polish Dictionary of Linguistic Terms (współautor: Piotr Kakietek, prof. zw. dr hab.), Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, złożone do druku.
 2. Interiekcje jako problem tłumaczeniowy. Translation Studies across the Boundaries,2018, red. Lucyna Harmon i Dorota Osuchowska. Frankfurt/M: Peter Lang.str. 177-189. ISBN 978-3-631-74684-4.
 3. The Progressive Construction in the  Translation of  British   English Literary  Fiction into  Polish, 2018. Studies in Linguistics, Anglophone Literatures and Cultures, Translation Studies across the Boundaries, Volume 13, Peter Lang GMBH.
 4. Polskie ekwiwalenty tłumaczeniowe angielskiego aspektu progresywnego – na materiale wybranych współczesnych powieści brytyjskich. Przestrzenie przekładu II. Red. Jolanta Lubocha-Kruglik, Oksana Małysa. Katowice 2017, ISSN 0208-6336, ISBN 978-83-226-3127-0 (wersja drukowana); ISBN 978-83-226-3128-7 (wersja elektroniczna). s. 427-442.
 5. The object oriented approach to the translation of metonymic expressions. w: Dyskursy Specjalistyczne 2. Rejestry, Gatunki, Tłumaczenia. red. Gwóźdź, G., Mamet, P. Częstochowa 2016, Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. pp. 47-62 . ISBN 978-83-7455-499-2
 6. Word sense disambiguation in the process of automatic translation of texts – the object oriented approach. (współautor Grzegorz Gwóźdź) w “Kultura materialna w języku i przekładzie”, (red.) Grzegorz Gwóźdź, Wydawnictw im. J. Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2015.
 7. Machine translation – the object oriented approach by Wiesław Banyś. w: “Dyskursy specjalistyczne. Rejestry, gatunki, tłumaczenia.” (red.) Grzegorz Gwóźdź, Piotr Mamet, Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2015.
 8. Word Sense Disambiguation according to the object oriented approach by W. Banyś. Linguistica Silesiana 35, 2014, Uniwersytet Ślaski, Katowice.

Wykaz dorobku naukowego w portalu Pracowników Uniwersytetu Śląskiego

Anna Drzazga, PhD
Assistant Professor in the Institute of Linguistics, University of Silesia in Katowice

anna.drzazga@us.edu.pl

ORCID: 0000-0001-6121-9294

https://www.researchgate.net/profile/Anna-Drzazga

Research interests:

Since 2015, she has been employed as an Assistant Professor in the University of Silesia. Her research interests include general and applied linguistics, lexicology, and lexicography, translation from English into Polish and from Polish into English, machine translation, and computer databases creation for machine translation.

Her research project concerns lexical ambiguity, which is characteristic of both Polish and English. In the research conducted as part of the project, she focuses on conducting a contrastive English-Polish analysis of selected, mostly polysemic verbs characterized by the highest frequency of use, based on the methodological assumptions of the object-oriented concept proposed by Wiesław Banyś.

The problem of translating interactions from English into Polish also remains in the field of her interest. She is the author of articles published in scientific and professional journals as well as in edited volumes. She is also a co-author, together with Piotr Kakietek, of An English-Polish Dictionary of Linguistic Terms accepted for publication by the Publishing House of the University of Silesia. She is member of the Polish Association of Modern Languages ​​and the Polish Linguistic Society.

Selected publications:

 1. Word Sense Disambiguation according to the object oriented approach by W. Banyś. 2014. Linguistica Silesiana 35, Uniwersytet Ślaski, Katowice.
 2. Machine translation – the object oriented approach by Wiesław Banyś. In: Dyskursy specjalistyczne. Rejestry, gatunki, tłumaczenia.”(eds.) Grzegorz Gwóźdź, Piotr Mamet. Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa.
 3. Word sense disambiguation in the process of automatic translation of texts – the object oriented approach. (co-author Grzegorz Gwóźdź). 2015. In Kultura materialna w języku i przekładzie, (ed.) Grzegorz Gwóźdź. Wydawnictw im. J. Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa.
 4. The object oriented approach to the translation of metonymic expressions. In: Dyskursy Specjalistyczne 2. Rejestry, Gatunki, Tłumaczenia. (eds). G. Gwóźdź, P. Mamet. Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. pp. 47-62 . ISBN 978-83-7455-499-2
 5. Polskie ekwiwalenty tłumaczeniowe angielskiego aspektu progresywnego – na materiale wybranych współczesnych powieści brytyjskich [Polish translation equivalents of the English progressive aspect — on the basis of selected contemporary British novels]. 2017. Przestrzenie przekładu II. (eds.) J. Lubocha-Kruglik, O. Małysa. Katowice. ISSN 0208-6336, ISBN 978-83-226-3127-0 (wersja drukowana); ISBN 978-83-226-3128-7 (wersja elektroniczna). pp. 427-442.
 6. The Progressive Construction in the Translation of  British   English Literary  Fiction into  Polish, 2018. Studies in Linguistics, Anglophone Literatures and Cultures, Translation Studies across the Boundaries, Volume 13, Peter Lang GMBH.
 7. Interiekcje jako problem tłumaczeniowy [Interjections as a translation problem]. 2018. Translation Studies across the Boundaries. pp. 177-189. (eds.) L. Harmon, D.Osuchowska. Frankfurt/M: Peter Lang. ISBN 978-3-631-74684-4.

return to top