Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Językoznawstwa

Helena Synowiec

18.02.2020 - 10:00, aktualizacja 18.10.2020 - 02:20
Redakcja: krzysztofrozwadowski

prof. dr hab. Helena Synowiec

Kontakt: helena.synowiec@us.edu.pl

pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Językoznawstwa; przez 46 lat swej działalności (tj. od 1973 roku do 30 września 2019 roku) związana z Katedrą Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problemów sprawności językowej dzieci i młodzieży oraz różnych determinantów tej sprawności, kształcenia językowego i kultury języka, funkcji i języka podręczników szkolnych. W obszar jej badań wpisują się także zagadnienia śląskoznawcze: dialekt śląski, zróżnicowanie językowe mieszkańców pogranicza śląsko-małopolskiego, rola gwary w edukacji i kulturze regionu. W dorobku naukowym ma ponad 200 autorskich i współautorskich publikacji, wśród nich kilka monografii, liczne artykuły i szkice, słowniki i cykl podręczników do kształcenia języka ojczystego; ponadto zredagowała kilka prac zbiorowych. Od roku 2003 jest członkiem Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN (w latach 2003-2011 pełniła funkcję przewodniczącej Komisji Dydaktycznej tej Rady); należy do Zespołu Języka Religijnego i Zespołu Dydaktycznego RJP. Jest również członkiem Komisji do Oceny Podręczników Szkolnych Polskiej Akademii Umiejętności. Żywo angażuje się w życie społeczne i kulturalne regionu (m.in. autorski udział w monografiach kilku miast i gmin, w opracowaniach z zakresu edukacji regionalnej; prelekcje dla nauczycieli i uczniów, prace w jury konkursów gwarowych). Za działalność na rzecz regionu została uhonorowana Złotym Laurem Umiejętności i Kompetencji w kategorii Kultura.

Profil Pracownika w portalu ORCID:

Wybrane publikacje:

1. Rozwój słownictwa nazywającego cechy osobowości w języku dzieci i młodzieży. Katowice 1985.
2. Sprawność językowa uczniów w śląskim środowisku gwarowym. Problemy, badania, konsekwencje dydaktyczne. Katowice 1993.
3. Mały słownik terminów gramatycznych. Kraków 1996 (współautorki: B. Cząstka-Szymon, K. Urban).
4. Śląskie czasopisma szkolne (1922-1939). Katowice 1999.
5. Mały słownik gwary Górnego Śląska. Wyd. I, Katowice 1999; wyd. II, Katowice 2000 (współautorzy: B. Cząstka-Szymon, J. Ludwig).
6. Dziecko w świecie języka. Kraków 2004 (współautorki: D. Bula, D. Krzyżyk, B. Niesporek-Szamburska).
7. Śląska ojczyzna polszczyzna z perspektywy edukacyjnej. Wybór zagadnień. Katowice 2013.

return to top