Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Językoznawstwa
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Iwona Loewe

18.02.2020 - 09:22, aktualizacja 22.06.2021 - 12:16
Redakcja: krzysztofrozwadowski

prof. dr hab Iwona Loewe

Kontakt: iwona.loewe@us.edu.pl

Po ukończonej na Uniwersytecie Śląskim filologii polskiej (1994r.) została zatrudniona w Instytucie Języka Polskiego (1996 r.) W roku 1999 została doktorem nauk humanistycznych, w 2008 – doktorem habilitowanym nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, a w roku 2019 uzyskała tytuł profesora. Prace badawcze prowadzi w obrębie mediolingwistyki, lingwistyki dyskursu, genologii lingwistycznej, stylistyki funkcjonalnej, tekstologii, antropologii języka. Obiektem jej badań naukowych są: dyskurs telewizyjny, gatunki medialne, parateksty, manifestacje semiotyczne sportu w przestrzeni publicznej, wreszcie bilingwizm.

W latach 2005-2012 pełniła funkcję dyrektora ds. dydaktycznych w Instytucie Języka Polskiego. Od roku 2015 jest opiekunką Koła Naukowego Doktorantów Językoznawstwa, którego członkinie biorą czynny udział w Śląskim Festiwalu Nauki. Pełni rolę jurorki w śląskiej edycji konkursu dla doktorantów Three Minutes Thesis.

Jest członkinią Rady Naukowej czasopisma „Forum Lingwistyczne”. Należy do prezydium Komisji Mediolingwistycznej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów (MKS), jest też członkinią Komisji Stylistycznej MKS, Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, Komisji Językoznawstwa PAN (Oddział w Katowicach), „Via Linguae” Stowarzyszenia Przyjaciół Instytutu Języka Polskiego UŚ.

Profil Pracownika w portalu ORCID: 0000-0002-5959-8938

Wybrane publikacje:

Sport, medium, dyskurs telewizyjny. Mediolingwistyczne rozważania o wpływie. „Zeszyty Prasoznawcze” 2020, t. 63, nr 2 (242), s. 31–46; DOI: 10.4467/22996362PZ.20.011.11901

Ku pamięci. kolor w dyskursie akademickim. „tekst i dyskurs – text und diskurs” 12, 2019 ss. 99-110.

Dyskurs telewizyjny w świetle lingwistyki mediów, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2018.

Badanie kategorii estetycznych w dyskursie telewizyjnym. Analiza ikoniczna.„Media Linguistic” https://medialing.ru, nr 3 2018, ss. 287-300, ISSN2312-9263.

Typologia dyskursu telewizyjnego. „Media Linguistic” 2017/4, ss. 43-48

Dwujęzyczność, wielojęzyczność i wielokulturowość, Edukacja i globalizacja. K. Kuros-Kowalska, I. Loewe, N. Moćko. Gliwice 2017

Igrzyska olimpijskie w polskiej telewizji. [w] Igrzyska olimpijskie w mediach masowych 1948-1984. Red. E. Pawlak-Hejno, M. Piechota, P. Nowak, Lublin 2016, ss. 11-27,

Logowizualność, czyli słowo pisane w dyskursie telewizyjnym. [w]Dyskurs i jego odmiany. Ewa Ficek,  Katarzyna Sujkowska-Sobisz,  Bożena Witosz, Katowice 2016, ss. 210-223

Dyskurs autopromocyjny i jego współczesne odsłony. t. 1. (współredaktor Aleksandra Kalisz, Ewelina Tyc). Katowice 2015

Gatunki paratekstowe w komunikacji medialnej. Katowice 2007.

Inne:

Wszystkie publikacje

Iwona Loewe, PhD, DLitt

Professor in the Institute of Linguistics, University of Silesia in Katowice

 

iwona.loewe@us.edu.pl

https://orcid.org/0000-0002-5959-8938

https://www.researchgate.net/search/publication?q=Iwona%2BLoewe

https://scholar.google.pl/scholar?hl=pl&as_sdt=0%2C5&q=Iwona+Loewe&btnG=

 

She conducts research in the following subdisciplines of linguistics: media linguistics, discourse linguistics, linguistic genology, functional and multimodal stylistics and textology. She is also interested in linguistic anthropology, image-based anthropology and rhetoric. She  analyzes public discourse, TV discourse, media genres and paratexts. The topics of her research are: self-promotion, persuasion, multimodality, sport in TV discourse, bilingualism, multiculturalism and glocalization.

 

Selected publications:

Sport, medium, dyskurs telewizyjny. Mediolingwistyczne rozważania o wpływie [Sport, medium and TV discourse]. “Zeszyty Prasoznawcze” 2020, Vol. 63, no. 2 (242), pp. 31–46; DOI: 10.4467/22996362PZ.20.011.11901

Ku pamięci. kolor w dyskursie akademickim [In memory. Color in academic discourse]. “tekst i dyskurs – text und diskurs12, 2019 pp. 99-110.

Dyskurs telewizyjny w świetle lingwistyki mediów [TV discourse in the world of media linguistics], Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2018.

Badanie kategorii estetycznych w dyskursie telewizyjnym. Analiza ikoniczna [Investigating esthetic categories in TV discourse]. “Media Linguistic” https://medialing.ru, no. 3 2018, pp. 287-300, ISSN2312-9263.

Typologia dyskursu telewizyjnego [A typology of TV discourse]. „Media Linguistic” 2017/4, pp. 43-48

Dwujęzyczność, wielojęzyczność i wielokulturowość, Edukacja i globalizacja [Bilingualism, multilingualism and multiculturalism. Education and globalization]. K. Kuros-Kowalska, I. Loewe, N. Moćko. Gliwice 2017

Igrzyska olimpijskie w polskiej telewizji [Olympic Games on Polish television]. [in] Igrzyska olimpijskie w mediach masowych 1948-1984. Eds. E. Pawlak-Hejno, M. Piechota, P. Nowak, Lublin 2016, pp. 11-27,

Logowizualność, czyli słowo pisane w dyskursie telewizyjnym [Logo-visuality, or writing in TV discourse]. [in] Dyskurs i jego odmiany. Ewa Ficek,  Katarzyna Sujkowska-Sobisz,  Bożena Witosz, Katowice 2016, pp. 210-223

Dyskurs autopromocyjny i jego współczesne odsłony [Self-promotional discourse and its modern forms]. Vol. 1. (co-editors: Aleksandra Kalisz, Ewelina Tyc). Katowice 2015

Gatunki paratekstowe w komunikacji medialnej [Paratextual genres in media communication]. Katowice 2007.

zdjęcie portreowe_Iwona Loewe

return to top