Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Językoznawstwa
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Jacek Warchala

18.02.2020 - 13:06, aktualizacja 29.06.2021 - 13:00
Redakcja: krzysztofrozwadowski

prof. dr hab. Jacek Warchala

Kontakt: jacek.warchala@us.edu.pl jacek.warchala@neostrada.pl

prof. dr hab.; pracownik Uniwersytetu Śląskiego na Wydziale humanistycznym. W latach 2005 – 2012 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Języka Polskiego przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego; od 2012 do 2019 r. pełnił funkcję kierownika Zakładu Socjolingwistyki i Społecznych Praktyk Komunikowania.
Prowadzi wykłady i zajęcia z zakresu języka promocji, teorii propagandy, teoretycznych zagadnień manipulacji językowej, teorii komunikacji społecznej, języka środków masowego przekazu, socjolingwistyki, zagadnień języka potocznego, stylistyki oraz glottodydaktyki. Jest autorem blisko 70 artykułów naukowych oraz autorem lub współautorem 6 książek: Dialog potoczny a tekst (1991), Budowanie Public Relations (2001) (współautor); Kategoria potoczności w języku (2003); Kultura piśmienności młodego pokolenia (współautor) (2010); Literacy of the young generation in a diglossic environment (współautor) (2011), Formy perswazji (2019). Prowadził zajęcia i wykłady na uniwersytetach w Berlinie, Lipsku, Halle, Bari, Dublinie, Rydze, Lwowie, Leuven.
Współpracował od 1993 roku z agencjami reklamowymi w Polsce i w Niemczech w zakresie reklamy i public relations jako dyrektor kreatywny. Uczestniczył w programie rządowym Ograniczenie skutków powodzi w skali lokalnej prowadzonym przez Biuro Projektu Banku Światowego jako konsultant Banku Światowego (2000-2002). Przez wiele lat brał udział jako juror w konkursach PR, organizowanych przez Instytut Monitoringu Mediów.

Profil Pracownika w portalu ORCID: 0000-0002-9160-9270

Wybrane publikacje:

Dialog potoczny a tekst, Katowice 1991.

Kategoria potoczności w języku, Katowice 2003.

Kultura piśmienności młodego pokolenia, Katowice 2010.  (współautorstwo: A. Skudrzyk)

Literacy of the young generation in a diglossic environment, Katowice 2012, ss. 129. (współautorstwo: A. Skudrzyk).

Formy perswazji, Katowice 2019.

The Pragmatics of Casual Dialogue, Forum Lingwistyczne 2, 2015, s. 97-120.

Konwencja i kreacja w reklamie, [w:] Konwencja i kreacja w tekstach kultury, red.: M. Karwatowska, R. Litwiński, A. Siwiec, Chełm 2016, UMCS, s. 93-117.

Rozwój i ekspansja potocznej odmiany polszczyzny w XX i XXI wieku, Poradnik Językowy nr 8, 2018, s. 52-65.

Redefiniowanie jako forma przemocy symbolicznej, (w:) Współczesne media. Przemoc w mediach, tom 2, red. Iwona Hofman i Danuta Kępy-Figura, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2020, s. 262 – 286.

Text in the word of synergized codes, Prace Językoznawcze XXII, z. 4, 2020, s. 219 – 236. DOI 10.31648/pj.5826

Jacek Warchala, PhD, DLitt

Professor in the Institute of Linguistics, University of Silesia in Katowice

 

Jacek.warchala@us.edu.pl ; Jacek.warchala@neostrada.pl

ORCID: 0000-0002-9160-9270

 

Research interests:

His research interests include: persuasive language, propaganda theory, advertising theory, theoretical foundations of linguistic manipulation, social communication theory, the language of the mass media, sociolinguistics and social linguistic practices, colloquial language, textology, linguistic stylistics and glottodidactics.

He is the author of 70 articles, and the author or co-author of 6 books: Dialog potoczny a tekst [Colloquial dialogue and text] (1991), Budowanie Public Relations [Building public relations] (2001) (co-author); Kategoria potoczności w języku [The category of colloquiality in language] (2003);  Kultura piśmienności młodego pokolenia [The writing culture of the young generation] (co-author) (2010); Literacy of the young generation in a diglossic environment (co-author) (2011), Formy perswazji [Forms of persuasion] (2019).

He conducted classes and lectures on social communication, public discourse, theory of advertising and theory of text in the universities in Berlin, Leipzig, Halle, Bari, Dublin, Riga, Lviv and Leuven.

Since 1993, he has collaborated with advertising agencies in Poland and Germany as creative director (advertising and public relations). He participated in the governmental program, Ograniczenie skutków powodzi w skali lokalnej, conducted by the Program Office of the World Bank, as an expert of the World Bank (2000-2002).

 

Selected publications:

Dialog potoczny a tekst [Colloquial dialogue and text], Katowice 1991.

Kategoria potoczności w języku [The category of colloquiality in language], Katowice 2003.

Kultura piśmienności młodego pokolenia [The writing culture of the young generation], Katowice 2010.  (co-author: A. Skudrzyk)

Literacy of the young generation in a diglossic environment, Katowice 2012, 129 pages. (co-author: A. Skudrzyk).

Formy perswazji [Forms of persuasion], Katowice 2019.

The Pragmatics of Casual Dialogue, Forum Lingwistyczne 2, 2015, pp. 97-120.

Konwencja i kreacja w reklamie [Convention and creation in advertising], [in:] Konwencja i kreacja w tekstach kultury, eds.: M. Karwatowska, R. Litwiński, A. Siwiec, Chełm 2016, UMCS, pp. 93-117.

Rozwój i ekspansja potocznej odmiany polszczyzny w XX i XXI wieku [The development and expansion of colloquial Polish], Poradnik Językowy no. 8, 2018, pp. 52-65.

Redefiniowanie jako forma przemocy symbolicznej [Re-defining as a form of symbolic violence], (in:) Współczesne media. Przemoc w mediach, Vol. 2, eds. Iwona Hofman and Danuta Kępy-Figura, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2020, pp. 262 – 286.

Text in the word of synergized codes, Prace Językoznawcze XXII, issue 4, 2020, pp. 219 – 236. DOI 10.31648/pj.5826

 

Fellowships and grants:

He was the research manager of the KBN research project no. N10401932/1637: Kultura piśmienności młodzieży szkolnej w perspektywie analfabetyzmu funkcjonalnego. Badania sprawności komunikacyjnej w szkołach Śląska i Zagłębia (Project termination: 2011) and the principal investigator of the KBN research project no. NN 104378640: Style współczesnego języka polskiego (Project termination: 2013).

zdjęcie portretowe_Jacek Warchala

return to top