Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Językoznawstwa
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Joanna Przyklenk

18.02.2020 - 09:45, aktualizacja 12.11.2020 - 15:07
Redakcja: krzysztofrozwadowski

dr Joanna Przyklenk

Kontakt: joanna.przyklenk@us.edu.pl

Joanna Przyklenk, doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, pracownik Instytutu Językoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się przede wszystkim na historii języka polskiego ze szczególnym uwzględnieniem metod badawczych tekstologii, genologii lingwistycznej i stylistyki oraz glottodydaktyki. W prowadzonych badaniach skupia się na następujących obszarach poznawczych: (1) na dyskursach tożsamościowych rozpatrywanych w kontekście kształcenia glottodydaktycznego, wielojęzyczności i stosunku Polaków do innojęzycznych obcych w historii polszczyzny; (2) na archiwach społecznych w ujęciu lingwistycznym; (3) na  humanistyce cyfrowej – korpusach diachronicznych polszczyzny; oraz (4) na języku artystycznym.

Jest autorką monografii „Staropolska kronika jako gatunek mowy” (2009) oraz współautorką podręcznika „Fonetyka dla logopedów. Część 1. Spółgłoski wargowe”. Współpracowała także przy redagowaniu książek „Gatunki mowy i ich ewolucja” (t. 4: 2011; t. 5: 2015) oraz współredagowała publikację „Wędrówka, podróż, migracja w języku i kulturze” (2018), a także tomy 4. i 6. cyklu „Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii” (2012; 2016); tom 5. tej serii ukazał się pod jej redakcją w 2014 roku.

W roku akademickim 2018/2019 pracowała jako Associate Professor w Departamencie Studiów Polskich w Hankuk University of Foreign Studies (Seul, Korea Południowa). Prowadziła wykłady, ćwiczenia oraz zajęcia lektoratowe na wielu uczelniach zagranicznych, m.in. w: Berlinie, Biszkeku, Bratysławie, Charkowie, Doniecku, Irkucku, Kolonii, Lipsku, Mińsku, Moskwie, Piatigorsku czy w Tartu. Jest członkinią Komisji Językoznawstwa PAN (Oddział w Katowicach), Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, Stowarzyszenia „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego, Stowarzyszenia Sympatyków Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ oraz Stowarzyszenia „Via Linguae”.

Profil Pracownika w portalu ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0385-6432

Wybrane publikacje:

Pastuch M., Duda, B., Lisczyk, K., Mitrenga, B., Przyklenk, J. & Sujkowska-Sobisz, K., 2018: Digital Humanities in Poland from the Perspective of the Historical Linguist of the Polish Language: Achievements, Needs, Demands. “Digital Scholarship in the Humanities”. Vol. 33, Issue 4. Oxford University Press, p. 857–873.

Przyklenk J., 2018: Distance toward Foreigners in the Polish Public Discourse of the Polish-Lithuanian Commonwealth. “East European & Balkan Studies”. Vol. 42, No. 4, p. 103-126.

Ficek E., Przyklenk J., 2018: Komponent strukturalny porady językowej – wczoraj i dziś (jeszcze o „starym” gatunku w nowych mediach). „Język Polski” z. 3, s. 65-74

Przyklenk J., 2018: Podróż w poszukiwaniu tożsamości – geografia i mit we „Wschodzie” Andrzeja Stasiuka. W: Biłas-Pleszak E., Przyklenk J., Rejter A., Sujkowska-Sobisz K., red.: Wędrówka, podróż, migracja w języku i kulturze. Katowice, s. 251–266.

Przyklenk J., 2018: Pytając o zmianę językową. Językoznawstwo historyczne a socjolingwistyka. W: Pastuch M., Siuciak M., red. przy współpr. Wąsińskiej K., Wilczek W.: Historia języka w XXI wieku. Stan i perspektywy. Katowice, s. 44–54.

Przyklenk J., 2018: Teksty obcojęzyczne i ko(n)teksty nauki języków obcych w dwudziestoleciu międzywojennym a kształcenie polonistyczne. W: Tambor J., red.: Polonistyka na początku XXI wieku. Diagnozy. Koncepcje. Perspektywy. T. 5: Achtelik A., Graboń K., red.: W kręgu (glotto)dydaktyki. Katowice, s. 128–142.

Przyklenk J., 2018: Zbytki (nie)pamięci? O polskiej kulturze pamięci w glottodydaktycznym wydaniu. W: Godlewicz-Adamiec J., Wyrzykiewicz D., red.: Pamięć, dyskurs, tożsamość. Rozważania interdyscyplinarne. Warszawa, s. 315-332.

Przyklenk, J., 2017: Miłośnicy światów równoległych. Reportażowe oblicza współczesnego kanonu lekturowego. W: Rejter A., red.: Język Artystyczny. T. 16: Nowy (?) kanon (?). Wokół Nagrody Literackiej Nike. Katowice, s. 167–188.

Przyklenk J., 2015: Znajomość języków obcych z historycznojęzykowej perspektywy (multilingwizm na przełomie wieków – XIX/XX oraz XX/XXI). „Иccлeдовaния по cлaвянcким языкaм” nr 20-1, Kopeйскa Accoциaция Cлaвистoв. Seul, s. 145-158.

Przyklenk J., 2009: Staropolska kronika jako gatunek mowy.

return to top