Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Językoznawstwa
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Monika Sułkowska

06.02.2020 - 11:14, aktualizacja 27.10.2020 - 18:43
Redakcja: krzysztofrozwadowski

 

dr hab. Monika Sułkowska, prof. UŚ

dr hab. Monika Sułkowska, prof. UŚ

 

Kontakt: monika.sulkowska@us.edu.pl

 

Dr hab. Monika Sułkowska, prof. UŚ  jest pracownikiem badawczo-dydaktycznym w Instytucie Językoznawstwa w Uniwersytecie Śląskim. Zajmuje się problemami szeroko pojętej frazeologii i analizuje różne aspekty zjawiska frazeologizacji w językach. Bada frazeologię w ujęciu teoretycznym, kontrastywnym i stosowanym, a także rozwija nowe obszary badawcze frazeologii, takie jak frazeodydaktyka i frazeotranslacja.

Monika Sułkowska jest autorką licznych publikacji naukowych, w tym dwóch monografii, słownika, podręczników akademickich oraz ponad 50 artykułów i rozdziałów w monografiach naukowych publikowanych w Polsce i za granicą.

Prezentowała referaty na ponad 40 międzynarodowych konferencjach naukowych.

Kieruje granatmi przyznanymi przez NCN oraz NCBiR. W latach 2010-2012 była kierownikiem grantu MNiSW i NCN nr N N104 057439 pt. Od frazeologii do frazeodydaktyki : rozumienie i przyswajanie frazeologizmów oraz rozwijanie kompetencji frazeologicznych w języku obcym (na przykładzie języka francuskiego). Obecnie kieruje grantem zespołowym NCBiR pt. Kursy e-learningowe z frazeologii w językach francuskim, hiszpańskim i włoskim. Nr umowy: POWR.03.01.00-00-W009/18-00, okres realizacji: 2019-2021.

Monika Sułkowska uczestniczyła w wielu przewodach doktorskich oraz w postępowanich habilitacyjnych. Regularnie recenzuje artykuły dla różnych czasopism językoznawczych oraz teksty dla monografii naukowych. Wchodzi w skład Komitetów Naukowych czasopism i międzynarodowych konferencji, a także współredaguje czasopisma naukowe. Jest członkiem Towarzystw Naukowych, w tym Sekcji Frazeologicznej Komitetu Językoznawstwa PAN w Warszawie oraz Komisji Językoznawstwa PAN w Katowicach.

Odbyła kilka staży i kwerend zagranicznych we Francji i we Włoszech. Wypromowała liczne grono licencjatów i magistrów. Sprawuje opiekę naukową nad doktorantami.

Monika Sułkowska była wielokrotnie wyróżniana i nagradzana za działalność badawczo-naukową, dydaktyczną i organizacyjną na rzecz Uniwersytetu Śląskiego. W latach 2016-2019 pełniła funkcję Zastępcy Dyrektora Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki UŚ. Jest członkiem Rady Naukowej Instytutu Językoznawstwa.

 

Numer ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9254-5443

 

Wybrane publikacje:

Compétences phraséologiques et didactique du figement en langues étrangères. 2020, Academic Journal of Modern Philology, vol. 9.

Frazeologia w przekładzie, czyli kilka uwag o frazeotranslacji. 2020, Rocznik Przekładoznawczy, t. 15.

Frazeologia somatyczna w ćwiczeniach. Tom 1: Język francuski. Tom 2: Język hiszpański. Tom 3: Język włoski. Redakcja naukowa: Monika Sułkowska. 2019, Katowice, Wyd.UŚ.

Dualité sémantique des expressions figées et mécanismes de décodage du sens idiomatique. 2019, Neophilologica, 31.

Linguistique contrastive et phraséologie appliquée. 2018, Linguistica Silesiana 39.

Phraséodidactique et phraséotraduction : quelques remarques sur les nouvelles disciplines de la phraséologie appliquée. 2016, Yearbook of Phraseology, vol. 7.

De la phraséologie à la phraséodidactique. Études théoriques et pratiques. 2013, Katowice, Wyd. UŚ, praca naukowa nr 3015.

Czasy i tryby we francuskich zdaniach podrzędnych. Podręcznik dla studentów języka francuskiego. 2007 (wyd. pierwsze) i 2014 (wyd. drugie), Katowice, Wyd.UŚ.

Od stóp do głów, czyli o częściach ciała i jego atrybutach. Polsko-francusko-hiszpańsko-włoski słownik wyrażeń. 2005, Zielona Góra, Wyd. Kanion.

Séquences figées. Étude lexicographique et contrastive. Question d’équivalence. 2003, Katowice, Wyd. UŚ, praca naukowa nr 2173.

 

Wykaz dorobku naukowego w portalu Pracowników Uniwersytetu Śląskiego

 

Informacje dodatkowe

return to top