Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Językoznawstwa
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Natalia Moćko

18.02.2020 - 09:30, aktualizacja 22.06.2021 - 13:29
Redakcja: krzysztofrozwadowski

dr Natalia Moćko

Kontakt: natalia.mocko@us.edu.pl

doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, asystent w Zakładzie Lingwistyki Tekstu i Dyskursu. Członkini Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Instytutu Języka Polskiego UŚ „Via Linguae”. Natalia Moćko jest językoznawczynią i logopedą, specjalistą z zakresu surdologopedii, neurologopedii oraz tyflopedagogiki. W 2016 roku obroniła rozprawę doktorską zatytułowaną Programy animowane dla dzieci w historii Telewizji Polskiej. Znak, styl, dyskurs. Praca powstała pod naukowym kierunkiem dr hab. prof. UŚ Iwony Loewe. Laureatka ogólnopolskiej Nagrody im. dr. Pawła Stępki przyznawanej przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji oraz Uniwersytet Warszawski za najlepszą rozprawę doktorską w dziedzinie mediów, ponadto laureatka VII edycji Konkursu Wyróżnień JM Rektora UŚ w kategorii: osiągnięcia naukowe i popularnonaukowe doktorantów. Natalia Moćko jest autorką i współautorką wielu publikacji, zwłaszcza z zakresu logopedii, lapsologii, lingwistyki dyskursu. W działalności badawczej oraz praktyce logopedycznej koncentruje się zwłaszcza na zagadnieniach związanych z funkcjami słuchowymi i ich wpływem na rozwój języka dziecka. Od ponad pięciu lat współpracuje z placówkami edukacyjnymi w Północnej Anglii. Jej zainteresowania naukowe to surdologopedia, akwizycja języka, zaburzenia językowe, sprawności językowe i komunikacyjne.

Profil Pracownika w portalu ORCID: 0000-0002-9754-6282

 

Wybrane publikacje:

• Moćko N.: Programy animowane dla dzieci w historii Telewizji Polskiej. Znak, styl, dyskurs. Wydawnictwo Aspra. Warszawa 2018. ISBN 978-83-754-5875-6, (226 stron). Rozprawa doktorska uhonorowana Nagrodą im. dr. Pawła Stępki i wydana staraniem Uniwersytetu Warszawskiego.

Redakcje naukowe:

• Moćko N. (współautorstwo: Bańczyk E.): Medialne kody w wyobraźni i języku dziecka. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2018. ISBN 978-83-226-3449-3, (171 stron).
• Moćko N. (współautorstwo: Loewe I, Kuros-Kowalska K.): Dwujęzyczność, wielojęzyczność, wielokulturowość. Edukacja i globalizacja. Wydawnictwo Komlogo. Gliwice 2017. ISBN 978-83-61339-51-9, (254 strony).
• Moćko N. (współredaktor: Węsierska K.), red.: Profilaktyka logopedyczna w praktyce edukacyjnej. Tom 2. Monografia wieloautorska. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2013. ISBN 978-83-226-2212-4, (281 stron).

Artykuły naukowe – recenzowane czasopisma naukowe:

• Moćko N., (współautorstwo Kręcichwost M., Miodońska Z., Badura P., Trzaskalik J.), 2019: Multi-channel acoustic analysis of phoneme /s/ mispronunciation for lateral sigmatism detection. In: ,,Biocybernetics and Biomedical Engineering”, volume 39, Issue 1. Pages 246-255. ISSN 0208-5216. Czasopismo indeksowane przez Thomson Reuters w bazach Science Citation Index Expanded (SciSearch®) i Journal Citation Reports/Science Edition oraz przez Elsevier w bibliograficznych bazach danych SCOPUS i EMBASE. CZASOPISMO NAUKOWE POSIADAJĄCE WSPÓŁCZYNNIK WPŁYWU IMPACT FACTOR (IF: 2,159), Punkty MNiSW 15 pkt., (10 stron).
• Moćko N., 2015: Konwergencja programów audiowizualnych dla dzieci – od telewizji do internetu. W: „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica”, nr 2(28). Łódź. ISNN 1505-9057. CZĘŚĆ B WYKAZU CZASOPISM NAUKOWYCH CZASOPISMA NAUKOWE NIEPOSIADAJĄCE WSPÓŁCZYNNIKA WPŁYWU IMPACT FACTOR (IF), 7 pkt., (16 stron).

Rozdziały i artykuły w recenzowanych publikacjach książkowych:

• Moćko N. (współautor: Kuros-Kowalska K.), 2016: Poprawność językowa i jej wpływ na komunikację wśród dzieci i młodzieży ze szkół polskich za granicą. W: Język – człowiek – świat. Różne aspekty komunikacji międzyludzkiej. Pod redakcją E. Boksy, A. Rosińskiej-Memej, J. Senderskiej. Wydawnictwo KTN. Kielce. ISBN 978-83-60777-61-9, (10 stron).
• Moćko N., 2015: Polskie programy animowane dla dzieci wyprodukowane w latach 1962 do 1979. Analiza wybranych przykładów. W: Recepcja mediów. Recepcja programów radiowych i telewizyjnych przez dzieci w wieku przedszkolnym. Pod redakcją B. Bonieckiej i A. Granat. Wydawnictwo UMCS. Lublin. ISBN 978-83-7784-753-4, (13 stron).
• Moćko N., 2015: Jakość słowa w wystąpieniach publicznych – spostrzeżenia poczynione okiem logopedy. W: Dyskurs autopromocyjny i jego współczesne odsłony. Pod redakcją Iwony Loewe, Eweliny Tyc i Aleksandry Kalisz. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice. ISBN 978-83-8012-414-1, (9 stron).
• Moćko N. (współautorstwo: Węsierska K.) 2015: Sytuacja dziecka jąkającego się w przedszkolu i w szkole. W: Szkoła bez barier. O trudnościach w nauczaniu i uczeniu się. Pod redakcją Anny Guzy, Małgorzaty Wójcik-Dudek i Bernadety Niesporek-Szamburskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice. ISBN 978-83-8012-382-3, (19 stron).

Udział w międzynarodowych projektach naukowo-badawczych:

• Współpraca z Polską Szkołą Przedmiotów Ojczystych w Manchesterze. Przygotowanie oraz przeprowadzenie dyktanda dla szkół polskich w Anglii Północnej na etapie międzyszkolnym. Stworzenie tekstu dyktanda, prace koordynacyjne nad sprawdzaniem. Inicjatywa zorganizowana przy współudziale Konsulatu Generalnego RP w Manchesterze oraz Szkoły Polskiej w latach 2015-2019.
• Uczestnictwo w projekcie UPGOW (Uniwersytet Partnerem Gospodarki Opartej na Wiedzy) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w celu podnoszenia kompetencji dydaktycznych kadry akademickiej w zakresie nauczania w języku angielskim, Certificate of Completion English Language Course level B2+
• Czas trwania: 20.09.2013 do 29.11.2013 r., prowadzący projekt: dr Katarzyna Papaja, mgr Magdalena Hampel, Ryszard Kalamarz.
• Udział w projekcie współpracy kadry nauczycielskiej z zagranicą w Lifelong Learning Programme-Erasmus Programme w ramach Indywidualnego Programu Nauczania na rok akademicki 2013/2014 w Uczelni Partnerskiej Presowska Uniwerzita v Presove.
• Przeprowadzenie zajęć lektoratowych i seminaryjnych o tematyce: współczesnej frazeologii polskiej i jej przemian, kultury języka i poprawności językowej oraz języka młodzieży i opisu świata dla studentów słowackich.
• Opieka nad studentami zagranicznymi w ramach prowadzenia zajęć z zakresu kompozycji teksu pisanego.
• Pomoc w pracach koordynacyjnych nad organizacją Eurodyktanda 2013 organizowanego przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego przy współpracy z Katedrą Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego oraz Regionalnym Ośrodkiem EFS w Katowicach skierowanego do uczniów polskich szkół oraz studentów zagranicznych studiujących na Wydziale Filologicznym UŚ w ramach wymiany międzynarodowej. Pilnowanie porządku podczas pisania, sprawdzenie prac uczniów.
• Współpraca ze Stowarzyszeniem BRISTOL Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego w ramach sekcji logopedycznej – udział w badaniach terenowych nad wdrożeniem narzędzia badawczego „Bliźniacze słowa. Test przesiewowy do badania dojrzałości szkolnej w zakresie percepcji i wymowy dzieci wielojęzycznych” Liliany Madelskiej.

Udział w innych krajowych lub lokalnych projektach naukowo-badawczych:

• Udział w projekcie „Klucze do świata” zorganizowanego dla przedszkola Dziecięcy Ogród Możliwości w Katowicach przez Horyzont Projekt współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w charakterze prowadzącej warsztaty dla rodziców dzieci przedszkolnych (od kwietnia do czerwca 2015).
• Udział w projekcie pilotażowym „Projekt badań przesiewowych dzieci 6 i 7-letnich z zastosowaniem Polskiego Pediatrycznego Testu Zdaniowego PTZ – D Profesora Edwarda Ozimka” organizowanego przez Fundację Bonum Commune w okresie od 10.2014r. do 10.2015r.
• Nawiązanie współpracy pomiędzy Instytutem Języka Polskiego na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego i Miejskim Przedszkolem nr 5 w Katowicach oraz koordynowanie pracy studentów podczas realizacji projektu „Wszystkie dzieci mogą mówić płynnie…”. Katowice, 6.06.2014.
• Nawiązanie współpracy pomiędzy Instytutem Języka Polskiego na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego i Szkołą Podstawową nr 45 w Katowicach w ramach zajęć warsztatowych prowadzonych przez studentów dla uczniów szkoły.
• Nawiązanie współpracy pomiędzy Instytutem Języka Polskiego na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego i Miejskim Przedszkolem nr 5 w Katowicach podczas realizacji projektu „ABC dobrej komunikacji”.

Natalia Moćko, PhD

Assistant Professor in the Institute of Linguistics, University of Silesia in Katowice

 

natalia.mocko@us.edu.pl

ORCID: 0000-0002-9754-6282

https://www.researchgate.net/profile/Natalia-Mocko

https://scholar.google.com/citations?user=hF8iVo8AAAAJ&hl=pl

 

Research interests:

Natalia Moćko is a linguist and a speech therapist, specialist in surdologopedics, neurologopedics and tyflopedagogy. Her research interests also focus on biomedical engineering. In 2016, she defended her doctoral dissertation, Programy animowane dla dzieci w historii Telewizji Polskiej. Znak, styl, dyskurs [Animated programs for children in the history of Polish TV. Sign, style, discourse], supervised by Assoc. Prof. Iwona Loewe. Dr Moćko is a laureate of the Nationwide  Dr Paweł Stępka Award, granted by the National Broadcasting Council and the Warsaw University, for the best doctoral dissertation in media studies; she is also a laureate of the 7th edition of the Competition for the Distinction conferred by the University of Silesia President, in the category of doctoral students’ academic and popular science achievements.

Natalia Moćko is the author and co-author of many publications, in logopedics, biomedical engineering, lapsology and discourse linguistics in particular. In her research and logopedic practice, she focuses on problems of auditory functions and their impact on children’s language development. She collaborates with the Silesian University of Technology, health care and education institutions in Poland and Northern England. Her research interests mainly include surdologopedics, the description of the speech signal, language acquisition, language disorders, and language and communication skills.

 

Selected publications:                            

  1. Article: Michal Krecichwost, Natalia Mocko, Pawel Badura, Automated detection of sigmatism using deep learning applied to multichannel speech signal, Biomedical Signal Processing and Control (Volume 68, 2021, 102612, ISSN 1746-8094), DOI: https://doi.org/10.1016/j.bspc.2021.102612.
  2. Article: Michal Krecichwost, Zuzanna Miodonska, Pawel Badura, Joanna Trzaskalik, Natalia Mocko, Multi-channel acoustic analysis of phoneme /s/ mispronunciation for lateral sigmatism detection, Biocybernetics and Biomedical Engineering (Volume 39, Issue 1, 2019, Pages 246-255, ISSN 0208-5216),DOI: https://doi.org/10.1016/j.bbe.2018.11.005.
  3. Monograph: Moćko N., Programy animowane dla dzieci w historii Telewizji Polskiej [Animated programs for children in the history of Polish TV]. Znak, styl, dyskurs. Wydawnictwo Aspra. Warszawa 2018. ISBN 978-83-754-5875-6.
  4. Edited volume: Moćko N., Bańczyk E., Medialne kody w wyobraźni i języku dziecka [Media codes in Children’s imagination and language]. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2018. ISBN 978-83-226-3449-3.
  5. Edited volume: Moćko N., Loewe I, Kuros-Kowalska K., Dwujęzyczność, wielojęzyczność, wielokulturowość. Edukacja i globalizacja [Bilingualism, multilingualism, multiculturalism. Education and globalization]. Wydawnictwo Komlogo. Gliwice 2017. ISBN 978-83-61339-51-9.
  6. Article: Moćko N., 2015: Konwergencja programów audiowizualnych dla dzieci – od telewizji do internetu [The convergence of the audiovisual programs for children — from television to the Internet]. “Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica”, no. 2(28). Łódź. ISNN 1505-9057.

zdjęcie portretowe_Natalia Moćko

return to top