Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Językoznawstwa
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Sylwia Sojda

07.02.2020 - 14:13, aktualizacja 30.06.2021 - 10:38
Redakcja: am

dr Sylwia Sojda

kontakt: sylwia.sojda@us.edu.pl

Adiunkt badawczo-dydaktyczny w Instytucie Językoznawstwa; doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa. W 2003 r. ukończyła studia magisterskie na kierunku filologia słowiańska, a w 2007 r. językoznawcze studia doktoranckie na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Pracę doktorską zatytułowaną „Procesy uniwerbizacyjne w języku polskim i słowackim” napisała pod kierunkiem dra hab. Władysława Kryzi. W trakcie studiów magisterskich odbywała semestralne studia na Uniwersytecie Komenského w Bratysławie. W roku akademickim 2007/2008 pracowała jako lektorka języka polskiego na Uniwersytecie Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy. Od 2008 roku sprawuje funkcję opiekuna praktyk zawodowych na kierunku: filologia słowiańska. Od 2015 roku jest członkiem Komitetu Językoznawstwa PAN, od 2018 roku Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego, a od 2020 Slavic Linguistic Society. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień związanych ze współczesnym językoznawstwem słowackim i konfrontatywnym polsko-słowackim (badania nad kategorią intensywności), leksykologią; dydaktyką języka słowackiego jako obcego (rozumienie tekstu pisanego) i języka polskiego jako obcego.

Profil Pracownika w portalu ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3114-9006

Wybrane publikacje:

 • Sojda S., Prefiks(oid)y “mini-“, “mikro-“, “nano-“, “maxi-“, “makro-“, “giga-” i ich funkcja intensyfikująca we współczesnym języku słowackim. “Zbornik Matice Srpske za Slavistiku”, 97, 2020,  s. 225-236.
 • Sojda S., Kyseľová M.: Uži si slovenčinu!. Čítanka s cvičeniami pre stredne pokročilých. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2019.
 • Sojda S., Adverbial intensifiers in contemporary Polish and Slovak. “Jazykovedný Časopis”, 1, 2019,  s. 55-72.
 • Sojda S.: Lingwistyczna kategoria intensywności w językoznawstwie polskim i słowackim. „Slavica Slovaca“, 53, 2, 2018, s. 118-125.
 • Sojda S.: Kategoria intensywności w stylu potocznym języka słowackiego. W: Kultura komunikacji potocznej w językach słowiańskich. 6. Red. A. Piotrowicz, M. Witaszek-Samborska, K. Skibski. Wydawnictwo Nauka i Innowacje. Poznań 2018, s. 349-363.
 • Sojda S.: Słowacka tożsamość kulturowa u progu XXI wieku. W: Tożsamość Słowian zachodnich i południowych w świetle XX-wiecznych dyskusji i polemik. T. 2. Język. Red. M. Cichońska, I. Genew-Puhalewa, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2018, s. 99-109.
 • Sojda S.: Przedrostki o wartości intensyfikującej w leksyce słowackiej. W: Słowiańszczyzna dawniej i dziś. Język, literatura, kultura. Red. A. Kołodziej przy współpracy T. Piaseckiego. Pavel Mervart, Červený Kostelec 2017, s. 253-262.
 • Sojda S.: Intensywność treści w paratekstach prozy Pavla Rankova. “Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 8, cz. 1. Red. L. Małczak. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017, s. 141-158.
 • Sojda S.: Procesy uniwerbizacyjne w języku słowackim i polskim. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Wydawnictwo Gnome, 2011.

Bibliografia dorobku pracownika w UŚ

Sylwia Sojda, PhD
Assistant Professor in the Institute of Linguistics, University of Silesia in Katowice

sylwia.sojda@us.edu.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3114-9006

https://www.researchgate.net/profile/Sylwia-Sojda

https://scholar.google.pl/citations?hl=pl&user=ryyRaysAAAAJ

Research interests:

She is Assistant Professor in the Institute of Linguistics, She has a PhD in Humanities (Linguistics). She conducts research in Slovak linguistics and contrastive Polish-Slovak linguistics (research on the category of intensity), lexicology, semantics, morphology, didactics of Slovak as a foreign language (written text comprehension) and Polish as a foreign language. She is the author of a monograph and almost 50 articles. She is the co-author a textbook for learning Slovak as a foreign language. She is a member of the Linguistics Committee of the Polish Academy of Sciences, Katowice branch, the Polish Association of Modern Languages, the Polish Linguistic Society and  the Slavic Linguistic Society.

Selected publications:

 • Sojda S., Wykładniki dezintensyfikacji w języku polskim i słowackim – zarys problematyki [Determinants of disintensification in Polish and Slovak: An Outline].”Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” 55, 2020.
 • Sojda S., Prefiks(oid)y “mini-“, “mikro-“, “nano-“, “maxi-“, “makro-“, “giga-” i ich funkcja intensyfikująca we współczesnym języku słowackim [Prefix(-oid)s mini-, mikro-, nano-, maxi-, makro-, giga- and their intensifying function in modern Slovak]. “Zbornik Matice Srpske za Slavistiku”, 97, 2020,  pp. 225-236.
 • Sojda S., Kyseľová M.: Uži si slovenčinu! Čítanka s cvičeniami pre stredne pokročilých [Let´s enjoy Slovak. A book with exercises for intermediate students]. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2019.
 • Sojda S., Adverbial intensifiers in contemporary Polish and Slovak. “Jazykovedný Časopis”, 1, 2019,  pp. 55-72.
 • Sojda S.: Lingwistyczna kategoria intensywności w językoznawstwie polskim i słowackim [The linguistic category of intensity in Polish and Slovak linguistics]. “Slavica Slovaca“, 53, 2, 2018, pp. 118-125.
 • Sojda S.: Kategoria intensywności w stylu potocznym języka słowackiego [The linguistic category of intensity in colloquial Slovak]. In: Kultura komunikacji potocznej w językach słowiańskich. 6. Eds. A. Piotrowicz, M. Witaszek-Samborska, K. Skibski. Wydawnictwo Nauka i Innowacje. Poznań 2018, pp. 349-363.
 • Sojda S.: Słowacka tożsamość kulturowa u progu XXI wieku [Slovak cultural identity at the threshold of the 21st century]. In: Tożsamość Słowian zachodnich i południowych w świetle XX-wiecznych dyskusji i polemik. Vol. 2. Język. Eds. M. Cichońska, I. Genew-Puhalewa, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2018, pp. 99-109.
 • Sojda S.: Przedrostki o wartości intensyfikującej w leksyce słowackiej [Intensifying prefixes in Slovak lexis]. In: Słowiańszczyzna dawniej i dziś. Język, literatura, kultura. Eds. A. Kołodziej przy współpracy T. Piaseckiego. Pavel Mervart, Červený Kostelec 2017, pp. 253-262.
 • Sojda S.: Intensywność treści w paratekstach prozy Pavla Rankova [The content intensity in the paratexts in Pavel Rankov’s prose]. “Przekłady Literatur Słowiańskich”. Vol. 8, part 1. Ed. L. Małczak. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017, pp. 141-158.
 • Sojda S.: Procesy uniwerbizacyjne w języku słowackim i polskim [Univerbalizing processes in Slovak and Polish]. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Wydawnictwo Gnome, 2011.

 

Sylwia Sojda - zdjęcie portretowe

return to top