Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Językoznawstwa

Tomasz Nowak

18.02.2020 - 09:36, aktualizacja 19.07.2021 - 08:25
Redakcja: krzysztofrozwadowski

imię i nazwisko: Tomasz Nowak

stopień: doktor habilitowany

stanowisko: adiunkt

 

tomasz.nowak@us.edu.pl

ORCID: 0000-0001-6044-113X

https://www.researchgate.net/profile/Tomasz-Nowak-4

https://scholar.google.pl/citations?user=2ln4x-kAAAAJ&hl=pl

 

Zainteresowania badawcze

 

Tomasz Nowak – doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa; autor prawie stu publikacji (książek i artykułów): naukowych i dydaktycznych (zob. biogram rozszerzony); nauczyciel prowadzący zajęcia na wszystkich szczeblach kształcenia. Przedmiot jego badań i zajęć stanowią: gramatyka i semantyka współczesnego języka polskiego, zwłaszcza następujące zagadnienia: formalny opis polszczyzny i eksplikowanie znaczeń wybranych jednostek języka (szczególną wagę przywiązuje w opisie do kwestii metodologicznych, m.in. w oparciu o zgromadzony materiał językowy testuje różne modele lingwistyczne). Obecnie jego zainteresowania naukowe i dydaktyczne ogniskują się wokół kognitywistycznych, matematyczno-przyrodniczych, studiów nad językiem i mową (m.in. w zakresie biolingwistyki i psycholingwistyki) oraz ich metalingwistycznych, społeczno-humanistycznych, implikacji.

 

Najważniejsze publikacje

 

  1. Refleksja nad granicami języka i mowy w obliczu odkryć zoosemiotyki. „Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies” 2021, 7(1), s. 1–53.
  2. Studia nad filogenezą języka i mowy jako zwierciadło, w którym przeglądają się nowoczesne koncepcje lingwistyczne. „Teksty z Ulicy. Zeszyt memetyczny” 2017, 18, s. 81–115.
  3. Gramatyka języka w komputerze mózgu i programie umysłu. W poszukiwaniu realnego cerebralnie i mentalnie modelu składni. „Logopedia Silesiana” 2019, 8, 31 s. 71–93.
  4. Parser gramatyczny i jego strategie poznawcze. Kilka uwag na temat syntaksy i percepcji. „Logopedia Silesiana” 2019, 8, s. 94–123.
  5. Przetwarzanie języka/mowy w umyśle/mózgu na tle wyników wybranych eksperymentów neurolingwistycznych. „Logopedia Silesiana” 2016, 5, s. 54–80.
  6. W kręgu modeli neurolingwistycznych: wybrane propozycje i wstępne interpretacje. „Logopedia Silesiana” 2016, 5, s. 31–53.

Biogram rozszeżony

Tomasz Nowak, PhD, DLitt

Assistant Professor in the Institute of Linguistics, University of Silesia in Katowice

 

tomasz.nowak@us.edu.pl

ORCID: 0000-0001-6044-113X

https://www.researchgate.net/profile/Tomasz-Nowak-4

https://scholar.google.pl/citations?user=2ln4x-kAAAAJ&hl=pl

 

Research interests:

The topics of my research and teaching include: grammar and semantics of modern Polish, especially the formal description of Polish, the explication of the meanings of selected lexemes (I pay special attention to the methodology, among other things, I test various linguistic models on the basis of the collected linguistic data). My current research interests  (and didactic responsibilities) focus on cognitive, mathematical and natural studies on language (in biolinguistics and psycholinguistics), and their metalinguistic and socio-humanistic implications.

 

Selected publications:

I am the author of almost one hundred publications (books and articles): both academic, and didactic (see extended biogram).

return to top