Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Literaturoznawstwa

Tristan Schmidt

13.10.2021 - 15:01, aktualizacja 22.11.2021 - 14:27
Redakcja: annaszumiec

Dr Tristan Schmidt
Adiunkt w Instytucie Literaturoznawstwa Wydziału Humanistycznego

tristan.schmidt@us.edu.pl

ORCID: 0000-0002-9447-6565

https://silesian.academia.edu/TristanSchmidt

https://www.researchgate.net/profile/Tristan-Schmidt-6

Dr Tristan Schmidt, badacz bizantynistyki, studiował historię, politologię i bizantynistykę w Moguncji (Niemcy) i Madrycie (Hiszpania). Jego zainteresowania badawcze obejmują relacje między ludźmi a środowiskiem naturalnym w kulturze bizantyjskiej, historię armii Bizancjum, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących przywództwa wojskowego, oraz kulturę średniowiecznej arystokracji.

W 2018 dr Schmidt roku obronił pracę doktorską na temat “Animal imagery in the political discourse at the Byzantine court, late 11th to early 13th c.” [Wyobrażenia zwierząt w dyskursie politycznym na dworze bizantyjskim, od końca XI do początku XIII wieku] (promotorzy: Univ.- Prof. Dr. Johannes Pahlitzsch; Apl. Prof. Dr. Sabine Obermaier; publikacja wydana przez Harrassowitz 2020). Projekt ten był realizowany w ramach grupy szkoleniowej DFG (German Research Foundation) 1876 „Early Concepts of Humans and Nature” [Wczesne koncepcje człowieka i przyrody].

Od tego czasu pracował w grupie badawczej DFG 1664 „Selecting personnel for social key positions” [Dobór personelu na kluczowe stanowiska społeczne] (Frankfurt nad Menem, Moguncja, Pawia) nad monografią o bizantyjskim przywództwie wojskowym, XI-XIII w. W 2016 r. przebywał na krótkoterminowym pobycie doktoranckim w Dumbarton Oaks Research Library and Collection, Waszyngton, D.C., oraz na roku akademickim w ramach Andrew W. Mellon Postdoctoral Fellow in Byzantine Studies w Boğaziçi Üniversitesi, Istambuł (w 2020/21). Od 2021 r. jest adiunktem na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, pracując nad projektem „Towards Byzantine Zoopoetics: Humans and Non-Human Animals in Byzantium (10th-12th Centuries)” [W stronę bizantyjskiej zoopoetyki: Ludzie i nie-ludzkie zwierzęta w Bizancjum (X-XII w.)] (pod kierownictwem prof. dr hab. Przemysława Marciniaka).

Publikacje

Monografia

Politische Tierbildlichkeit in Byzanz. Vom späten 11. bis zum beginnenden 13. Jahrhundert. [Polityczne wyobrażenia zwierząt w Bizancjum. Od schyłku XI do początku XIII wieku] Wiesbaden: Harrassowitz 2020 (Mainzer Veröffentlichungen zur Byzantinistik 16).

Tom współredagowany:

Wespół z Johannesem Pahlitzschem: Impious Dogs, Haughty Foxes and Exquisite Fish. Evaluative Perception and Interpretation of Animals in Ancient and Medieval Mediterranean Thought [Zuchwałe psy, wyniosłe lisy i wykwintne ryby. Wartościująca percepcja i interpretacja zwierząt w starożytnej i średniowiecznej myśli śródziemnomorskiej]. Berlin: De Gruyter 2019.

Artykuły/rozdziały:

 • Wespół z Miriam Salzmann: “Manuel II Palaeologus, Dialogue with a Persian” [Manuel II Paleologus, Dialog z Persem], in: The Bloomsbury Reader in Christian-Muslim Relations, 600-1500, ed. David Thomas. London: Bloomsbury 2022 [in print], 155-158.
 • “Von blinden Feldherren und einem bedrängten Kaiser – Feldherrenbestellungen unter Isaakios II. Angelos (1185-1195)” [O ślepych dowódcach i uciśnionym cesarzu – nominacje dowódców za panowania Izaakaiosa II Angelosa (1185-1195)], in: Vom Konklave zum Assessment-Center. Personalentscheidungen im historischen Wandel, ed. Andreas Fahrmeir and Christoph Cornelißen. Darmstadt: WBG 2021 [in print].
 • “The Merciful Emperor, the Tame Barbarian and the Ideal of Imperial Victory in Times of Failure” [Miłosierny cesarz, oswojony barbarzyńca i ideał zwycięstwa cesarskiego w czasach klęski], in: Victors and Vanquished in the Euro-Mediterranean Cultures of War in the Middle Ages, ed. Johannes Pahlitzsch and Jörg Rogge. Mainz: Mainz University Press 2021 [in print].
 • “Father and son like eagle and eaglet – concepts of animal species and human families in Byzantine court oration (11th/12th c.)” [Ojciec i syn jak orzeł i orlę – koncepcje gatunków zwierząt i rodzin ludzkich w bizantyjskiej oracji dworskiej (XI/XII w.)], in: Byzantinische Zeitschrift 112,3 (2019), 959-990.
 • “Noble Hounds for Aristocrats, Stray Dogs for Heretics. Connotation and Evaluation of Literary Dogs in Byzantium” [Szlachetne psy dla arystokratów, zbłąkane psy dla heretyków. Konotacje i ocena psów literackich w Bizancjum], in: Impious dogs, haughty foxes and exquisite fish. Evaluative perception and interpretation of animals in ancient and medieval Mediterranean thought, ed. Tristan Schmidt and Johannes Pahlitzsch. Berlin:De Gruyter 2019, 103-131.
 • “Protective and Fierce: The Emperor as a Lion in Contact with Foreigners and his Subjects in Twelfth- and Early Thirteenth-Century Byzantine Court Literature” [Opiekuńczy i zaciekły: Cesarz jako lew w kontaktach z obcokrajowcami i poddanymi w bizantyjskiej literaturze dworskiej XII i początku XIII wieku], in: Cross-Cultural Exchange in the Byzantine World, c. 300-1500 AD: Selected Papers from the XVII International Graduate Conference of the Oxford University Byzantine Society, ed. Kirsty Stewart and James Moreton Wakeley. Oxford:Peter Lang 2016, 159-174.
 • “Der Xenon des Pantokratorklosters in Konstantinopel – Standard oder Ideal?” [Ksenon z klasztoru Pantokratora w Konstantynopolu – standard czy ideał?], in: Skriptum 3.1 (2013), 31-54.

Projekty badawcze:

 • The National Science Centre Project Opus 18: “Towards Byzantine Zoopoetics. Humans and Animals in Byzantium (the 10th-12th Centuries)” [W stronę bizantyjskiej zoopoetyki: Ludzie i nie-ludzkie zwierzęta w Bizancjum (X-XII w.)] (od 2021)
 • Associated postdoc at the DFG (German Research Foundation) Research Training Group 2304 “Byzanz und die euromediterranen Kriegskulturen. Austausch, Abgrenzung und Rezeption” [Bizancjum i eurośródziemnomorskie kultury wojowników. Wymiana, rozgraniczenie i odbiór] (Bizancjum and the Euro-Mediterranean Cultures of War. Exchange, Differentiation and Reception) (Johannes Gutenberg-Universität Mainz) (od 2021)
 • Postdoctoral Researcher at DFG (German Research Foundation) Research-Group 1664 “Personalentscheidungen bei gesellschaftlichen Schlüsselpositionen“ (Selecting personnel for social key positions) [Dobór personelu na kluczowe stanowiska społeczne] (Frankfurt am Main, Mainz, Pavia) (2017-2021)
 • Researcher at DFG-Research Training Group 1876 “Frühe Konzepte von Mensch und Natur: Universalität, Spezifität, Tradierung“ (Early Concepts of Humans and Nature) [Wczesne koncepcje człowieka i przyrody], Johannes Gutenberg-Universität Mainz (2014-2018)

Dr. phil. Tristan Schmidt, researcher in Byzantine Studies, studied History, Political Science and Byzantine studies in Mainz (Germany) and Madrid (Spain). His research interests comprise the relationships between humans and the natural environment in Byzantine culture, the history of the Byzantine military, with a focus on military leadership, and medieval aristocratic culture.

In 2018 he defended his dissertational thesis on “Animal imagery in the political discourse at the Byzantine court, late 11th to early 13th c.” (supervision: Univ.- Prof. Dr. Johannes Pahlitzsch; Apl. Prof. Dr. Sabine Obermaier; published by Harrassowitz 2020). The project was conducted in the DFG (German Research Foundation) training group 1876 „Early Concepts of Humans and Nature“.

Since then he worked in the DFG research group 1664 „Selecting personnel for social key positions“(Frankfurt am Main, Mainz, Pavia) on a monograph on Byzantine military leadership, 11th -13th c. In 2016 he spent a Short-term pre-doctoral residency at Dumbarton Oaks Research Library and Collection, Washington, D.C., and an academic year with the Andrew W. Mellon Postdoctoral Fellow in Byzantine Studies at Boğaziçi Üniversitesi, Istanbul (in 2020/21). Since 2021 he is Adiunkt (assistant professor) at the Faculty of Humanities of the Uniwersytet Śląski w Katowicach, working in the project: “Towards Byzantine Zoopoetics: Humans and Non-Human Animals in Byzantium (10th-12th Centuries)” (Prof. Dr. hab. Przemysław Marciniak).

Contact:

tristan.schmidt@us.edu.pl

ORCID: 0000-0002-9447-6565

https://silesian.academia.edu/TristanSchmidt

https://www.researchgate.net/profile/Tristan-Schmidt-6

Research publications

Monograph:

Politische Tierbildlichkeit in Byzanz. Vom späten 11. bis zum beginnenden 13. Jahrhundert. Wiesbaden:Harrassowitz 2020 (Mainzer Veröffentlichungen zur Byzantinistik 16).

Edited volume:

Together with Johannes Pahlitzsch: Impious Dogs, Haughty Foxes and Exquisite Fish. Evaluative Perception and Interpretation of Animals in Ancient and Medieval Mediterranean Thought. Berlin:De Gruyter 2019.

Articles/Chapters:

Together with Miriam Salzmann: Manuel II Palaeologus, Dialogue with a Persian, in: The Bloomsbury Reader in Christian-Muslim Relations, 600-1500, ed. David Thomas. London:Bloomsbury 2022 [in print], 155-158.

Von blinden Feldherren und einem bedrängten Kaiser – Feldherrenbestellungen unter Isaakios II. Angelos (1185-1195), in: Vom Konklave zum Assessment-Center. Personalentscheidungen im historischen Wandel, ed. Andreas Fahrmeir and Christoph Cornelißen. Darmstadt:WBG 2021 [in print].

The Merciful Emperor, the Tame Barbarian and the Ideal of Imperial Victory in Times of Failure, in: Victors and Vanquished in the Euro-Mediterranean Cultures of War in the Middle Ages, ed. Johannes Pahlitzsch and Jörg Rogge. Mainz:Mainz University Press 2021 [in print].

Father and son like eagle and eaglet – concepts of animal species and human families in Byzantine court oration (11th/12th c.), in: Byzantinische Zeitschrift 112,3 (2019), 959-990.

Noble Hounds for Aristocrats, Stray Dogs for Heretics. Connotation and Evaluation of Literary Dogs in Byzantium, in: Impious dogs, haughty foxes and exquisite fish. Evaluative perception and interpretation of animals in ancient and medieval Mediterranean thought, ed. Tristan Schmidt and Johannes Pahlitzsch. Berlin:De Gruyter 2019, 103-131.

Protective and Fierce: The Emperor as a Lion in Contact with Foreigners and his Subjects in Twelfth- and Early Thirteenth-Century Byzantine Court Literature, in: Cross-Cultural Exchange in the Byzantine World, c. 300-1500 AD: Selected Papers from the XVII International Graduate Conference of the Oxford University Byzantine Society, ed. Kirsty Stewart and James Moreton Wakeley. Oxford:Peter Lang 2016, 159-174.

Der Xenon des Pantokratorklosters in Konstantinopel – Standard oder Ideal?, in: Skriptum 3.1 (2013), 31-54.

Research projects:

The National Science Centre Project Opus 18: “Towards Byzantine Zoopoetics. Humans and Animals in Byzantium (the 10th-12th Centuries),” (since 2021).

Associated postdoc at the DFG (German Research Foundation) Research Training Group 2304 “Byzanz und die euromediterranen Kriegskulturen. Austausch, Abgrenzung und Rezeption” (Byzantium and the Euro-Mediterranean Cultures of War. Exchange, Differentiation and Reception) (Johannes Gutenberg-Universität Mainz) (since 2021)

Postdoctoral Researcher at DFG (German Research Foundation) Research-Group 1664 “Personalentscheidungen bei gesellschaftlichen Schlüsselpositionen“ (Selecting personnel for social key positions) (Frankfurt am Main, Mainz, Pavia)(2017-2021)

Researcher at DFG-Research Training Group 1876 “Frühe Konzepte von Mensch und Natur: Universalität, Spezifität, Tradierung“ (Early Concepts of Humans and Nature), Johannes Gutenberg-Universität Mainz (2014-2018)

 

 

Tristan Schmidt zdjęcie profilowe

return to top