Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk o Kulturze

2021

„Strefy KON/TAKTU-STREFY KON/FLIKTU jako narzędzie rozpoznawania współczesnej rzeczywistości kulturowej”

Sosnowiec, 8-10 września 2021 r.

Organizatorzy instytucjonalni: Teatr Zagłębia, współorganizatorzy instytucjonalni: Uniwersytet Śląski/Instytut Nauk o Kulturze oraz Katedra Performatyki na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Organizator i pomysłodawca konferencji: prof. UJ dr hab. Ewa Bal, współpraca: Iwona Woźniak (Dyrektor Teatru Zagłębia), Agata Kędzia (Teatr Zagłębia w Sosnowcu). Komitet naukowy konferencji: prof. dr hab. Ewa Wąchocka (UŚ), dr hab. prof. UŚ Dorota Fox, prof. UJ dr hab. Ewa Bal (UJ).

Topograficzna granica wzdłuż rzeki Brynicy między Górnym Śląskiem a Zagłębiem Dąbrowskim, stanowiąca niegdyś linię terytorialnego podziału między pomiędzy państwem Habsburgów (potem Prusami) a Rzeczpospolitą, następnie pomiędzy Prusami (później Niemcami) a Rosją; a w latach 1918–1922 między Polską a Niemcami, od z górą dwustu lat jest polem stale aktualizowanych realnych i symbolicznych różnic oraz współpracy społeczno- kulturowej między tymi dwoma obszarami i zamieszkującymi je mieszkańcami. Bywała strefą wymiany handlowej (albo, zwłaszcza w okresie zaborów, przemytniczej), przenikania różnych wpływów kulturowych, ideologicznych czy politycznych lub stawała się polem walki: jak wtedy gdy w 1922 roku wojska polskie pod dowództwem gen. Stanisława Szeptyckiego przekroczyły most między Szopienicami a Sosnowcem, przejmując wschodnią część Górnego Śląska pod polską administrację. Dynamika relacji zachodzących w tej strefie (kontaktu i konfliktu zarazem) jest więc dla nas pretekstem, by bliżej przyglądnąć się takim miejscom i okolicznościom, w których dochodzi do ustanawiania relacji między różnymi kulturowymi wspólnotami, dyskursami, politykami, ludzkimi i nieludzkimi podmiotami – mając nadzieję, że tam właśnie uda nam się uchwycić specyfikę współczesnej rzeczywistości kulturowej w jej lokalnym, a jednocześnie globalnym wymiarze.

https://www.facebook.com/events/1152457975201617/

IV Kongres Edukacji Medialnej/Spotkanie badaczy i praktyków

(Współ)praca na rzecz rozwoju kompetencji medialnych, informacyjnych i cyfrowych. Diagnoza. wyzwania. działania

Katowice, 4-5 listopada 2021 r.

Organizator: PTEM – Polskie Towarzystwo Edukacji Medialnej; dr Magdalena Ślawska [Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej UŚ]; dr Monika Frania, dr Tomasz Huk [Instytut Pedagogiki UŚ], dr Michał Derda-Nowakowski, dr Anna Maj, dr Julia Legomska, dr Matylda Sęk-Iwanek [Instytut Nauk o Kulturze UŚ]; FINA – Filmoteka Narodowa

IV Kongres Edukacji Medialnej pragniemy poświęcić zagadnieniu (WSPÓŁ)PRACY, wyróżniając w nim dwa obszary: WSPÓŁPRACY oraz PRACY. Pierwszy z obszarów – współpraca – interesuje nas zarówno w perspektywie makro, czyli ujęciu globalnym (międzynarodowym, europejskim, krajowym itp.), jak i mikro, czyli ujęciu lokalnym (powiatu, gminy, szkoły, itp.). W obu tych wymiarach zależy nam także na zróżnicowanym spojrzeniu: prawnym, społecznym, kulturowym, edukacyjnym. Z kolei drugi z obszarów – praca – odnosi się do różnorodnych działań podejmowanych przez interesariuszy zaangażowanych w rozwój kompetencji medialnych, informacyjnych i cyfrowych (MIC).

W kontekście obu obszarów chcielibyśmy dokonać podsumowania trwającej równo dekadę współpracy na rzecz rozwoju kompetencji medialnych, informacyjnych i cyfrowych (MIC) oraz zastanowić się jak efektywnie ją rozwijać, aby zgodnie z zasadą synergii osiągać więcej korzyści ze wspólnej pracy.

http://kongres2020.ptem.org.pl/

2020

XV Ogólnopolskie Warsztaty Memetyczne. Radiacje memetyczne współczesności                              K O N F E R E N C J A     O D W O Ł A N A

Katowice, 23-24 kwietnia 2020 r.

Organizator: dr hab. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska, prof. UŚ

Ogólnopolskie Warsztaty Memetyczne to coroczna, cykliczna konferencja, organizowana od 2005. Gromadzi interdyscyplinarny zespół badaczy z kraju i zagranicy (biologów, informatyków, antropologów, kulturoznawców, filozofów, socjologów, fizyków), których wspólny horyzont refleksji wytycza koncepcja memetyczna Richarda Dawkinsa oraz neoewolucjonizm. Efekty konferencji prezentowane są raz w roku w czasopiśmie naukowym „Teksty z Ulicy. Zeszyt memetyczny”.

Międzynarodowa Konferencja “Anthropocenes. Reworking the Wound”

17-20 czerwca 2020 r.

Organizator: dr Anna Malinowska, prof. UŚ [Instytut Nauk o Kulturze UŚ]; European Society for Literature, Science and the Arts, przy patronacie honorowym Uniwersytetu Śląskiego oraz wsparciu artystycznym Galerii Zachęta w Warszawie

Konferencja odbyła się dniach 17-20 czerwca 2020 na specjalnie stworzonej platformie (https://anthropo-wound.eu/) i objęła ponad sześćdziesiąt wystąpień naukowych, dwa warsztaty oraz jedenaście wystaw artystycznych – w tym wystawę „Alienacje albo następnym razem pożar”, udostępnioną przez Muzeum Zachęta w Warszawie. Celem obrad było przyjrzenie się problemowi antropocenu w perspektywie organizujących go dyskursów i praktyk takich jak ekonomiczne uwarunkowania dla kryzysów geologicznych i ich skutków w świetle polityki ekonomicznej, wpływ rozwoju technologicznego na zmiany ekosystemów środowiska naturalnego oraz społeczne otoczenie człowieka, debata nad porządkiem hierarchii gatunków oraz ekosystemów, uwrażliwiająca na problem środowiska jako przestrzeni równouprawnionej oraz analiza skutków antropocenu zawarta
w dystopiach.
W debacie chodziło o ukazanie złożoności zjawisk i procesów światowej kohabitacji, a także przemyślenie możliwości innego / nowego zaangażowania się w analizę mechanizmów eko-destrukcji. Do najistotniejszych zagadnień debaty należały sposoby przepracowywania skutków katostrofy (zwłaszcza w obliczu toczącej się w tym czasie pandemii), z uwzględnieniem możliwości ich naukowej i artystycznej rewaluacji.

SAUL 2019 – Second International and Interdyscyplinary Conference „Senses in Architecture, Urban Landscaping and Design”

Katowice-Gliwice, 24-26 września 2020 r.

Organizator: dr hab. arch inż. Katarzyna Ujma-Wąsowicz [Politechnika Śląska]; dr Małgorzata Kądziela

The Second  International and Interdisciplinary Conference „Senses in Architecture, Urban Landscaping and Design” (SAUL 2020) will answer on questions about sensory perception, and its problematic for the architect today, advances in the current research into the functioning of the human body, physical dysfunctions, and aging processes affecting both individuals and societies have prompted a more comprehensive evaluation of the issues related to sensory perception, resulting with a critical approach to the functionality and aesthetics of both already existing architectural objects, as well as those planned for future development,  our understanding of notions such as “spatial order”, “urban landscape”, “universal architecture”, “accessible architecture”, “education through architecture”, “architecture for children”, “architecture for seniors”, or “cultural heritage”.

https://saul-katowice.pl/

IV Kongres Edukacji Medialnej/Spotkanie badaczy i praktyków                KONFERENCJA PRZENIESIONA NA 2021 ROK

(Współ)praca na rzecz rozwoju kompetencji medialnych, informacyjnych i cyfrowych. Diagnoza. wyzwania. działania

Katowice, 5-6 listopada 2020 r.

Organizator: PTEM – Polskie Towarzystwo Edukacji Medialnej; dr Magdalena Ślawska [Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej UŚ]; dr Monika Frania, dr Tomasz Huk [Instytut Pedagogiki UŚ], dr Michał Derda-Nowakowski, dr Anna Maj, dr Julia Legomska, dr Matylda Sęk-Iwanek [Instytut Nauk o Kulturze UŚ]; FINA – Filmoteka Narodowa

IV Kongres Edukacji Medialnej pragniemy poświęcić zagadnieniu (WSPÓŁ)PRACY, wyróżniając w nim dwa obszary: WSPÓŁPRACY oraz PRACY. Pierwszy z obszarów – współpraca – interesuje nas zarówno w perspektywie makro, czyli ujęciu globalnym (międzynarodowym, europejskim, krajowym itp.), jak i mikro, czyli ujęciu lokalnym (powiatu, gminy, szkoły, itp.). W obu tych wymiarach zależy nam także na zróżnicowanym spojrzeniu: prawnym, społecznym, kulturowym, edukacyjnym. Z kolei drugi z obszarów – praca – odnosi się do różnorodnych działań podejmowanych przez interesariuszy zaangażowanych w rozwój kompetencji medialnych, informacyjnych i cyfrowych (MIC).

W kontekście obu obszarów chcielibyśmy dokonać podsumowania trwającej równo dekadę współpracy na rzecz rozwoju kompetencji medialnych, informacyjnych i cyfrowych (MIC) oraz zastanowić się jak efektywnie ją rozwijać, aby zgodnie z zasadą synergii osiągać więcej korzyści ze wspólnej pracy.

http://kongres2020.ptem.org.pl/

return to top