Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Nauk o Sztuce
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

dr Artur Kolbiarz, prof. UŚ

07.11.2019 - 23:53, aktualizacja 18.12.2022 - 10:30
Redakcja: am

dr Artur Kolbiarz, prof. UŚ
e-mail: artur.kolbiarz@us.edu.pl

dyżury:
wtorki 13.00-13.45
Katowice, ul. Bankowa 11, pok. 26

Ur. w 1975 roku w Szczecinie. Studia magisterskie w Instytucie Historii Sztuki UAM w Poznaniu ukończone w 2001. 2001-2005 studium doktoranckie na Wydziale Historycznym UAM w Poznaniu. 2008 – obrona pracy doktorskiej i nadanie stopnia w zakresie historii sztuki. Zatrudniony kolejno: 2005-2009 – Muzeum Narodowe w Szczecinie (asystent, a od 2007 p.o. kierownika Działu Sztuki Dawnej). 2009-2016 – adiunkt w Instytucie Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego. Od 2016 – adiunkt w Zakładzie Historii Sztuki Uniwersytetu Śląskiego. Stypendysta Herder Institut w Marburgu (2006) i Fundacji Lanckorońskich (Wiedeń, 2013). Pobyt rezydencjonalny w Pradze (Ústav dějin umění, 2004). W latach 2013-2017 kierownik i wykonawca grantu Narodowego Centrum Nauki Centrum na peryferiach. Ośrodek rzeźbiarski w Bardzie w kontekście śląskiej i czeskiej rzeźby późnobarokowej i rokokowej. Wykonawca w grantach: Kościół klasztorny Wniebowzięcia NMP w Lubiążu (2007-2009); Dziedzictwo kulturowe po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej oraz na Śląsku w XVIII i XIX w.: losy, znaczenie, inwentaryzacja (2012-2016). W latach 2016-2018 zatrudniony przy opracowaniu tomu Gmina Wołów w ramach Katalogu Zabytków Sztuki w Polsce. Specjalista w zakresie rzeźby nowożytnej w projekcie Departamentu Dziedzictwa Kulturowego MKiDN Straty wojenne kultury w Polsce (w granicach po 1945 roku) – Rzeźba (2013-2014). Autor, lub współautor dwóch książek oraz licznych artykułów naukowych, opracowań inwentarzowych, not katalogowych i biogramów.

Badania naukowe koncentruje na problemach związanych z rzeźbą barokową i rokokową Śląska oraz jej związków ze sztuką pozostałych terytoriów Monarchii Habsburskiej, a także państw ościennych (głównie Rzeczpospolitej i krajów Rzeszy Niemieckiej). W ich zakres wchodzą zagadnienia szeroko pojętej kultury materialnej czasów nowożytnych.

Wybrane publikacje:

 • Między Pragą a Legnicą. Matthaus (Matthias) Knote. Śląski rzeźbiarz epoki baroku i jego warsztat, Muzeum Miedzi w Legnicy, Legnica 2017.
 • Andrzej Kozieł, Artur Kolbiarz, Marek Kwaśny, Małgorzata Macura, Adam Szeląg, Kościół Wniebowzięcia NMP w Żaganiu. Dzieła i artyści, Zielona Góra 2015.
 • Problem istnienia rzeźbiarskiego warsztatu henrykowskiego w 4. ćw. XVII wieku, „Dzieła i interpretacje” 2008, nr 9, s. 65-79.
 • Artur Kolbiarz, Andrzej Kozieł, Barokizacja wystroju i wyposażenia kościoła klasztornego Wniebowzięcia NMP w Lubiążu, [w:] Kościół klasztorny Wniebowzięcia NMP w LubiążuHistoria – Stan zachowania – Koncepcja rewitalizacji, red. A. Kozieł, Wrocław 2010, s. 83-116.
 • Życie i twórczość Leopolda Straussa. Przyczynek do badań nad rzeźbą barokową w Księstwie Ziębickim, „Roczniki Sztuki Śląskiej” 2011, nr 20, s. 87-113.
 • Osiemnastowieczny ośrodek rzeźbiarski w Bardzie Śląskim, [w:] Splendor i fantazja. Studia nad rzeźbą rokokową w dawnej Rzeczypospolitej i na Śląsku, red. P. Migasiewicz, Warszawa 2012, s. 253-275.
 • Artur Kolbiarz, Michał Wardzyński, Sculptural decorations of Church and College of the Society of Jesus in Wrocław, [in:] Jesuits and Universities. Artistic and Ideological Aspects of Baroque Colleges of the Society of Jesus on the examples of Wrocław and Genova, eds. G. Montanari, M. Wyrzykowska, A. Wojtyła, Wrocław 2015, s. 277-311.
 • The Early Baroque Sculpture in Lower Silesia and Johann Georg Bendl, “Umění”, 2016 (1/64), s. 44-56.
 • Udział Thomasa Weisfelfta (Weissfeldta) w barokizacji katedry wrocławskiej, [w:] Katedra wrocławska na przestrzeni tysiąclecia, red. R. Kaczmarek, D. Galewski, Wrocław 2016, s. 249-265.
 • Michael Klahr Starszy, Paul Stralano i rzeźba barokowa w Świdnicy. Nowe uwagi na temat edukacji artystycznej Klahra. „Roczniki Sztuki Śląskiej” 2018, nr 27, s. 121-158.

Artur Kolbiarz, PhD
Assistant Professor in the Institute of Arts Studies
Faculty of Humanities

artur.kolbiarz@us.edu.pl

ORCID: 0000-0003-2823-432X

https://wart.academia.edu/ArturKolbiarz

https://www.researchgate.net/profile/Artur_Kolbiarz

https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=en&user=neK8XgIAAAAJ

 

Research interests:

Baroque and rococo sculpture in Silesia; baroque and rococo sculpture in Czechia and Moravia; modern sculpture in Central Europe; modern art in the Habsburg Monarchy.

Publications:

 • Early Baroque Sculpture in Lower Silesia and Johann Georg Bendl, „Umění” 2016 (1/64), pp. 44-56.
 • Między Pragą a Legnicą. Matthäus (Matthias) Knote. Śląski rzeźbiarz epoki baroku i jego warsztat [Between Prague and Legnica. Matthäus (Matthias) Knote. The Silesian baroque sculptor and his technique], Legnica 2017.
 • Michael Klahr Starszy, Paul Stralano i rzeźba barokowa w Świdnicy. Nowe uwagi na temat edukacji artystycznej Klahra [Michael Klahr the elder, Paul Stralano, and baroque sculpture in Świdnica. New notes on Klahr’s artistic education], “Roczniki Sztuki Śląskiej” 2018 (27), pp. 121-158.
 • From Świdnica to Bratislava. The sculpture of Christ the Saviour from the collection of the Slovenská Národná Galéria, “Muzeológia a kultúrne dedičstvo” 2020 (3/8), pp. 75-93.
 • Wystrój rzeźbiarski kaplicy św. Marii Magdaleny przy kościele Wniebowzięcia NMP i św. Jana Chrzciciela w Henrykowie oraz jego twórca August Leopold Jäschke [The sculpture decoration in St. Mary Magdalene’s chapel in the Assumption of the Blessed Virgin Mary and John the Baptist’s church in Henryków and its author August Leopold Jäschke], “Biuletyn Historii Sztuki” 2020 (4/82), pp. 559-599.

Grants:

 • 2013-2017 — project manager and participant; the research grant financed by the National Science Centre (no. UMO-2012/07/B/HS2/01466): Centrum na peryferiach. Ośrodek rzeźbiarski w Bardzie w kontekście śląskiej i czeskiej rzeźby późnobarokowej i rokokowej [A centre on the outskirts of town. The sculpture centre in Bard in the context of Silesian and Czech late baroque and rococo sculpture].
 • 2016-2018 — project participant; the research project financed by the National Programme for the Development of Humanities (no. 8130/NPRH/IHS/1), whose aim is to compile next volumes of Katalog Zabytków Sztuki w Polsce [A catalogue of objects of cultural heritage in Poland]. The compilation of the volume Gmina Wołów [Wołów municipality], in collaboration with Prof. Jan Wrabec and Assoc. Prof. Andrzej Kozieł.
 • 2013 — a one-month Lanckoroński Foundation scholarship, Vienna.

Academic outreach and engagement:

 • On the basis the monograph Między Pragą a Legnicą. Matthäus (Matthias) Knote. Śląski rzeźbiarz epoki baroku i jego warsztat [Between Prague and Legnica. Matthäus (Matthias) Knote. The Silesian baroque sculptor and his technique], the Copper Museum in Legnica organized the exhibition “Matthäus Knote. Legnicki rzeźbiarz epoki baroku” [Matthäus Knote. A Legnica baroque sculptor], open to the public 13 January—27 May, 2017. The exhibition was accompanied by a series lectures and  the academic session: “Rzeźba na Śląsku w 2. połowie XVII wieku” [Sculpture in Silesia in the second half of the 17th century] (20 January, 2017.)
 • 2010 — participation in the project “Drogi baroku – Szlak Sakralnej Sztuki Barokowej im. Michaela Willmanna” [Baroque roads — the Michael Willmann route of baroque religious art], realized by the Foundation Edukacja dla Demokracji in Warsaw, the Institute of Art History, the Wrocław University and Dom Spotkań Angelusa Silesiusa in Wrocław. Compilation of texts available on-line and in the form of brochure.

 

Artur Kolbiarz - zdjęcie profilowe

return to top