Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Instytut Nauk o Sztuce

dr Artur Kolbiarz

07.11.2019 - 23:53, aktualizacja 04.02.2020 - 15:00
Redakcja: an

 

Artur Kolbiarz - zdjęcie profilowe  

 

 

 

 

dr Artur Kolbiarz
e-mail: artur.kolbiarz@us.edu.pl

dyżury:
wtorki 13.00-13.45
Katowice, ul. Bankowa 11, pok. 26

Ur. w 1975 roku w Szczecinie. Studia magisterskie w Instytucie Historii Sztuki UAM w Poznaniu ukończone w 2001. 2001-2005 studium doktoranckie na Wydziale Historycznym UAM w Poznaniu. 2008 – obrona pracy doktorskiej i nadanie stopnia w zakresie historii sztuki. Zatrudniony kolejno: 2005-2009 – Muzeum Narodowe w Szczecinie (asystent, a od 2007 p.o. kierownika Działu Sztuki Dawnej). 2009-2016 – adiunkt w Instytucie Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego. Od 2016 – adiunkt w Zakładzie Historii Sztuki Uniwersytetu Śląskiego. Stypendysta Herder Institut w Marburgu (2006) i Fundacji Lanckorońskich (Wiedeń, 2013). Pobyt rezydencjonalny w Pradze (Ústav dějin umění, 2004). W latach 2013-2017 kierownik i wykonawca grantu Narodowego Centrum Nauki Centrum na peryferiach. Ośrodek rzeźbiarski w Bardzie w kontekście śląskiej i czeskiej rzeźby późnobarokowej i rokokowej. Wykonawca w grantach: Kościół klasztorny Wniebowzięcia NMP w Lubiążu (2007-2009); Dziedzictwo kulturowe po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej oraz na Śląsku w XVIII i XIX w.: losy, znaczenie, inwentaryzacja (2012-2016). W latach 2016-2018 zatrudniony przy opracowaniu tomu Gmina Wołów w ramach Katalogu Zabytków Sztuki w Polsce. Specjalista w zakresie rzeźby nowożytnej w projekcie Departamentu Dziedzictwa Kulturowego MKiDN Straty wojenne kultury w Polsce (w granicach po 1945 roku) – Rzeźba (2013-2014). Autor, lub współautor dwóch książek oraz licznych artykułów naukowych, opracowań inwentarzowych, not katalogowych i biogramów. 

Badania naukowe koncentruje na problemach związanych z rzeźbą barokową i rokokową Śląska oraz jej związków ze sztuką pozostałych terytoriów Monarchii Habsburskiej, a także państw ościennych (głównie Rzeczpospolitej i krajów Rzeszy Niemieckiej). W ich zakres wchodzą zagadnienia szeroko pojętej kultury materialnej czasów nowożytnych.

Wybrane publikacje:

  • Między Pragą a Legnicą. Matthaus (Matthias) Knote. Śląski rzeźbiarz epoki baroku i jego warsztat, Muzeum Miedzi w Legnicy, Legnica 2017. 
  • Andrzej Kozieł, Artur Kolbiarz, Marek Kwaśny, Małgorzata Macura, Adam Szeląg, Kościół Wniebowzięcia NMP w Żaganiu. Dzieła i artyści, Zielona Góra 2015.
  • Problem istnienia rzeźbiarskiego warsztatu henrykowskiego w 4. ćw. XVII wieku, „Dzieła i interpretacje” 2008, nr 9, s. 65-79.
  • Artur Kolbiarz, Andrzej Kozieł, Barokizacja wystroju i wyposażenia kościoła klasztornego Wniebowzięcia NMP w Lubiążu, [w:] Kościół klasztorny Wniebowzięcia NMP w Lubiążu. Historia – Stan zachowania – Koncepcja rewitalizacji, red. A. Kozieł, Wrocław 2010, s. 83-116.
  • Życie i twórczość Leopolda Straussa. Przyczynek do badań nad rzeźbą barokową w Księstwie Ziębickim, „Roczniki Sztuki Śląskiej” 2011, nr 20, s. 87-113.
  • Osiemnastowieczny ośrodek rzeźbiarski w Bardzie Śląskim, [w:] Splendor i fantazja. Studia nad rzeźbą rokokową w dawnej Rzeczypospolitej i na Śląsku, red. P. Migasiewicz, Warszawa 2012, s. 253-275.
  • Artur Kolbiarz, Michał Wardzyński, Sculptural decorations of Church and College of the Society of Jesus in Wrocław, [in:] Jesuits and Universities. Artistic and Ideological Aspects of Baroque Colleges of the Society of Jesus on the examples of Wrocław and Genova, eds. G. Montanari, M. Wyrzykowska, A. Wojtyła, Wrocław 2015, s. 277-311.
  • The Early Baroque Sculpture in Lower Silesia and Johann Georg Bendl, “Umění”, 2016 (1/64), s. 44-56.
  • Udział Thomasa Weisfelfta (Weissfeldta) w barokizacji katedry wrocławskiej, [w:] Katedra wrocławska na przestrzeni tysiąclecia, red. R. Kaczmarek, D. Galewski, Wrocław 2016, s. 249-265.
  • Michael Klahr Starszy, Paul Stralano i rzeźba barokowa w Świdnicy. Nowe uwagi na temat edukacji artystycznej Klahra. „Roczniki Sztuki Śląskiej” 2018, nr 27, s. 121-158.
return to top