Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk Prawnych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024
dr Michał Barański dr Michał Barański

Temat: Prawne aspekty praktycznego przygotowania do świadczenia pracy (praktyk).

 

 

prof. dr hab. Jacek Barcik prof. dr hab. Jacek Barcik

Temat: Prawo konstytucyjne Unii Europejskiej. Ochrona prawna UE.

dr Dominika Bek dr Dominika Bek

Temat: Karnoprawne granice wolności prowadzenia badań naukowych.

dr hab. Michał Bożek, prof. UŚ dr hab. Michał Bożek, prof. UŚ

Temat: Konstytucjonalizm europejski.

prof. dr hab. Jacek Górecki prof. dr hab. Jacek Górecki

Temat: Czynności prawne mortis causa w polskim prawie cywilnym i w prawie prywatnym międzynarodowym.

dr Iwona Gredka-Ligarska dr Iwona Gredka-Ligarska

Temat: Wpływ nowych technologii na prawo pracy i rynek pracy w ujęciu krajowym i międzynarodowym.

dr Dawid Gregorczyk dr Dawid Gregorczyk

Temat: Ciężar dowodu w postępowaniu administracyjnym.

dr Michał Grudecki dr Michał Grudecki

Temat: Fundamenty systemu prawa karnego w Polsce.

dr Agnieszka Grzesiok-Horosz dr Agnieszka Grzesiok-Horosz

Temat: Badanie wpływu postępu technologicznego na prawo mediów oraz prawo autorskie.

prof. dr hab. Katarzyna Grzybczyk prof. dr hab. Katarzyna Grzybczyk

Temat: Wpływ prawa własności intelektualnej na popkulturę.

dr hab. Mariusz Jagielski, prof. UŚ dr hab. Mariusz Jagielski, prof. UŚ

Temat: Oddziaływanie RODO na sytuację prawną jednostki.

dr Bartosz Janik dr Bartosz Janik

Temat: Efekt pewności wstecznej w sędziowskim podejmowaniu decyzji.

dr hab. Marcin Janik, prof. UŚ dr hab. Marcin Janik, prof. UŚ

Temat: Perspektywy rozwoju nadzoru epidemiologicznego.

dr Anna Jaworska-Wieloch dr Anna Jaworska-Wieloch

Temat: Penologia i prawo karne wykonawcze wobec wyzwań współczesności.

dr hab. Miachał Kania, prof. UŚ dr hab. Miachał Kania, prof. UŚ

Temat: Wpływ prawa zamówień publicznych na konstrukcje prawa cywilnego.

dr Joanna Koczur dr Joanna Koczur

Temat: Identyfikacja człowieka oraz szacowanie czasu zgonu na podstawie śladów daktyloskopijnych oraz analizy dna – zagadnienia prawne i kryminalistyczne.

prof. dr hab. Radosław Koper prof. dr hab. Radosław Koper

Temat: Funkcja gwarancyjna prawa karnego procesowego.

dr hab. Marek Leśniak, prof. UŚ dr hab. Marek Leśniak, prof. UŚ

Temat: Wnioskowania w naukach sądowych.

prof. dr hab. Czesław Martysz prof. dr hab. Czesław Martysz

Temat: Organizacja i funkcjonowanie administracji publicznej ze szczególnym uwzględnieniem samorządu terytorialnego.

dr Łukasz Maryniak dr Łukasz Maryniak

Temat: Ochrona dzieł folkloru w prawie autorskim i prawie własności intelektualnej. Krótkie formy realizacji audiowizualnej – aspekty prawnoautorskie. Klauzula bestsellerowa – analiza prawnoautorska.

dr Błażej Mądrzycki dr Błażej Mądrzycki

Temat: Przyszłość związków zawodowych w warunkach postępu technologicznego i zmian społeczno-gospodarczych na rynku pracy.

prof. dr hab. Marian Mikołajczyk prof. dr hab. Marian Mikołajczyk

Temat: Historia ustroju i prawa sądowego w Polsce i Europie.

dr Małgorzata Myl-Chojnacka dr Małgorzata Myl-Chojnacka

Temat: Prawa osób z niepełnosprawnościami: studium prawnomiędzynarodowe.

dr Grzegorz Nancka dr Grzegorz Nancka

Temat: Prawo rzymskie w Polsce XIX i XX wieku.

dr Michał Ochwat dr Michał Ochwat

Temat: Stabilność finansowa jako odpowiedzialność organów administracji publicznej.

dr Sławomir Owczarczuk dr Sławomir Owczarczuk

Temat: Teoretycznoprawny model opodatkowania metropolii podatkami obrotowymi, w szczególności VAT.

 

prof. dr hab. Tomasz Pietrzykowski prof. dr hab. Tomasz Pietrzykowski

Temat: Interdyscyplinarne problemy nauk prawnych, prawna ochrona zwierząt, sprawiedliwa transformacja, prawo a polityki publiczne, etycznoprawne aspekty medycyny i eksperymentów naukowych.

dr hab. Agnieszka Piwowarczyk dr hab. Agnieszka Piwowarczyk

Temat: Uwarunkowania historyczne i społeczne kształtujące relacje pomiędzy państwem a przedsiębiorcami.

dr Małgorzata Pohl - Michałek dr Małgorzata Pohl - Michałek

Temat: Interpretacja Konwencji Wiedeńskiej o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów (CISG) przez sądy krajowe i arbitrażowe.

dr hab. Katarzyna Pokryszka, prof. UŚ dr hab. Katarzyna Pokryszka, prof. UŚ

Temat: Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Unii Europejskiej na podstawie swobód rynku wewnętrznego – zagadnienia prawne i prawnoporównawcze.

dr hab. Ewa Przeszło, prof. UŚ dr hab. Ewa Przeszło, prof. UŚ

Temat: Ocena funkcjonowania gospodarki poprzez zastosowanie kryteriów interesu publicznego.

dr Mauro Arturo Rivera Leon dr Mauro Arturo Rivera Leon

Temat: Problemy głosowania w Sądach Konstytucyjnych.

dr Olivia Rybak- Karkosz dr Olivia Rybak- Karkosz

Temat: Kryminalistyczne aspekty ochrony dzieł sztuki

dr hab. Olga Sitarz, prof. UŚ dr hab. Olga Sitarz, prof. UŚ

Temat: Prawo represyjne i kryminologia wobec zmian społecznych.

dr hab. Anna Stawarska - Rippel, prof. UŚ dr hab. Anna Stawarska - Rippel, prof. UŚ

Temat: Porównawcze studia nad procesem cywilnymi myślą procesową w Europie w okresie międzywojennym. Instytucje procesowe w kontekście teorii stosunku procesowego ze szczególnym uwzględnieniem szwajcarskiej nauki procesu cywilnego (historia czy współczesność?).

dr Magdalena Strożek- Kucharska dr Magdalena Strożek- Kucharska

Temat: Egzekucja administracyjna obowiązków pieniężnych i niepieniężnych.

dr Tomasz Szczygieł dr Tomasz Szczygieł

Temat: Wymiar sprawiedliwości w XX wieku – organizacja, funkcjonowanie i kadry.

dr hab. Helena Szewczyk dr hab. Helena Szewczyk

Temat: Prawna ochrona wynagrodzenia za pracę w świetle europejskich i międzynarodowych standardów.

dr Mariusz Śladkowski dr Mariusz Śladkowski

Temat: Organizacja sądownictwa powszechnego w Polsce w świetle konstytucyjnej zasady prawa do sądu.

prof. dr hab. Piotr Ślęzak prof. dr hab. Piotr Ślęzak

Temat: Kwalifikacja autorskoprawna efektu działań konserwatora dzieł sztuki.

dr Ilona Topa dr Ilona Topa

Temat: Ochrona praw pokrzywdzonych przestępstwem w prawie międzynarodowym publicznym.

dr Sylwia Zadworna dr Sylwia Zadworna

Temat: Przeprowadzanie dowodu z opinii biegłych.

dr Piotr Zawiejski dr Piotr Zawiejski

Temat: Analiza mechanizmów odpowiedzialności karnej dotyczących procesu udzielania zamówień publicznych.

dr hab. Marek Zieliński, prof. UŚ dr hab. Marek Zieliński, prof. UŚ

Temat: Ramy instytucjonalne Unii oraz jej przywileje i immunitety.

dr hab. Jacek Zrałek dr hab. Jacek Zrałek

Temat: Wpływ zmian klimatycznych na proces tworzenia społeczeństwa zrównoważonego.

dr Mateusz Żaba dr Mateusz Żaba

Temat: Ochrona interesów wierzycieli spółek i spółdzielni w procesach reorganizacyjnych.

return to top