Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk Prawnych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024
dr Michał Barański dr Michał Barański

Temat: Prawne aspekty praktycznego przygotowania do świadczenia pracy (praktyk).

 

 

prof. dr hab. Jacek Barcik prof. dr hab. Jacek Barcik

Temat: Prawo konstytucyjne Unii Europejskiej. Ochrona prawna UE.

dr Dominika Bek dr Dominika Bek

Temat: Odpowiedzialność karna za przestępstwa nieumyślne.

dr hab. Michał Bożek, prof. UŚ dr hab. Michał Bożek, prof. UŚ

Temat: Konstytucjonalizm europejski.

dr Andrzej Drogoń dr Andrzej Drogoń

Temat: System samorządny województwa śląskiego na tle systemu autonomicznego Galicji. Komparatystyczne ujęcie dwóch systemów zdecentralizowanej administracji terytorialnej.

prof. dr hab. Jacek Górecki prof. dr hab. Jacek Górecki

Temat: Czynności prawne mortis causa w polskim prawie cywilnym i w prawie prywatnym międzynarodowym.

dr Iwona Gredka-Ligarska dr Iwona Gredka-Ligarska

Temat: Wpływ nowych technologii na prawo pracy i rynek pracy w ujęciu krajowym i międzynarodowym.

dr Dawid Gregorczyk dr Dawid Gregorczyk

Temat: Ciężar dowodu w postępowaniu administracyjnym.

dr Michał Grudecki dr Michał Grudecki

Temat: Pożądany model przestępstwa w świetle przeobrażeń prawa represyjnego w Polsce

dr Agnieszka Grzesiok-Horosz dr Agnieszka Grzesiok-Horosz

Temat: Badanie wpływu postępu technologicznego na prawo mediów oraz prawo autorskie.

prof. dr hab. Katarzyna Grzybczyk prof. dr hab. Katarzyna Grzybczyk

Temat: Prawo własności intelektualnej jako wparcie soft power wybranych państw azjatyckich.

dr hab. Mariusz Jagielski, prof. UŚ dr hab. Mariusz Jagielski, prof. UŚ

Temat: Oddziaływanie RODO na sytuację prawną jednostki.

dr Bartosz Janik dr Bartosz Janik

Temat: Efekt pewności wstecznej w sędziowskim podejmowaniu decyzji.

dr hab. Marcin Janik, prof. UŚ dr hab. Marcin Janik, prof. UŚ

Temat: Perspektywy rozwoju nadzoru epidemiologicznego.

dr Anna Jaworska-Wieloch dr Anna Jaworska-Wieloch

Temat: Penologia i prawo karne wykonawcze wobec wyzwań współczesności.

dr hab. Miachał Kania, prof. UŚ dr hab. Miachał Kania, prof. UŚ

Temat: Funkcjonowanie Prawa zamówień publicznych w sytuacjach nadzwyczajnych.

dr Joanna Koczur dr Joanna Koczur

Temat: Czynniki wpływające na ukształtowanie się zeznań świadków (z uwzględnieniem m. in. sposobu przeprowadzenia przesłuchania).

prof. dr hab. Radosław Koper prof. dr hab. Radosław Koper

Temat: Ochrona praw człowieka w procesie karnym – nowe wyzwania i oczekiwania.

dr hab. Witold Kurowski, prof. UŚ dr hab. Witold Kurowski, prof. UŚ

Temat: Problematyka pracowników delegowanych w świetle dyrektywy 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług (ze zmianami).

dr hab. Marek Leśniak, prof. UŚ dr hab. Marek Leśniak, prof. UŚ

Temat: Wnioskowania w naukach sądowych.

prof. dr hab. Czesław Martysz prof. dr hab. Czesław Martysz

Temat: Organizacja i funkcjonowanie administracji publicznej ze szczególnym uwzględnieniem samorządu terytorialnego.

dr Łukasz Maryniak dr Łukasz Maryniak

Temat: Ochrona folkloru w prawie autorskim. Organizacja produkcji filmowej w świetle prawa autorskiego.

dr Błażej Mądrzycki dr Błażej Mądrzycki

Temat: Przyszłość związków zawodowych w warunkach postępu technologicznego i zmian społeczno-gospodarczych na rynku pracy.

prof. dr hab. Barbara Mikołajczyk prof. dr hab. Barbara Mikołajczyk

Temat: Globalne zagrożenia a międzynarodowa ochrona praw człowieka.

prof. dr hab. Marian Mikołajczyk prof. dr hab. Marian Mikołajczyk

Temat: Historia ustroju i prawa sądowego w Polsce i Europie.

dr Małgorzata Myl dr Małgorzata Myl

Temat: Prawa osób z niepełnosprawnościami: studium prawnomiędzynarodowe.

dr Grzegorz Nancka dr Grzegorz Nancka

Temat: Prawo rzymskie i jego dzieje w Polsce i Europie

dr hab. Joanna Nowakowska - Małusecka, prof. UŚ dr hab. Joanna Nowakowska - Małusecka, prof. UŚ

Temat: Płeć a zbrodnie międzynarodowe. Perspektywa międzynarodowego prawa karnego.

dr Michał Ochwat dr Michał Ochwat

Temat: Stabilność finansowa jako odpowiedzialność organów administracji publicznej.

dr Sławomir Owczarczuk dr Sławomir Owczarczuk

Temat: Podatek od towarów i usług w samorządzie terytorialnym.

 

prof. dr hab. Tomasz Pietrzykowski prof. dr hab. Tomasz Pietrzykowski

Temat: Interdyscyplinarne problemy nauk prawnych, prawna ochrona zwierząt, sprawiedliwa transformacja, prawo a polityki publiczne, etycznoprawne aspekty medycyny i eksperymentów naukowych.

dr Agnieszka Piwowarczyk dr Agnieszka Piwowarczyk

Temat: Uwarunkowania historyczne i społeczne kształtujące relacje pomiędzy państwem a przedsiębiorcami.

dr Małgorzata Pohl - Michałek dr Małgorzata Pohl - Michałek

Temat: Interpretacja Konwencji Wiedeńskiej o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów (CISG) przez sądy krajowe i arbitrażowe.

dr hab. Katarzyna Pokryszka, prof. UŚ dr hab. Katarzyna Pokryszka, prof. UŚ

Temat: Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Unii Europejskiej na podstawie swobód rynku wewnętrznego – zagadnienia prawne i prawnoporównawcze.

dr hab. Ewa Przeszło, prof. UŚ dr hab. Ewa Przeszło, prof. UŚ

Temat: Funkcjonowanie i realizacja zadań samorządu gospodarczego w Polsce.

dr Mauro Arturo Rivera Leon dr Mauro Arturo Rivera Leon

Temat: Problemy głosowania w Sądach Konstytucyjnych.

dr Olivia Rybak- Karkosz dr Olivia Rybak- Karkosz

Temat: Kryminalistyczne aspekty ochrony dzieł sztuki

dr hab. Olga Sitarz, prof. UŚ dr hab. Olga Sitarz, prof. UŚ

Temat: Prawo represyjne wobec współczesnych wyzwań społecznych.

dr hab. Anna Stawarska - Rippel, prof. UŚ dr hab. Anna Stawarska - Rippel, prof. UŚ

Temat: Porównawcze studia nad procesem cywilnymi myślą procesową w Europie w okresie międzywojennym. Instytucje procesowe w kontekście teorii stosunku procesowego ze szczególnym uwzględnieniem szwajcarskiej nauki procesu cywilnego (historia czy współczesność?).

dr Magdalena Strożek- Kucharska dr Magdalena Strożek- Kucharska

Temat: Egzekucja administracyjna obowiązków pieniężnych i niepieniężnych.

dr Tomasz Szczygieł dr Tomasz Szczygieł

Temat: Ewolucja polskiego prawa procesu karnego w latach 1918 – 1969.

dr hab. Helena Szewczyk dr hab. Helena Szewczyk

Temat: Prawna ochrona wynagrodzenia za pracę w świetle europejskich i międzynarodowych standardów.

dr Mariusz Śladkowski dr Mariusz Śladkowski

Temat: Organizacja sądownictwa powszechnego w Polsce w świetle konstytucyjnej zasady prawa do sądu.

prof. dr hab. Piotr Ślęzak prof. dr hab. Piotr Ślęzak

Temat: Kwalifikacja autorskoprawna efektu działań konserwatora dzieł sztuki.

prof. dr hab. Zygmunt Tobor prof. dr hab. Zygmunt Tobor

Temat: Narzędzia interpretacyjne.

dr Ilona Topa dr Ilona Topa

Temat: Ochrona praw pokrzywdzonych przestępstwem w prawie międzynarodowym publicznym.

dr Sylwia Zadworna dr Sylwia Zadworna

Temat: Przeprowadzanie dowodu z opinii biegłego

dr Piotr Zawiejski dr Piotr Zawiejski

Temat: Analiza mechanizmów odpowiedzialności karnej dotyczących procesu udzielania zamówień publicznych.

dr hab. Marek Zieliński, prof. UŚ dr hab. Marek Zieliński, prof. UŚ

Temat: Aspekty instytucjonalne zarządzania strefą euro.

dr hab. Jacek Zrałek dr hab. Jacek Zrałek

Temat: Prawne implikacje zmian klimatycznych.

dr Mateusz Żaba dr Mateusz Żaba

Temat: Ochrona interesów wierzycieli spółek i spółdzielni w procesach reorganizacyjnych.

return to top