Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk Prawnych
dr Michał Barański dr Michał Barański

Temat: Prawne aspekty praktycznego przygotowania do świadczenia pracy (praktyk)

 

 

prof. dr hab. Jacek Barcik prof. dr hab. Jacek Barcik

Temat: Prawo konstytucyjne Unii Europejskiej

dr Dominika Bek dr Dominika Bek

Temat: Odpowiedzialność karna za przestępstwa nieumyślne

dr hab. Michał Bożek, prof. UŚ dr hab. Michał Bożek, prof. UŚ

Temat: Konstytucjonalizm – historia i współczesność oraz jego główne problemy

dr Andrzej Drogoń dr Andrzej Drogoń

Temat: System samorządny województwa śląskiego na tle systemu autonomicznego Galicji

dr hab. Mariusz Fras, prof. UŚ dr hab. Mariusz Fras, prof. UŚ

Temat: Kierunki rozwoju europejskiego prawa ubezpieczeń gospodarczych

prof dr hab. Jacek Górecki prof dr hab. Jacek Górecki

Temat: Międzynarodowe prawo spadkowe

dr Iwona Gredka - Ligarska dr Iwona Gredka - Ligarska

Temat: Wpływ nowych technologii na prawo pracy i rynek pracy w ujęciu krajowym i międzynarodowym

dr Dawid Gregorczyk dr Dawid Gregorczyk

Temat: Ciężar dowodu w postępowaniu administracyjnym

dr Michał Grudecki dr Michał Grudecki

Temat: Prawnokarna ocena ghostwritingu

dr Agnieszka Grzesiok-Horosz dr Agnieszka Grzesiok-Horosz

Temat: Badanie wpływu postępu technologicznego na prawo mediów oraz prawo autorskie

prof. dr hab. Katarzyna Grzybczyk prof. dr hab. Katarzyna Grzybczyk

Temat: Prawo własności intelektualnej jako wparcie soft power wybranych państw azjatyckich

dr hab. Mariusz Jagielski, prof. UŚ dr hab. Mariusz Jagielski, prof. UŚ

Temat: Oddziaływanie RODO na sytuację prawną jednostki

dr hab. Marcin Janik, prof. UŚ dr hab. Marcin Janik, prof. UŚ

Temat: Perspektywy rozwoju nadzoru epidemiologicznego

dr hab. Miachał Kania, prof. UŚ dr hab. Miachał Kania, prof. UŚ

Temat: EU public procurement policies from the perspective of transatlanic cooperation

dr Joanna Koczur dr Joanna Koczur

Temat: Czynniki wpływające na ukształtowanie się zeznań świadków (z uwzględnieniem m. in. sposobu przeprowadzenia przesłuchania)

prof. dr hab. Radosław Koper prof. dr hab. Radosław Koper

Temat: Ochrona praw człowieka w procesie karnym – nowe wyzwania i oczekiwania

dr hab. Witold Kurowski, prof. UŚ dr hab. Witold Kurowski, prof. UŚ

Temat: Problematyka pracowników delegowanych w świetle dyrektywy 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług (ze zmianami)

dr hab. Marek Leśniak, prof. UŚ dr hab. Marek Leśniak, prof. UŚ

Temat: Wnioskowania statystyczne w naukach sądowych

dr Małgorzata Lubelska - Sazanów dr Małgorzata Lubelska - Sazanów

Temat: Wpływ regulacji prawa polskiego i prawa UE na dobrostan zwierząt w Europie (w ujęciu prawno – prównawczym)

dr Sylwia Ławrentjew dr Sylwia Ławrentjew

Temat: Przeprowadzanie dowodu z opinii biegłych

prof. dr hab. Czesław Martysz prof. dr hab. Czesław Martysz

Temat: Organizacja i funkcjonowanie administracji publicznej ze szczegółnym uwzględnieniem samorządu terytorialnego.

dr Łukasz Maryniak dr Łukasz Maryniak

Temat: Sposoby ustalenia szkody oraz odszkodowania i wynagrodzenia za naruszenia autorskich praw majątkowych (część II). Naruszenie praw autorskich w internecie na skutek stosowania linków (hiperłączy)

dr Błażej Mądrzycki dr Błażej Mądrzycki

Temat: Przyszłość związków zawodowych w warunkach postępu technologicznegoi zmian społeczno-gospodarczych na rynku pracy

prof. dr hab. Barbara Mikołajczyk prof. dr hab. Barbara Mikołajczyk

Temat: Globalne zagrożenia a międzynarodowa ochrona praw człowieka

prof. dr hab. Marian Mikołajczyk prof. dr hab. Marian Mikołajczyk

Temat: Historia ustroju i prawa sądowego w Polsce i Europie

dr Małgorzata Myl dr Małgorzata Myl

Temat: Sytuacja prawna członków rodzin w okresie tranzytowym

dr Grzegorz Nancka dr Grzegorz Nancka

Temat: Prawo rzymskie i jego dzieje w Polsce i Europie

dr hab. Joanna Nowakowska - Małusecka, prof. UŚ dr hab. Joanna Nowakowska - Małusecka, prof. UŚ

Temat: Prawo międzynarodowe wobec zbrodni na tle płci, ze szczególnym uwzględnieniem międzynarodowego prawa karnego

dr Michał Ochwat dr Michał Ochwat

Temat: Stabilność finansowa jako odpowiedzialność organów administracji publicznej

dr Sławomir Owczarczuk dr Sławomir Owczarczuk

Temat: Podatek od towarów i usług w samorządzie terytorialnym

dr hab. Tomasz Pietrzykowski, prof. UŚ dr hab. Tomasz Pietrzykowski, prof. UŚ

Temat: Interdyscyplinarne problemy nauk prawnych: prawna ochrona zwierząt, sprawiedliwa transformacja, prawo a polityki publiczne, etyczno-prawne aspekty medycyny i eksperymentów naukowych

dr Agnieszka Piwowarczyk dr Agnieszka Piwowarczyk

Temat: Ograniczenia MŚP na polskim rynku zamówień publicznych

dr Małgorzata Pohl - Michałek dr Małgorzata Pohl - Michałek

Temat:Interpretacja Konwencji Wiedeńskiej o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów (CISG) przez sądy krajowe i arbitrażowe

dr hab. Katarzyna Pokryszka, prof. UŚ dr hab. Katarzyna Pokryszka, prof. UŚ

Temat: Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Unii Europejskiej na podstawie swobód rynku wewnętrznego – zagadnienia prawne i prawno porównawcze

dr Magdalena Półtorak dr Magdalena Półtorak

Temat: Prawo międzynarodowe wobec tzw. vurnerable persons w dobie kryzysu migracyjnego w Europie

dr hab. Ewa Przeszło dr hab. Ewa Przeszło

Temat: Funkcjonowanie i realizacja zadań samorządu gospodarczego w Polsce

dr Olivia Rybak- Karkosz dr Olivia Rybak- Karkosz

Temat: Kryminalistyczne aspekty ochrony dzieł sztuki

dr hab. Olga Sitarz, prof. UŚ dr hab. Olga Sitarz, prof. UŚ

Temat: Współczesny model prawa karnego a życie jako dobro prawnie chronione

dr hab. Anna Stawarska - Rippel, prof. UŚ dr hab. Anna Stawarska - Rippel, prof. UŚ

Temat: Porównawcze studia nad procesem cywilnymi myślą procesową w Europie w okresie międzywojennym. Instytucje procesowe w kontekście teorii stosunku procesowego ze szczególnym uwzględnieniem szwajcarskiej nauki procesu cywilnego (historia czy współczesność?)

dr Magdalena Strożek- Kucharska dr Magdalena Strożek- Kucharska

Temat: Egzekucja administracyjna obowiązków pieniężnych i niepieniężnych

dr Tomasz Szczygieł dr Tomasz Szczygieł

Temat: Ewolucja polskiego prawa procesu karnego w latach 1918 – 1969

dr hab. Helena Szewczyk dr hab. Helena Szewczyk

Temat: Zatrudnienie w szkołach publicznych i placówkach oświatowych

prof. dr hab. Piotr Ślęzak prof. dr hab. Piotr Ślęzak

Temat: Kulinaria w świetle polskiego prawa własności intelektualnej

prof. dr hab. Zygmunt Tobor prof. dr hab. Zygmunt Tobor

Temat: Narzędzia interpretacyjne

dr Ilona Topa dr Ilona Topa

Temat: Ochrona praw pokrzywdzonych przestępstwem w prawie międzynarodowym publicznym

dr Urszula Torbus dr Urszula Torbus

Temat: Zasada równego traktowania pracowników w polskim i europejskim prawie pracy

dr hab. Marek Zdebel dr hab. Marek Zdebel

Temat: Ulgi podatkowe w tym ulgi w płatności podatków

dr Mateusz Zeifert dr Mateusz Zeifert

Temat: Wykorzystanie narzędzi lingwistycznych w badaniach nad językiem prawnym i wykładnią prawa

dr hab. Marek Zieliński, prof. UŚ dr hab. Marek Zieliński, prof. UŚ

Temat: Prawo konstytucyjne Unii Europejskiej

dr hab. Jacek Zrałek dr hab. Jacek Zrałek

Temat: Reforma arbitrażu inwestycyjnego

dr Mateusz Żaba dr Mateusz Żaba

Temat: Ochrona interesów wierzycieli spółek i spółdzielni w procesach reorganizacyjnych

return to top