Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk Prawnych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Osoby, które wszczęły przewód do 30 kwietnia 2019 roku

Zasady ogólne Zasady ogólne

Treść w przygotowaniu.

Wzory dokumentów Wzory dokumentów

Dokumenty wymagane do wyznaczenia recenzentów, komisji doktorskiej oraz komisji egzaminacyjnych 

Opinia opiekuna wyznaczenie-receznentów_powołanie-komisj

Oświadczenie autora o oryginalności pracy

Umowa licencyjna do Archiwum w 2 egzemplarzach

Umowa licencyjna do CINIB-y w 3 egzemplarzach

Podpisany przez promotora raport ze sprawdzenia rozprawy doktorskiej z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego.

Rozprawa oraz streszczanie w języku angielskim nagrane na elektronicznym nośniku danych. 

Do dokumentów należy dołączyć rozprawę doktorską w 4 egzemplarzach:

  • 3 egzemplarze w twardej oprawie, wydrukowane jednostronnie,
  • 1 egzemplarz w miękkiej oprawie (zbindowany), wydrukowany dwustronnie.

Obrona rozprawy doktorskiej

Na 21 dni przed planowanym terminem obrony do Biura Ewaluacji i Obsługi Instytutu (pok. 2.2) należy przesłać autoreferat przygotowany według poniższego wzoru:

Wzór autoreferatu

Zarządzenie-nr-1-2022_sporządzanie protokołów z obron rozpraw doktorskich

Schemat protokołu z przebiegu obrony rozprawy doktorskiej 

Dokumenty wymagane po nadaniu stopnia doktora

Synaba

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych

Zgodnie z Zarządzeniem nr 197 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w sprawie wprowadzenia procedury składania rozpraw doktorskich oraz weryfikacji samodzielności ich przygotowania procedurą objęte są wszystkie rozprawy doktorskie przygotowane w ramach studiów doktoranckich, kształcenia w Szkole Doktorskiej oraz w trybie eksternistycznym.

Aby zalogować się do Serwisu Archiwum Prac Dyplomowych należy kliknąć tutaj

W przypadku pierwszego logowania należy skorzystać z procedury odzyskiwania hasła.

return to top