Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk Prawnych
Zespół badawczy prawa pracy i polityki społecznej Zespół badawczy prawa pracy i polityki społecznej

Lider zespołu: dr Michał Barański

Skład zespołu:
mgr Łukasz Chruściel

dr Iwona Gredka – Ligarska
dr Agnieszka Huras – Darkowska
dr Błażej Mądrzycki
dr hab. Łukasz Pisarczyk, prof. UW
mgr Magdalena Stryja
dr Urszula Torbus

Temat: Różne formy zatrudnienia

 

Zespół badań nad prawem lotniczym Zespół badań nad prawem lotniczym

Lider zespołu: prof.dr hab. Jacek Barcik

Skład zespołu:
dr hab.inż. Piotr Czech,prof. PŚ
mgr Agnieszka Fortońska
dr hab. Jarosław Kozuba, prof. PŚ

Temat: Prawne problemy bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego

Zespół badań bioetycznych i teoretycznoprawnych Zespół badań bioetycznych i teoretycznoprawnych

Lider zespołu: dr hab. Agnieszka Bielska – Brodziak, prof. UŚ

Skład zespołu:
mgr S. Bokota
mgr M. Drapalska-Grochowicz
dr Alexandra Harrington
dr M. Suska
mgr M. Stryja

Temat: Prawne i bioetyczne aspekty medycyny, ochrony zwierząt, ochrony środowiska i klimatu; prawo a wartości; stanowienie prawa; stosowanie prawa; wykładnia prawa

Zespół ds. polskiego prawa konstytucyjnego na tle porówna(...) Zespół ds. polskiego prawa konstytucyjnego na tle porównawczym

Lider zespołu: dr hab. Anna Chorążewska, prof. UŚ

Skład zespołu:
dr Artur Biłgorajski
mgr Ilia Klinytski

Temat: Kluczowe problemy współczesnego konstytucjonalizmu w ujęciu prawnoporównawczym

Zespół studiów nad prawem górniczym i ochrony środowiska Zespół studiów nad prawem górniczym i ochrony środowiska

Lider zespołu: dr hab. Grzegorz Dobrowolski, prof. UŚ

Skład zespołu:
mgr Klaudia Cholewa
prof.dr hab.R. Mikosz
mgr Filip Nawrot
mgr Małgorzata Piekarska
dr Ewa Radecka
dr Gabriel Radecki
mgr Katarzyna Zawada

Temat: Aktualne problemy prawa ochrony środowiska. Analiza ostatnich zmian prawa ochrony środowiska

Zespół prawa samorządu terytorialnego Zespół prawa samorządu terytorialnego

Lider zespołu: prof. dr hab. Bogdan Dolnicki

Skład zespołu:
mgr Jakub Bryła
dr Renata Cybulska
mgr M. Delijewski
mgr Grażyna Giejłaszewska
dr hab.Joanna Jagoda, prof. UŚ
dr hab. Danuta Kurzyna – Chmiel,prof. UŚ
dr Roman Marchaj
dr hab. Anna Wierzbica, prof. UŚ

Temat: Ustrój i zadania samorządu terytorialnego na tle europejskim

 

Zespół badań nad prywatnoprawnymi aspektami podmiotowych (...) Zespół badań nad prywatnoprawnymi aspektami podmiotowych praw majątkowych i niemajatkowych

Lider zespołu: dr hab. Mariusz Fras, prof. UŚ

Skład zespołu:
dr hab. Magdalena Habdas, prof. UŚ
dr Katarzyna Kamińska
mgr Aneta Paleczna
dr Magdalena Sobas

Temat: Ochrona majątkowych i niemajątkowych praw podmiotowych

Zespół badań nad sądwownictwem w państwie totalitarnym Zespół badań nad sądwownictwem w państwie totalitarnym

Lider zespołu: dr Konrad Graczyk

Skład zespołu:
dr hab. Anna Stawarska – Rippel, prof. UŚ

Temat: Sondergericht Kattowitz – Sąd Specjalny w Katowicach 1939 – 1945; Sondergericht Warschau – Sąd Specjalny w Warszawie; sądownictwo i proces sądowy w III Rzeszy i ZSRR

Prawo w kulturze i sztuce Prawo w kulturze i sztuce

Lider zespołu: dr Iwona Gredka-Ligarska

Skład zespołu:
dr Paulina Gwoździewicz-Matan
prof. dr hab. Wojciech Kowalski

Temat: Prawo ochrony dziedzictwa kultury a prawo własności intelektualnej

Młodzi Karniści Młodzi Karniści

Lider zespołu: dr Michał Grudecki

Skład zespołu:
mgr Katarzyna Mróz

Temat: Przyszłość prawa karnego z perspektywy dokonanych i planowanych nowelizacji na przełomie pierwszej i drugiej dekady XXI wieku

Zespół badań na europejskim i polskim prawem prywatnym mi(...) Zespół badań na europejskim i polskim prawem prywatnym międzynarodowym

Lider zespołu: dr hab. Monika Jagielska, prof. UŚ

Skład zespołu:
mgr Hanna Bachowska,
dr hab. Maria Anna de Abgaro Zachariasiewicz, prof. UŚ
dr Agata Kozioł
dr hab. Witold Kurowski, prof. UŚ
mgr Monika Michońska
mgr Magdalena Rudzka
mgr Magdalena Sobas
dr hab. Maciej Szpunar, prof. UŚ
mgr Paweł Zapotoczny
dr hab. Grzegorz Żmij, prof. UŚ

Temat: Prawo prywatne międzynarodowe UE przed sądami krajowymi

 

Prawo w designie i modzie Prawo w designie i modzie

Lider zespołu: dr hab. Marlena Jankowska – Augustyna, prof. UŚ

Skład zespołu:
dr hab. Mirosław Pawełczyk, prof. UŚ
prof. dr hab. Wojciech Kowaslaki

Temat: Prawne uwarunkowania designu i mody

 

Zespół badań kryminalistycznych Zespół badań kryminalistycznych

Lider zespołu: dr hab. Marek Leśniak, prof. UŚ

Skład zespołu:
dr Joanna Koczur
dr Sylwia Ławrentjew
dr Oiivia Rybak – Karkosz
dr hab. Dorota Zienkiewicz
starszy technik Wojciech Ziółkowski

Temta: Badanie empirycznych i proceduralnych aspektów ekspertyz sądowych

Zespół prawa konstytucyjnego i badań nad współczesnym k(...) Zespół prawa konstytucyjnego i badań nad współczesnym konstytucjonalizmem

Lider zespołu: prof. dr hab. Anna Łabno

Skład zespołu:
mgr Paweł Króliczek

Temat: Kontrola konstytucyjności prawa. Współczesne uwarunkowania. Analiza prawno porównawcza.

Zespół badawczy instytucji prawa administracyjnego proceso(...) Zespół badawczy instytucji prawa administracyjnego procesowego

Lider zespołu: prof. dr hab. Grzegorz Łaszczyca

Skład zespołu:
dr Anna Gronkiewicz
prof. dr hab.  Andrzej Matan
dr Weronika Szafrańska
dr Ewa Śladkowska
dr hab. Agnieszka Ziółkowska, prof. UŚ

Temat: Instytucje postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego

Zespół prawa rolnego i gospodarki przestrzennej Zespół prawa rolnego i gospodarki przestrzennej

Lider zespołu: dr hab. Dorota Łobos – Kotowska, prof. UŚ

Skład zespołu:
mgr Tomasz Bąk
dr Paweł Gała
mgr Adrian Jaworski
dr Magdalena Krzysztofik
mgr Monika Łata
mgr Ewa Malcherczyk
dr Marek Stańko
mgr Grzegorz Zębik

Temat: Determinanty zmian w prawie rolnym i żywnościowym po 2020 roku, ze szczególnym uwzględnieniem ewolucji Wspólnej Polityki Rolnej oraz ochrony zasobów genetycznych i gruntowych z poszanowaniem walorów krajobrazowych i środowiskowych

Zespół badawczy ds. sądownictwa powszechnego Zespół badawczy ds. sądownictwa powszechnego

Lider zespołu: dr hab. Krystian Markiewicz, prof. UŚ

Skład zespołu:
dr Anna Bicz-Kordonets
mgr Barbara Cis
dr hab. Katarzyna Gajda – Roszczynialska

Temat: Kognicja sądów powszechnych a model sądownictwa powszechnego

 

Zespół badań w zakresie własności nieruchomości Zespół badań w zakresie własności nieruchomości

Lider zespołu: dr hab. Grzegorz Matusik

Skład zespołu:
prof. dr hab. Jacek Górecki
dr Daniela Wybrańczyk

Temat: Ograniczenia własności nieruchomości. Nabycie własności nieruchomości

Zespół badań nad rozwojem prawa międzynardowego publiczn(...) Zespół badań nad rozwojem prawa międzynardowego publicznego i praw człowieka

Lider zespołu: prof. dr hab. Barbara Mikołajczyk

Skład zespołu:
mgr Michał Hędrzak
dr Dominika Iwan
dr Małgorzata Myl
dr hab. Joanna Nowakowska – Małuseck, prof. UŚ
mgr Karolina Prażmowska
dr Magdalena Półtorak
dr Ilona Topa

Temat: Identyfikacja luk w międzynarodowym prawie ochrony praw człowieka

Zespół badań nad dziedzictwem kultury prawnej Zespół badań nad dziedzictwem kultury prawnej

Lider zespołu: prof. dr hab. Marian Mikołajczyk

Skład zespołu:
dr Andrzej Drogoń
mgr Barbara Gach
dr Grzegorz Nancka
dr hab. Anna Stawarska – Rippel, prof. UŚ
dr Tomasz Szczygieł

Temat: Dzieje kultury prawnej w Polsce i Europie

Zespół badawczy publicznego prawa gospodarczego Zespół badawczy publicznego prawa gospodarczego

Lider zespołu: dr hab. Mirosław Pawełczyk, prof. UŚ

Skład zespołu:
dr Jarosław Bączyk
mgr Michał Karpiński
mgr Tomasz Mizioch
mgr Klaudia Orpik

Temat: Aktualne wyzwania publicznego prawa gospodarczego a kształtowanie nowego otoczenia prawnego przedsiębiorców

 

Zespół badań nad europejskim i polskim prawem prywatnym Zespół badań nad europejskim i polskim prawem prywatnym

Lider zespołu: prof. dr hab. Wojciech Popiołek

Skład zespołu:
dr hab. Maria Anna de Abgaro Zachariasiewicz, prof. UŚ
dr Mateusz Dąbroś
dr hab. Mariusz Fras, prof. UŚ
dr Grzegorz Gorczyński
prof. dr hab. Katarzyna Grzybczyk
dr hab. Magdalena Habdas, prof. UŚ
dr hab. Monika Jagielska, prof. UŚ
mgr Alexander Martin Juranek
mgr Katarzyna Kamińska
dr hab. Wojciech Klyta, prof. UŚ
dr Bartosz Kucia
dr hab. Witold Kurowski, prof. UŚ
dr Małgorzata Lubelska-Sazanów
mgr Aneta Pająk-Kozub
mgr Aneta Paleczna
prof. dr hab. Ewa Rott-Pietrzyk
mgr Anita Strzebińczyk
mgr Karolina Rybak

Temat: Wpływ europejskiego prawa i orzecznictwa na krajowe prawo prywatne

Legal Anthropology Research Group / Zespół antropologiczny(...) Legal Anthropology Research Group / Zespół antropologicznych badań nad prawem

Lider zespołu: dr Lidia Rodak

Skład zespołu:
dr Caterin Peroni
mgr Nicole Kabus
prof. Ewa K. Strzelecka

Temat: Antropologiczne badania nad prawem żywym

 

Zespół ds. badań interdyscyplinarnych Zespół ds. badań interdyscyplinarnych

Lider zespołu: prof. dr hab. Ewa Rott-Pietrzyk

Skład zespołu:
prof. dr hab. Rafał Blicharz
dr Anna Hołda-Wydrzyńska
dr Anna Lichosik
mgr Anna Rizzo

Temat: Granice prawa

Zespół badawczy problemów penitencjarnych Zespół badawczy problemów penitencjarnych

Lider zespołu: dr hab. Olga Sitarza, prof. UŚ

Skład zespołu:
dr Dominika Bek
dr Anna Jaworska – Wieloch

Temat: Znaczenie mediacji karnej przeprowadzonej po wyroku skazującym dla prawnej sytuacji sprawcy przestępstwa

Zespół badawczy prawa karnego i kryminologii ds. wolności(...) Zespół badawczy prawa karnego i kryminologii ds. wolności sztuki

Lider zespołu: dr hab. Olga Sitarz, prof. UŚ

Skład zespołu:
mgr Jakub Hanc

Temat: Karnoprawna reakcja wobec zamachu na wolność sztuki i jej materialny wyraz ze szczególnym uwzględnieniem granic prawnokarnej ochrony tego dobra w XX i XXI wieku w Niemczech i w Polsce

Zespół ds. badań nad prawem i wartościami Zespół ds. badań nad prawem i wartościami

Lider zespołu: dr hab. Sławomir Tkacza, prof. UŚ

Skład zespołu:
mgr Sara Smyczek
dr hab. Aleksandra Wentkowska, prof. UŚ

Temat: Prawo a wartości

Zespół badawczy prawa upadłościowego i restrukturyzacyjn(...) Zespół badawczy prawa upadłościowego i restrukturyzacyjneg

Lider zespołu: dr hab. Andrzej Torbus, prof. UŚ

Skład zespołu:
mgr Jakub Płaziuk

Temat: Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne. Pozycja prawna dłużnika i wierzyciela w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym

Zespół badawczy prawa procesowego cywilnego Zespół badawczy prawa procesowego cywilnego

Lider zespołu: dr hab. Andrzej Torbus, prof. UŚ

Skład zespołu:
dr Anna Bicz-Kordonets
mgr Barbara Cis
dr Katarzyna Gajda – Roszczynialska
dr hab. Krystian Markiewicz, prof. UŚ
mgr Jakub Płaziuk
dr Ireneusz Wolwiak

Temat: Skutki nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego

Zespół badań nad kolizyjnym i merytorycznym prawem małż(...) Zespół badań nad kolizyjnym i merytorycznym prawem małżeńskim

Lider zespołu: dr hab. Paulina Twardoch, prof. UŚ

Skład zespołu:
mgr Agata Galbierz
dr Agata Kozioł

Temat: Małżeństwo w prawie prywatnym międzynarodowym i w prawie rodzinnym

Zespół prawa gospodarczego i handlowego Zespół prawa gospodarczego i handlowego

Lider zespołu: dr Wojciech Wyrzykowski

Skład zespołu:
mgr Michał Łabno
Dominik Mizerski
prof. dr hab. Piotr Pinior
Klaudia Raczek
mgr Paweł Relidzyński
prof. dr hab. Janusz Strzępka
dr Ewa Zielińska
dr Mateusz Żaba

Temat: Ewolucja prawa prywatnego

Instytucje prawa administracyjnego i finansowego Instytucje prawa administracyjnego i finansowego

Lider zespołu: prof. dr hab. Lidia Zacharko

Skład zespołu:
prof.dr hab. Jadwiga Glumińska – Pawlic

Temat: Administracyjno – prawne i finansowe instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego

Zespół prawa karnego procesowego Zespół prawa karnego procesowego

Lider zespołu: prof. dr hab. Kazimierz Zgryzek

Skład zespołu:
mgr Marcin Burdzik
mgr Aleksandra Limańska
dr Katarzyna Sychta
mgr Patrycja Trzeja
dr hab. Jarosław Zagrdinik, prof. UŚ

Temat: Badania nad modelami postępowań represyjnych

Problematyka prawa finansów i prawa podatkowego oraz perspe(...) Problematyka prawa finansów i prawa podatkowego oraz perspektywy rozwoju

Lider zespołu: dr Kamila Żmuda-Matan

Skład zespołu:
dr Sławomir Owczarczuk
mgr Tomasz Gwóźdź
mgr Bartosz Kubista

Temat: Prawo finansów publicznych – prawo podatkowe -wyzwania teoretyczne i praktyczne

return to top