Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk Prawnych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Tryb eksternistyczny

Wzory dokumentów Wzory dokumentów

Dokumenty wymagane do powołania promotora

Wniosek o powołanie promotora/promotorów druk druk

Zgoda na pełnienie funkcji promotora druk druk

Zgoda na pełnienie funkcji promotora pomocniczego  druk druk

Wniosek o zmianę promotora druk druk

Wniosek o przeprowadzenie weryfikacji 8 PRK druk druk

Wniosek o przeprowadzenie egzaminu z języka obcego druk druk

Konspekt rozprawy doktorskiej druk druk

Oświadczenie o przebiegu wcześniejszego przewodu doktorskiego druk druk

Klauzula informacyjna RODO 

Dokumenty należny dostarczyć w białej wiązanej teczce opisanej według wzoru

Dokumenty wymagane do wszczęcia przewodu, wyznaczenia recenzentów i powołania komisji doktorskiej

Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora druk druk

Wykaz dorobku naukowego kandydata druk druk

Opinia promotora druk druk

Oświadczenie o oryginalności rozprawy doktorskiej druk druk

Oświadczenie kandydata o wkładzie w powstanie pracy druk druk

Oświadczenie współautora o wkładzie w powstanie pracy druk druk

Umowa licencyjna do Archiwum  w 2 egzemplarzach

Umowa licencyjna do CINIB-y w 3 egzemplarzach

Oświadczenie-autora-o-oryginalności-pracy

Podpisany przez promotora raport ze sprawdzenia rozprawy doktorskiej z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego.

Rozprawa oraz streszczanie w języku angielskim nagrane na elektronicznym nośniku danych. 

Do dokumentów należy dołączyć rozprawę doktorską w 5 egzemplarzach:

  • 4 egzemplarze w twardej oprawie, wydrukowane jednostronnie,
  • 1 egzemplarz w miękkiej oprawie (zbindowany), wydrukowany dwustronnie.

Obrona rozprawy doktorskiej

Na 35 dni przed planowanym terminem obrony do Biura Ewaluacji i Obsługi Instytutu (pok. 1.9) należy przesłać autoreferat przygotowany według poniższego wzoru:

Wzór autoreferatu

Zarządzenie-nr-1-2022_sporządzanie protokołów z obron rozpraw doktorskich

Schemat protokołu z przebiegu obrony doktorskiej

Po nadaniu stopnia doktora

Synaba

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych

Zgodnie z Zarządzeniem nr 197 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w sprawie wprowadzenia procedury składania rozpraw doktorskich oraz weryfikacji samodzielności ich przygotowania procedurą objęte są wszystkie rozprawy doktorskie przygotowane w ramach studiów doktoranckich, kształcenia w Szkole Doktorskiej oraz w trybie eksternistycznym.

Aby zalogować się do Serwisu Archiwum Prac Dyplomowych należy kliknąć tutaj

W przypadku pierwszego logowania należy skorzystać z procedury odzyskiwania hasła.

return to top