Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk Prawnych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Narodowe Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki jest agencją wykonawczą powołaną do wspierania działalności naukowej w zakresie badań podstawowych, czyli prac empirycznych lub teoretycznych mających przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne.

https://www.ncn.gov.pl/

Informacje dla wnioskodawców: https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/informacje-dla-wnioskodawcow

Harmonogram konkursów: https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/harmonogram

Wyszukiwarka projektów: https://projekty.ncn.gov.pl/

OPUS – jest podstawowym i najbardziej uniwersalnym typem konkursu grantowego skierowanym do naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej, niezależnie od posiadanego stopnia/tytułu naukowego.

W konkursie tym można otrzymać środki na wynagrodzenie dla zespołu badawczego, stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Począwszy od edycji konkursu OPUS 18 jego formuła została poszerzona o elementy konkursu HARMONIA, co daje naukowcom możliwość ubiegania się o finansowanie projektów prowadzonych we współpracy międzynarodowej dwustronnej lub wielostronnej, a także realizowanych z wykorzystaniem wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych.

Wnioskodawcy mogą zaplanować badania trwające 12, 24, 36 lub nawet 48 miesięcy.

Konkurs ogłaszany jest w marcu i wrześniu każdego roku.

Więcej informacji: https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy

MAESTRO – konkurs na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy i których efektem mogą być odkrycia naukowe.

W konkursie tym można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, w tym również stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

MINIATURA – konkurs, do którego mogą być zgłaszane wnioski na realizację pojedynczego działania naukowego w jednej z wymienionych form: badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego. Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych.

Konkurs skierowany jest do osób posiadających w swoim dorobku, co najmniej jedną opublikowaną pracę, które jednocześnie uzyskały stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2008 r.

SONATA – konkurs na projekty badawcze przeznaczony dla naukowców, którzy uzyskali stopień doktora w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o finansowanie projektów obejmujących badania podstawowe, trwających 12 miesięcy, 24 miesiące lub 36 miesięcy.

Konkurs na projekty badawcze, w których kierownikiem projektu może być badacz, który uzyskał stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Planowany projekt badawczy ma na celu powołanie nowego zespołu badawczego, prowadzącego badania naukowe o charakterze podstawowym.

W konkursie tym można otrzymać środki na wynagrodzenia dla nowego zespołu badawczego, w tym również stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Konkurs ogłaszany jest w czerwcu każdego roku.

CEUS-UNISONO – konkurs skierowany do polskich zespołów badawczych, które wspólnie z jednym (w przypadku współpracy dwustronnej) lub z dwoma (w przypadku współpracy trójstronnej) wybranymi partnerskimi zespołami badawczymi wystąpią z wnioskiem o finansowanie projektu z zakresu badań podstawowych. Projekty mogą obejmować badania naukowe we wszystkich dyscyplinach nauk.

Wspólne projekty muszą opierać się na ścisłej współpracy i muszą być realizowane wspólnie przez polski i partnerski zespół badawczy, z których każdy ma własnego kierownika projektu.

Kierownik polskiego zespołu badawczego musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora, zaś kierownik partnerskiego zespołu musi spełniać wymogi swojej agencji partnerskiej w tej kwestii.

Okres realizacji projektu dla zespołu badawczego z Polski może być zaplanowany na 24 miesiące lub na 36 miesięcy, a w przypadku projektu badawczego z zespołami badawczymi z Austrii również na 48 miesięcy, przy czym zaplanowany okres realizacji projektu musi być identyczny dla wszystkich zespołów badawczych zaangażowanych w dany projekt.

Więcej informacji: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/ceus-unisono-2020

DAINA – międzynarodowy konkurs dwustronny na polsko-litewskie projekty badawcze. Konkurs DAINA 2 jest organizowany przez Narodowe Centrum Nauki wspólnie z agencją Research Council of Lithuania, zgodnie z procedurą oceny równoległej. Oznacza to, że obie agencje przeprowadzą równoległą ocenę formalną i merytoryczną wniosków, a finansowanie otrzymają tylko te projekty, które uzyskają rekomendację NCN i RCL.  

Konkurs jest skierowany do polskich zespołów badawczych, które wspólnie z zespołem litewskim wystąpią z wnioskiem o finansowanie projektu badawczego. W konkursie można otrzymać środki na wynagrodzenie dla zespołu badawczego, stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji polskiej części projektu badawczego.

Okres realizacji projektu może być zaplanowany na: 24 miesiące lub na 36 miesięcy.

Więcej informacji: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/daina2

MOZART – konkurs dwustronny na polsko-austriackie projekty badawcze.

Konkurs skierowany jest do polskich zespołów badawczych, które wspólnie z partnerskim zespołem austriackim wystąpią z wnioskiem o sfinansowanie projektu. W konkursie MOZART można otrzymać środki na wynagrodzenie dla zespołu badawczego, stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Kierownik polskiego zespołu badawczego musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

W konkursie MOZART można otrzymać środki na wynagrodzenie dla zespołu badawczego, stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Więcej informacji: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/mozart

ALPHORN – konkurs jest skierowany do polskich zespołów badawczych, które wspólnie z partnerskim zespołem szwajcarskim wystąpią z wnioskiem o sfinansowanie projektu. Kierownik polskiego zespołu badawczego musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

W konkursie ALPHORN można otrzymać środki na wynagrodzenie dla zespołu badawczego, stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Więcej informacji: https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/alphorn

DIOSCURI – konkurs na utworzenie Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri dla naukowców ze stopniem doktora do 15 lat po uzyskaniu tego stopnia.

Grant przyznawany jest naukowcom zdolnym do utworzenia i kierowania wybitną, dobrze widoczną grupą badawczą na najwyższej jakości konkurencyjne i innowacyjne badania na arenie międzynarodowej.

Więcej informacji:

https://ncn.gov.pl/dioscuri/

https://ncn.gov.pl/wspolpraca-zagraniczna/dioscuri

POLS – celem konkursu jest wspieranie mobilności naukowców. Jego adresatami są badacze przyjeżdżający z zagranicy, którzy planują realizować swoje badania w Polsce. Kierownikiem projektu może być osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora, która przynajmniej dwa lata przed zamknięciem konkursu nie mieszkała, nie pracowała, nie studiowała ani nie kierowała projektem badawczym w Polsce.

Więcej: https://ncn.gov.pl/eeanorwaygrants/calls/pols

SONATINA – konkurs skierowany jest do osób, które posiadają stopień naukowy doktora uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Celem konkursu jest wsparcie kariery młodych badaczy, poprzez umożliwienie pełnoetatowego zatrudnienia i prowadzenia badań naukowych w Polsce oraz zdobycia wiedzy i doświadczenia w trakcie realizacji staży w wysokiej jakości zagranicznych ośrodkach naukowych.

Konkurs ogłaszany jest w grudniu każdego roku.

UWERTURA – konkurs na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC. Konkurs skierowany jest do naukowców, którzy planują wystąpić z wnioskiem o finansowanie projektów badawczych do ERC i są zainteresowani zdobyciem wiedzy i cennego doświadczenia w międzynarodowym systemie grantowym. Celem konkursu jest wsparcie w skutecznym występowaniu o środki europejskie na realizację badań i zwiększenie udziału polskich naukowców wśród laureatów grantów ERC. W konkursie tym można otrzymać środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z pobytem w zagranicznym ośrodku naukowym osoby przewidzianej na staż oraz pokrycie kosztów podróży wnioskodawcy w obie strony do miejsca stażu zagranicznego

Więcej informacji: https://www.ncn.gov.pl/uwertura

Więcej informacji na temat grantów ERC: https://instytucja.pan.pl/index.php/doskonalosc-naukowa/411-doskonalosc-naukowa/wprowadzenie-doskonalosc/4035-czym-sa-granty-erc

return to top