Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Nauk Prawnych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Aktualnie trwają prace nad przygotowaniem programów operacyjnych dla nowej perspektywy budżetowej 2021-2027.   Polska najprawdopodobniej otrzyma 66,8 miliardów euro w ramach polityki spójności (czyli funduszy strukturalnych EFS, EFRR i FS). Polska będzie też beneficjentem Funduszu Sprawiedliwej Transformacji i otrzyma z tego tytułu najpewniej 3,5 miliarda euro.

Jednym z programów operacyjnych na lata 2021-2027 będzie program w zakresie wsparcia badań, rozwoju i innowacji, z którego m.in. będą mogły skorzystać uczelnie / jednostki naukowe.

Dodatkowe środki z polityki spójności w odpowiedzi na kryzys to 3 miliardy euro w ramach inicjatywy React EU – to instrument, który ma stanowić szybkie wsparcie w związku z koronakryzysem. Polska będzie inwestować te pieniądze w ramach obecnej perspektywy. Zostaną one podzielone na istniejące programy operacyjne na l. 2014-2020 na rzecz biznesu, służby zdrowia, energetyki i cyfryzacji.

Ustawa z dn. 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw wprowadza m.in. uregulowania, umożliwiające przygotowywanie ram strategicznych do ubiegania się o środki z funduszy UE w l. 2021-2027 (Dz.U. 2020 poz. 1378).

Więcej: http://orka.sejm.gov.pl/proc9.nsf/ustawy/64_u.htm

Więcej szczegółów wkrótce.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) od ponad 25 lat zarządza programami, projektami i inicjatywami, które umożliwiają poszerzanie wiedzy podstawowej lub specjalistycznej, zdobywanie nowych umiejętności i kompetencji na ścieżce edukacji formalnej, pozaformalnej i nieformalnych form uczenia się, pozwalają na rozwijanie zainteresowań i pasji poprzez działania podejmowane w innych krajach oraz w społecznościach lokalnych.

Pełni funkcję Narodowej Agencji Programu Erasmus+ na lata 2014-2020. Do spektrum programów i inicjatyw, którymi zajmuje się obecnie Fundacja wchodzą także: European Language Label, eTwinning, Eurodesk Polska, Europass, Eurydice, WorldSkills i EPALE. FRSE wspiera również współpracę z krajami Wschodu poprzez Polsko‑Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży oraz Centrum Współpracy z Krajami Europy Wschodniej i Kaukazu (SALTO), a od 2016 r. także w ramach Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży. Od 2014 r. Fundacja realizuje Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).  Pełni także funkcję operatora programu Edukacja finansowanego z funduszy EOG.

Więcej: https://www.frse.org.pl/

Program Erasmus+

Dokumenty dotyczące fazy programowania 2021-2027 są w trakcie przygotowywania.

Planowany budżet programu to 30 mld euro, ponad dwukrotnie więcej niż w obecnej perspektywie.

Nowy program bazować będzie na 3 filarach:

-mobilność

-projekty

-wsparcie reform i współpracy

6 politycznych priorytetów Komisji Europejskiej to: Zielona Europa, Cyfrowa Europa, Ekonomia w służbie człowieka, Silniejsza Europa w świecie, Promocja europejskiego sposobu życia, Wzmacnianie demokracji.

Więcej: https://erasmusplus.org.pl/

Fundusze EOG – Program Edukacja

Głównym celem Programu jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Państwami-Darczyńcami (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) w obszarze edukacji. Działania programowe mają za zadanie wzmacnianie potencjału ludzkiego oraz poszerzanie wiedzy w Polsce.

Obszary priorytetowe (preferowane), wspierające realizację celów Programu Edukacja to:

 • edukacja włączająca,
 • zarządzanie w sektorze edukacji,
 • rozwój kultury jakości w sektorze edukacji, w tym wewnętrznych systemów zapewniania jakości,
 • rozwój i promocja sektora VET, z uwzględnieniem dualnego systemu nauczania oraz współpraca instytucji kształcenia zawodowego z pracodawcami,
 • rozwój poradnictwa zawodowego,
 • edukacja dotycząca systemu opieki społecznej nad dziećmi („child welfare education”).

Jednocześnie preferowane będą działania komplementarne z wcześniej podjętymi inicjatywami – zarówno w ramach Programu, jak i tymi realizowanymi z innych źródeł.

W Programie Edukacja przewidziano nabory w ramach 4 komponentów:

 • Profesjonalny rozwój kadry
 • Mobilność w szkolnictwie wyższym
 • Współpraca instytucjonalna –  kształcenie zawodowe
 • Współpraca instytucjonalna

Więcej: https://education.org.pl/

PROJEKTY MIĘDZYNARODOWE WSPÓŁFINANSOWANE MNISW

Przedmiotem programu jest wsparcie uczestnictwa podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w projektach międzynarodowych obejmujących badania naukowe lub prace rozwojowe, współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, realizowanych we współpracy z partnerami zagranicznymi, w tym w projektach obejmujących badania realizowane na wielkich urządzeniach badawczych zlokalizowanych poza granicami kraju, zwanych dalej „projektami”, w ramach:

 • programów badawczych Unii Europejskiej;
 • innych międzynarodowych programów, inicjatyw lub przedsięwzięć badawczych.

Termin składania wniosków:

Nabór wniosków w ramach programu rozpoczyna się w dniu 15 lipca 2019 r. i jest prowadzony w trybie ciągłym.

Sposób składania wniosków:

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami w formacie PDF wysyła się w systemie ZSUN/OSF (link: https://osf.opi.org.pl/)

Więcej informacji:

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 czerwca 2019 r. o ustanowieniu programu „Projekty Międzynarodowe Współfinansowane” (link: https://www.bip.nauka.gov.pl/projekty-miedzynarodowe-wspolfinansowane/)

Szczegóły:https://www.bip.nauka.gov.pl/projekty-miedzynarodowe-wspolfinansowane/ustanowienie-programu-pod-nazwa-projekty-miedzynarodowe-wspolfinansowane.html

Ministerstwo jest instytucją pośredniczącą w systemie dystrybucji funduszy EOG w obszarze Wzmocnienie systemu zapobiegania przemocy domowej (rodziny, osoby starsze i niepełnosprawne) – małe granty.

Więcej informacji: https://funduszenasprawiedliwosc. ms.gov.pl/nmf-2014-2021/

return to top