Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk Prawnych

Tryb eksternistyczny

Wzory dokumentów Wzory dokumentów

Dokumenty wymagane do powołania promotora

Wniosek o powołanie promotora-promotorów

Wniosek o zmainę promotora

Oświadczenie – objęcie funkcji promotora

Oświadczenie promotora

Kwestionariusz

Klauzula inf. RODO

Dokumenty należny dostarczyć w białej wiązanej teczce opisanej według wzoru

Dokumenty wymagane do wszczęcia przewodu, wyznaczenia recenzentów i powołania komisji doktorskiej

Wniosek o wszczęcie postępowania

Szczegółowy konspekt rozprawy doktorskiej

Oświadczenie o przebiegu wcześniejszego przewodu – postępowania

Informacja o wspólnym postępowaniu doktorskim

Wykaz prac naukowych

Oświadczenie o współautorstwie pol i ang

Zobowiązanie do pokrycia kosztów

Opinia opiekuna z wnioskiem o wyznaczenie recenzentów

Umowa-licencyjna-archiwum w 3 egzemplarzach

Umowa_licencyjna w 3 egzemplarzach

Oświadczenie-autora-o-oryginalności-pracy

Podpisany przez promotora raport ze sprawdzenia rozprawy doktorskiej z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego

Do dokumentów należy dołączyć rozprawę doktorską w 5 egzemplarzach:

  • 4 egzemplarze w twardej oprawie, wydrukowane jednostronnie,
  • 1 egzemplarz w miękkiej oprawie (zbindowany), wydrukowany dwustronnie.

Obrona rozprawy doktorskiej

Na 35 dni przed planowanym terminem obrony do Biura Ewaluacji i Obsługi Instytutu (pok. 2.4) należy przesłać autoreferat przygotowany według poniższego wzoru:

Wzór autoreferatu

Zarządzenie-nr-1-2022_sporządzanie protokołów z obron rozpraw doktorskich

Schemat protokołu z przebiegu obrony doktorskiej

Po nadaniu stopnia doktora

Synaba

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych

Zgodnie z Zarządzeniem nr 197 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w sprawie wprowadzenia procedury składania rozpraw doktorskich oraz weryfikacji samodzielności ich przygotowania procedurą objęte są wszystkie rozprawy doktorskie przygotowane w ramach studiów doktoranckich, kształcenia w Szkole Doktorskiej oraz w trybie eksternistycznym.

Aby zalogować się do Serwisu Archiwum Prac Dyplomowych należy kliknąć tutaj

W przypadku pierwszego logowania należy skorzystać z procedury odzyskiwania hasła.

return to top