Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Nauk Prawnych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Wykaz realizowanych projektów z podziałem na rok rozpoczęcia realizacji.

Materiały w opracowaniu.

Prawo interpretacyjne

 • Projekt NCN Preludium nr: DEC-2018/29/N/HS5/00648
 • Okres realizacji: 31 stycznia 2019 – 30 stycznia 2022
 • Kierownik projektu: mgr Paulina Konca
 • Opiekun projektu: dr hab. Tomasz Pietrzykowski, prof. UŚ
 • Charakter projektu: projekt badawczy promotorski
 • Budżet: 134 002 PLN

Orzeczenia wydawane przez sądy, jak i inne rozstrzygnięcia podejmowane w procesie stosowania prawa, zależą nie tylko od tekstu przepisów, ale przede wszystkim od interpretacji tego tekstu, a więc od użytych narzędzi interpretacyjnych (takich jak słowniki, materiały legislacyjne, kanony interpretacyjne). Skutkuje to różnym rozumieniem tych samych przepisów, a nawet tworzeniem się rozbieżnych linii orzeczniczych, czyli sytuacją, w której w tym samym stanie prawnym i takim samym stanie faktycznym sądy wydają skrajnie różne rozstrzygnięcia. Tymczasem większość narzędzi i wskazówek interpretacyjnych nie wynika z przepisów, ale raczej z przyjętej praktyki orzeczniczej czy poglądów prezentowanych w piśmiennictwie.

Pierwszym celem prowadzonych badań jest określenie, jaki jest status prawa interpretacyjnego,  a przede wszystkim – czy jest on jednolity, czy też różni się w zależności od kultury prawnej. Badania mają charakter komparatystyczny – porównywane jest prawo polskie, prawo krajów common law oraz prawo hiszpańskie. Drugim celem jest ustalenie, czy możliwe i zasadne jest ustalenie hierarchii narzędzi interpretacyjnych i dokonanie kodyfikacji prawa interpretacyjnego.

Rekonstrukcja kategorii „bliskości” w polskim systemie prawnym

 • Projekt NCN Preludium nr: DEC-2018/29/N/HS5/00905
 • Okres realizacji: 9 stycznia 2019 – 30 stycznia 2022; przedłużony do 5 lutego 2023
 • Kierownik projektu: mgr Marlena Drapalska – Grochowicz
 • Opiekun projektu: dr hab. Agnieszka Bielska-Brodziak, prof. UŚ
 • Charakter projektu: projekt badawczy promotorski
 • Budżet: 123 591 PLN

Jednostki są ukonstytuowane relacyjnie a bieg ich życia można opisać przez pryzmat rozmaitych relacji– formalnych, nieformalnych, instytucjonalnych i faktycznych. Jednostki posiadają wewnętrznie zakorzenioną potrzebę do tworzenia i trwania w relacjach. Niektóre z tych relacji zajmują w życiu jednostek szczególne miejsce, jako odznaczające się wyjątkową więzią tj. bliskie relacje. Bliskość to zatem sfera faktycznych więzi, kształtowanych wolą jednostek. Ustawodawca jako organizator ładu społecznego, również odnosi się do tego obszaru życia człowieka – obejmuje regulacją prawną już istniejące relacje faktyczne, tworzy instytucje, których istotą jest relacja, a także na potrzeby niektórych regulacji prawnych, uwzględnia istniejące więzi miedzy osobami. Niektórych z tych relacji nie nazywa wprost jako bliskie, ale traktuje je jako takie (warstwa założeń tj. małżeństwo, rodzina, rodzicielstwo). Ten poziom oddziałuje na warstwę wykonawczą (ustawodawstwa zwykłego), w której ustawodawca posługuje się, na potrzeby konkretnych kontekstów ustawodawczych terminami takimi jak „osoba bliska”, „osoba najbliższa”, „najbliższy członek rodziny”. Możliwe przy tym są sytuacje, w których to co ustawodawca określa jako „bliskie”, może w rzeczywistości stanowić bardzo odległą, obcą więź dla jednostek. Wizja bliskich relacji ustawodawcy jest w pewien sposób ograniczona do pewnego wzorca, który uniemożliwia uwzględnienie dynamiki, faktycznego rozwoju bliskich relacji. Badania dotyczące rekonstrukcji kategorii bliskości obejmuje zatem następujące etapy: (1) analiza koncepcji relacji polskiego ustawodawcy (tj. relacje nie nazywane wprost jako bliskie); (1a) zebranie i analiza terminów wprost wyrażających „bliskość w ustawodawstwie zwykłym; (2) ustalenie kryteriów formowania bliskości normatywnej; (3) ustalenie przyczyn wprowadzania odmiennych formuł bliskości; (4) analiza ewolucji bliskich relacji – jak się zmieniały, w jakich kierunkach podążają zmiany i ich dynamika. Ustalenie wskazanych kwestii pozwoli następnie sformułować wnioski de lege lata i de lege ferenda a także określić to jak wizja bliskich relacji polskiego ustawodawcy oddziałuje na jakość życia jednostek zarówno w wymiarze indywidualnym jak i relacyjnym.

Tak zwane kontratypy pozaustawowe w polskim prawie karnym

 • Projekt NCN Preludium nr: UMO-2018/29/N/HS5/00725
 • Okres realizacji: 15 stycznia 2019 – 5 lutego 2022
 • Kierownik projektu: mgr Michał Grudecki
 • Opiekun projektu: dr hab. Olga Sitarz, prof. UŚ
 • Charakter projektu: projekt badawczy promotorski
 • Budżet: 144 320 PLN

W trakcie realizacji projektu autor scharakteryzuje wybrane, najczęściej występujące w praktyce tak zwane kontratypy pozaustawowe, czyli zgodę, zwyczaj, karcenie małoletnich, ryzyko sportowe oraz działalność artystyczną z perspektywy zgodności tej instytucji prawa karnego z zasadami płynącymi z zasady demokratycznego państwa prawa – zasadą określoności, podziału władzy oraz legalizmu, a także ze strukturą przestępstwa. Dokona tego korzystając z analizy aktów prawnych prawa powszechnie obowiązującego oraz badań nad piśmiennictwem i orzecznictwem, które stanowią główne źródło tak zwanych kontratypów pozaustawowych. Pomocniczo sięgnie również do historii omawianych instytucji prawa karnego, aby uwzględniając zachodzące w społeczeństwie i prawie przemiany, należycie ukazać obecny ich kształt. Zrekonstruowane w polskim systemie prawa warunki wpływających na legalność czynu zostaną porównane z ich odpowiednikami w innych państwach. Wyniki przeprowadzonych badań będą stanowić głos w dyskusji na temat pojęcia przestępstwa oraz okoliczności, które powodują możliwość ponoszenia odpowiedzialności karnej albo możliwość tą niwelują. Rezultaty projektu wskażą, które zachowania w świetle prawa można podejmować, a które mogą grozić odpowiedzialnością karną.

Odszkodowania dla właścicieli nieruchomości w sąsiedztwie lotnisk – aktualne dylematy i przyszłe wyzwania

Projekt zajął pierwsze miejsce w rankingu konkursu Opus 16.

 • Projekt NCN Opus nr: UMO-2018/31/B/HS5/00231
 • Okres realizacji: 4 września 2019 – 3 września 2022
 • Kierownik projektu: dr hab. Magdalena Habdas, prof. UŚ
 • Charakter projektu: projekt badawczy własny
 • Budżet: 320 598 PLN

Celem projektu jest określenie najbardziej rozsądnego (tj. ekonomicznie efektywnego i prawnie dopuszczalnego) modelu zrównoważenia interesów rozwijającego się lotnictwa oraz portów lotniczych i interesów właścicieli nieruchomości. Z prawnego punktu widzenia, immisje pochodzące z coraz bardziej aktywnych lub zupełnie nowych lotnisk stają się uciążliwe dla właścicieli sąsiednich nieruchomości. W sposób naturalny pojawia się konflikt pomiędzy odmiennymi sposobami wykorzystania sąsiadujących nieruchomości, którego nie da się w całości rozwiązać przy wykorzystaniu instrumentów planowania przestrzennego i prawa sąsiedzkiego. Ustawodawca stoi zatem przed wyzwaniem rozwiązania tego trudnego do uniknięcia (lecz nie będącego nowością) konfliktu w sposób, który uwzględni interesy zarówno właścicieli nieruchomości (w tym zagadnienia praw człowieka, w szczególności ochrony własności oraz prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego), jak i lotnisk, które świadczą usługi o charakterze użyteczności publicznej. W projekcie zidentyfikowane i porównane zostaną prawne modele stosowane w wybranych państwach (Anglia, Niemcy, Holandia, USA) dotyczące kompensacji właścicieli nieruchomości zlokalizowanych w sąsiedztwie lotniska oraz służące zrównoważeniu interesów prywatnych i potrzeb wynikających ze wzmożonego popytu na transport lotniczy.

Projekt jest odpowiedzią na zauważalny brak kompleksowego podejścia do problematyki kompensacji właścicieli nieruchomości zlokalizowanych w sąsiedztwie polskich lotnisk, które uwzględniałoby cel i ekonomiczne uzasadnienie prawnej interwencji, interes prywatny i publiczny, chronione prawa człowieka, oraz proporcjonalność przyznanych roszczeń odszkodowawczych (mogących wynikać zarówno z prawa publicznego, jak i prywatnego). Pomijanie tych zagadnień może prowadzić do zachowań spekulacyjnych, nadmiernej kompensacji właścicieli nieruchomości, czy nieuzasadnionego ograniczania transportu lotniczego. Polski model kompensacji, wynikający z prawa ochrony środowiska i kodeksu cywilnego, oraz jego praktyczne zastosowanie (w tym uwzględniające ekstensywną wykładnię prawa stosowaną przez polskie sądy) wymaga skonfrontowania z podejściem innych, bardziej doświadczonych w tego rodzaju konfliktach, państw obcych w celu określenia poprawnych i możliwych do utrzymania metod równoważenia interesów lotnisk i interesów właścicieli nieruchomości, zarówno w kontekście krajowym, jak i międzynarodowym.

Społeczna i cyfrowa inkluzja osób starszych jako specjalne zadanie dla organizacji pozarządowych. Perspektywa międzynarodowego prawa praw człowieka

 • Projekt NCN Opus nr: UMO-2018/31/B/HS5/00435
 • Okres realizacji: 4 listopada 2019 – 3 listopada 2022
 • Kierownik projektu: prof. dr hab. Barbara Mikołajczyk
 • Charakter projektu: projekt badawczy własny
 • Budżet: 296 382 PLN

Starzenie się ludzkości, a zwłaszcza na tempo zmian demograficznych jest jednym z największych wyzwań dla współczesnego świata. Na zjawisko to nakłada się proces szybkiej informatyzacji życia prywatnego, zawodowego i społecznego. To oznacza, że bardzo szybko znakomita część starszych osób, które nie nabyły umiejętności cyfrowych (są tzw. digital migrants) pozostanie poza głównymi nurtami życia społecznego. Jest to zatem nie tylko problem ekonomiczny i polityczny, ale także zagadnienie międzynarodowej ochrony praw człowieka. Z tego względu projekt ma na celu ustalenie, czy we współczesnym prawie międzynarodowym istnieje model zapobiegania ageizmowi oraz społecznemu i cyfrowemu wykluczeniu osób starszych, a także jaką rolę w wypracowywaniu takiego modelu odgrywają międzynarodowe organizacje pozarządowe (INGOs). W projekcie zostanie dokonana analiza dorobku społeczności międzynarodowej w zakresie ochrony praw osób starszych na forum ONZ, głownie w kontekście prac nad nowym traktatem o prawach osób starszych, a także rozwiązań przyjętych w ramach organizacji regionalnych.

Nudge jako instrument regulacji prawnej

 • Projekt NCN Preludium nr: DEC-2018/31/N/HS5/03164
 • Okres realizacji: 7 sierpnia 2019 – 6 sierpnia 2022
 • Kierownik projektu: mgr Maria Pawińska
 • Opiekun projektu: dr hab. Tomasz Pietrzykowski, prof. UŚ
 • Charakter projektu: projekt badawczy promotorski
 • Budżet: 174 110 PLN

Celem projektu jest analiza pojęcia „nudge” – narzędzia służącego do wpływania na ludzkie zachowania – i ocena przydatności ‘nudge’a’ w kształtowaniu regulacji prawnych. Głównym założeniem tego projektu jest to, że ‘nudge’ może

być innowacyjnym i korzystnym narzędziem w wielu obszarach procesu stanowienia prawa. Procedura oparta o ‘nudge’ zakłada wyeliminowanie niepotrzebnych kosztów i interwencji w wolności człowieka oraz znaczące zwiększenie przewidywalności regulacji.

Wybrałam temat ‘nudge’, ponieważ wyniki tego badania mogą wzbogacić ogólnoświatową wiedzę na temat racjonalnego tworzenia prawa. Co więcej, jak wskazują badania, ewentualne wprowadzenie filozofii ‘nudge’a’ do systemu legislacyjnego może potencjalnie wyeliminować zbędne koszty regulacji, ułatwić generowanie bardziej ukierunkowanych i precyzyjnych regulacji, wyeliminować polaryzację polityczną w procesie stanowienia prawa, unikać niezamierzonych skutków ubocznych przepisów, sprawić, by procedura legislacyjna stała się bardziej przejrzysta i otwarta na głosy zewnętrzne. W krajach, gdzie ‘nudge’ jest częścią procesu legislacyjnego widać, że filozofia ‘nudge’ realnie wpływa na zwiększenie efektywności regulacji i przekłada się na korzyści społeczne.

Standardy respektowania prawa do wolności religijnej osób osadzonych w zakładach karnych, aresztach śledczych oraz młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i zakładach poprawczych

 • Projekt NCN Opus nr: UMO-2018/31/B/HS5/02233
 • Okres realizacji: 5 sierpnia 2019 – 4 sierpnia 2022
 • Kierownik projektu: dr hab. Olga Sitarz, prof. UŚ
 • Charakter projektu: projekt badawczy własny
 • Budżet: 296 971 PLN

Przygotowywany projekt badawczy, jako główny cel, zakłada odkodowanie teoretycznego modelu systemu prawnej ochrony religijnych praw osadzonych w jednostkach izolacji kryminalnej oraz zweryfikowanie go poprzez zbadanie praktyki respektowania praw osadzonych do uczestnictwa w praktykach i posługach religijnych. Ostatecznym rezultatem badań będzie – gdy zajdzie taka potrzeba – skonstruowanie nowego, postulowanego wzorca ochrony praw religijnych osób pozbawionych wolności w jednostkach izolacji kryminalnej.

Wnioskodawcy, powyższy efekt chcą uzyskać w oparciu o szczegółowe badania, koncentrujące się na następujących problemach zagadnieniach:

 • Podstawy prawne gwarantujące osadzonym uczestnictwo w praktykach i posługach religijnych w toku izolacji penalnej, w tym z punktu widzenia zasady określoności prawa karnego.
 • Pogodzenie prawa rodziców do wychowania dziecka w zgodnie ze swoim wyznaniem z prawem nieletniego, wystarczająco dorosłego do ponoszenia odpowiedzialności za popełniony czyn karalny, do posiadania własnych przekonań w sferze wyznania.
 • Zróżnicowanie populacji osadzonych a ich prawo do religii – na ile bezpieczeństwo bądź inne względy mogą uzasadniać ograniczenie prawa do wyznania
 • Realizacja prawa do praktyk i posług religijnych w praktyce – czy osadzeni, funkcjonariusze i kapelani uznają panujące obecnie standardy za wystarczające, a jeżeli nie, to jakie są przyczyny tego stanu rzeczy.

Znaczenie tekstu prawnego w świetle wybranych koncepcji językoznawstwa kognitywnego

 • Projekt NCN Sonata nr: UMO-2018/31/D/HS5/03922
 • Okres realizacji: 19 września 2019 – 8 września 2022
 • Kierownik projektu: dr Mateusz Zeifert
 • Charakter projektu: projekt badawczy własny
 • Budżet: 186 622 PLN

Celem projektu jest zastosowanie wybranych teorii lingwistycznych z zakresu językoznawstwa kognitywnego do badania znaczenia języka aktów prawnych. Narzędzia wypracowane w ramach tych teorii posłużą do analiz zagadnień dotyczących zarówno stosowania prawa (interpretacja prawa), jak i jego tworzenia (redagowanie tekstów prawnych).

Teoria prototypów (E. Rosch, G. Lakoff, Ch. Fillmore) oferuje nowatorskie ujęcie problemu kategoryzacji. Zostanie wykorzystana do analizy zagadnień występujących w procesie interpretacji prawa, takich jak nieostrość, wieloznaczność, definiowanie pojęć czy wykładnia rozszerzająca. Gramatyka kognitywna (R. Langacker) akcentuje semantyczny aspekt płaszczyzny gramatycznej języka. Za jej pomocą przebadane zostaną charakterystyczne cechy gramatyczne języka prawnego i ich wpływ na komunikatywność aktów prawnych. Teoria Naturalnego Języka Semantycznego (NSM) (A. Wierzbicka) oferuję listę uniwersaliów językowych. Zostanie wykorzystana m. in. do zbadania odrębności semantycznej języka prawnego i jego zrozumiałości.

Współczesne kierunki zmian metodologii prawa prywatnego międzynarodowego

 • Projekt NCN Opus nr: UMO-2017/27/B/HS5/01258
 • Okres realizacji: 31 lipca 2018 – 30 lipca 2021
 • Kierownik projektu: dr hab. Maria Anna de Abgaro Zachariasiewicz
 • Charakter projektu: projekt badawczy własny
 • Budżet: 222 107 PLN

Celem projektu jest analiza nowych sposobów harmonijnego współżycia narodów w dziedzinie stosunków prywatnych, które stanowią odpowiedź na wyzwania współczesne świata: globalizację, powszechną migrację, swobodny przepływ kapitału, dóbr, usług i informacji. Zanikanie granic, unifikacja i harmonizacja prawa sprawiają, że różnice pomiędzy odmiennymi systemami prawnymi coraz częściej sprowadzają się do różnic pomiędzy poszczególnymi przepisami prawnymi. A to z kolei pociąga za sobą stopniowe odchodzenie od modelu ślepego wskazania właściwego systemu prawnego do oceny danego stosunku, na rzecz bezpośredniego poszukiwania takich norm prawnych, które zapewnią słuszne i sprawiedliwe – z punktu widzenia kurtuazji, tolerancji i potrzeb współpracy między narodami – rozstrzygnięcie merytoryczne.

Zasadniczym celem badawczym projektu jest ocena nowych kierunków rozwoju prawa prywatnego międzynarodowego. Kryterium oceny przydatności nowych metod, instrumentów i technik stanowi pytanie, na ile gwarantują one – z jednej strony – stabilność i przewidywalność rozstrzygnięć, z drugiej zaś strony dopuszczają taki margines swobody decyzji, aby możliwe było sprawiedliwe rozstrzygnięcie danego stanu faktycznego.

 

Status prawny związku metropolitalnego w Polsce a metropolii we Francji. Studium prawnicze

 • Projekt NCN Opus nr: UMO-2017/27/HS5/01677
 • Okres realizacji: 10 sierpnia 2018 – 9 sierpnia 2021
 • Kierownik projektu: prof. dr hab. Bogdan Dolnicki
 • Charakter projektu: projekt badawczy własny
 • Budżet: 375 348 PLN

Projekt pn. „Status prawny związku metropolitalnego w Polsce a metropolii we Francji. Studium porównawczoprawne” to pierwsza pozycja piśmiennicza, w postaci monografii, która pretenduje do holistycznego ujęcia problematyki związanej z ustaleniem pozycji prawnej metropolii we Francji i związku metropolitalnego w Polsce na tle porównawczym.

Projekt obejmuje analizę zagadnień nie tylko doniosłych prawnie, społecznie i interesujących z naukowego punktu widzenia, ale i – nadal- dość słabo zbadanych. Tym samym projekt spełnia wszelkie cechy nowości badawczej. Celem projektu badawczego jest ujednolicenie i zaproponowanie normatywnych rozwiązań dotyczących organizacji i funkcjonowania związku metropolitalnego w Polsce, celem efektywnego sprawowania władzy we wspólnocie samorządowej, który przyczyni się do dyskusji w przedmiocie roli i znaczenia tej instytucji w strukturze samorządu terytorialnego Polsce i we Francji. Projekt będzie obejmował propozycję modyfikacji kształtu normatywnego instytucji związku metropolitalnego w Polsce.

Sondergericht Kattowitz – Sąd specjalny w Katowicach 1939 – 1945

 • Projekt NCN Preludium nr: 2017/27/N/HS5/00423
 • Okres realizacji: 10 sierpnia 2018 – 9 sierpnia 2021
 • Kierownik projektu: dr Konrad Graczyk
 • Charakter projektu: projekt badawczy promotorski
 • Budżet: 192 820 PLN

Celem projektu jest falsyfikacja poglądów dotyczących działalności Sądu Specjalnego w Katowicach (Sondergericht Kattowitz).

Planowane badania mają kompleksowy charakter i są ukierunkowane na wszystkie aspekty działalności Sądu Specjalnego w Katowicach. Obejmują zbadanie organizacji, struktury i funkcjonowania sądu, jego obsady kadrowej oraz orzecznictwa. Zakłada się porównanie wyników badań dotyczących katowickiego sądu specjalnego z innymi sądami specjalnymi III Rzeszy, zwłaszcza utworzonymi na tzw. ziemiach wcielonych. Umożliwi to uchwycenie specyfiki Sądu Specjalnego w Katowicach.

Realizacja projektu umożliwi zapełnienie poważnej luki w nauce – zagadnienia nieopracowanego, a istotnego zarówno z punktu widzenia działalności okupacyjnego wymiaru sprawiedliwości w Polsce i polityki okupanta na specyficznym terenie górnośląskim, jak też w aspekcie funkcjonowania sądów specjalnych w III Rzeszy.

 

Cross-border litigation in Central-Europe: EU private international law before national courts (CEPIL)

 • Projekt Komisji Europejskiej w ramach inicjatywy JUST nr 80078—CEPIL—JUST-JCOO-AG-2017
 • Jednostka finansująca: Komisja Europejska
 • Okres realizacji: 1 września 2018 – 31 sierpnia 2020; przedłużony do 31 sierpnia 2021
 • Rola Uniwersytetu Śląskiego w projekcie: partner (beneficjent)
 • Kierownik projektu w Uniwersytecie Śląskim: dr hab. Monika Jagielska, prof. UŚ
 • Jednostka realizująca projekt: Wydział Prawa i Administracji
 • Charakter projektu: projekt badawczy
 • Budżet: 146 342 PLN

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/just/just-jcoo-ag-2017/1837624-call_results_just-jcoo-ag-2017_en.pdf

Projekt realizowany jest w ramach międzynarodowego konsorcjum w którego skład wchodzi 7 instytucji szkolnictwa wyższego. Koordynatorem Konsorcjum jest Uniwersytet Szeged, Węgry. Celem projektu jest zbadanie funkcjonowania regulacji europejskiego prawa prywatnego międzynarodowego w przestrzeni prawnej Europy Środkowej. Poprzez badania teoretyczne, aktowe, analizę spraw oraz wywiady z praktykami dokonana będzie analiza efektywności regulacji prawnych EU z zakresu PPM.

Poza znaczeniem naukowym, projekt będzie miał istotne znaczenie dla ewaluacji działalności naukowej Wydziału z uwagi na wysokość przyznanych środków, wyższy przelicznik „parametryzacyjny” dla grantów finansowanych ze środków europejskich, a także możliwość zgłoszenia go jako osiągnięcia o charakterze międzynarodowym (za 100 punktów) w ramach trzeciego kryterium ewaluacyjnego.

 • Jednostka finansująca: MNiSW
 • Okres realizacji: 1 września 2018 – 31 sierpnia 2020; przedłużony do 31 sierpnia 2021
 • Rola Uniwersytetu Śląskiego w projekcie: Lider
 • Kierownik projektu w Uniwersytecie Śląskim: dr hab. Monika Jagielska, prof. UŚ
 • Jednostka realizująca projekt: Wydział Prawa i Administracji
 • Charakter projektu: badawczy
 • Budżet: 43 555 PLN

Projekt stanowi uzupełnienie do projektu CEPIL realizowanego ze środków Komisji Europejskiej w programie JUST

 

Teoretycznoprawne podstawy prawnej ochrony zwierząt. Kompleksowe opracowanie pojęciowych, systemowych i komparatystycznych aspektów prawa ochrony zwierząt

 • Projekt NCN Opus nr: UMO-2017/27/B/HS5/00085
 • Okres realizacji: 3 września 2018 – 2 września 2021
 • Kierownik projektu: dr hab. Tomasz Pietrzykowski, prof. UŚ
 • Charakter projektu: projekt badawczy własny
 • Budżet: 241 825 PLN

Celem planowanego projektu jest podjęcie badań nad opracowaniem teoretycznoprawnych fundamentów prawa ochrony zwierząt. Należą do nich podstawowe zagadnienia pojęciowe tej dziedziny prawa, sformułowanie zespołu podstawowych zasad prawnej ochrony zwierząt odzwierciedlających jej aksjologiczne podstawy oraz wpływającej na wykładnię i stosowanie przepisów dotyczących ochrony zwierząt, a także uporządkowania materiału prawnego poprzez wskazanie i charakterystykę głównych instytucji prawnych kształtujących się we współczesnym prawodawstwie odnoszącym się do tej dziedziny.

Projekt będzie obejmował zarówno badania dogmatyczne, pojęciowe, jak i elementy analizy historycznej i porównawczej. Jego efektem powinny stać się publikacje oparte na szczegółowej charakterystyce obowiązujących w Polsce regulacji ochrony zwierząt stanowiące wkład do polskiej nauki prawa, jak i publikacje anglojęzyczne – skoncentrowane na uniwersalnych aspektach problematyki teoretycznoprawnej tej dziedziny prawodawstwa i stosowania prawa, mające stanowić udział w międzynarodowej dyskusji prawniczej toczącej się wokół prawa ochrony zwierząt rozwijającego się żywiołowo w bardzo wielu krajach Europy i świata.

Autonomia woli stron w prawie prywatnym międzynarodowym – potrzeba weryfikacji klasycznego ujęcia w świetle nowych mechanizmów w prawie umów

 • Projekt NCN Preludium nr: UMO-2016/21/N/HS5/00009
 • Okres realizacji: 3 lutego 2017 – 2 lutego 2020; przedłużony do 2 lutego 2021
 • Kierownik projektu: dr Małgorzata Pohl-Michałek
 • Opiekun naukowy: prof. dr hab. Ewa Rott-Pietrzyk
 • Charakter projektu: projekt badawczy promotorski
 • Budżet: 93 678 PLN

Celem projektu badawczego jest sformułowanie oceny odnoszącej się do znaczenia tradycyjnego instrumentu kolizyjnoprawnego w postaci wyboru prawa, w kontekście innych instytucji objętych autonomią woli, a mających znaczenie przy określaniu prawa właściwego znajdującego zastosowanie do stosunku transgranicznego wynikającego z umowy. Celem badań jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy autonomię woli stron w prawie prywatnym międzynarodowym należy postrzegać podobnie jak w pierwszej połowie XX wieku, czy też należy w XXI wieku – w obliczu możliwości zastosowania innych instrumentów objętych autonomią woli przy stosunkach transgranicznych – zmodyfikować podejście do klasycznego wyboru prawa.

Umorzenie zobowiązań podatkowych – studium porównawcze

 • Projekt NCN Preludium nr: UMO-2016/23/N/HS5/00157
 • Okres realizacji: 7 sierpnia 2017 – 29 sierpnia 2020; przedłużony do 29 sierpnia 2021
 • Kierownik projektu: dr Piotr Buława
 • Opiekun naukowy: dr hab. Marek Zdebel,
 • Charakter projektu: projekt badawczy promotorski
 • Budżet: 49 327 PLN

Celem projektu badawczego jest analiza aktualnych i historycznych regulacji prawnych dotyczących umorzenia zobowiązań podatkowych, w szczególności wzajemnej spójności systemowej pomiędzy prawem podatkowym a przepisami prawa upadłościowego w porównywanych systemach prawnych. Przedmiotem badań są porządki prawne Polski, Niemiec, Republiki Czeskiej i Anglii.

Rozwój form umorzenia zobowiązań podatkowych wymaga także próby zdefiniowania granic możliwego umorzenia zobowiązań podatkowych uwzględniając Konstytucję RP oraz wyrażone w niej zasady. Pozwala to sformułować drugi cel badań, tj. wskazanie na podstawie przeprowadzonej analizie porównawczej postulatów de lege ferenda w zakresie wzorcowych przesłanek dla umorzenia zobowiązań podatkowych.

return to top