Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk Teologicznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Konferencja: Procesy małżeńskie w XXI. wieku

09.05.2022 - 10:15, aktualizacja 27.05.2022 - 14:19
Redakcja: Wojciech Kamczyk

Wydział Teologiczny wraz z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w międzynarodowej i międzyreligijnej konferencji na temat:

Procesy małżeńskie w XXI. wieku

Celem konferencji jest próba odpowiedzi na problemy i wyzwania, które wobec teologii i nauk prawnych stawia współczesny świat, zwłaszcza w odniesieniu do małżeństwa i rodziny. Do poważnego kryzysu trwałości obydwu instytucji dochodzi obecnie problem ich tożsamości, sprzężony z postulatami redefiniowania płci, determinowania jej psychologicznie i kulturowo, a także wywierania presji na zmianę prawodawstwa państwowego, międzynarodowego i wyznaniowego. Niejednoznaczność w formułowaniu pojęć i uznawaniu wartości, przy gwałtownie zmieniającym się kolorycie narodowym i kulturowym społeczeństw w dobie migracji, wymaga naukowego namysłu, który wychodziłby daleko poza horyzont Europy. Nowe okoliczności rodzą aktualne pytania: o kształt i miejsce (rolę) małżeństwa i rodziny w naszym życiu; o drogi wsparcia służące wyjściu z kryzysów czy odwróceniu procesu rozpadu; wreszcie o perspektywy rozwoju obydwu omawianych instytucji przy wsparciu na gruncie prawa i teologii.

Konferencja odbędzie się w trybie hybrydowym (stacjonarnie i online).

Język: angielski

Kontakt: ks. dr Dawid Ledwoń

e-mail: dawid.ledwon@us.edu.pl

The Faculty of Theology, together with the Faculty of Law and Administration of the University of Silesia in Katowice, is pleased to invite you to participate in an international and interreligious conference on:

Marriage processes in the 21st century

The conference aims to answer the problems and challenges that the modern world poses to theology and legal sciences, especially concerning marriage and family. The problem of their identity coupled with the postulates of redefining gender, determining it psychologically and culturally, and exerting pressure to change national, international and religious legislation, is now adding to a serious crisis of the durability of both institutions. The ambiguity in the formulation of concepts and the recognition of values, with the rapidly changing national and cultural fabric of societies in an era of migration, requires a scientific reflection that goes far beyond the horizon of Europe. New circumstances raise current questions about the shape and role of marriage and family in our lives, ways of support to overcome crises or reverse the disintegration process, and – last but not least-  the development prospects of both discussed institutions with the support of law and theology.

Date, time and place of the conference:

31st May, 2022: Faculty of Theology of the University of Silesia, ul., Jordana 18, 40-043 Katowice (Poland), 9:00 a.m. – 13:00 p.m. (CET)

The conference will be held in hybrid mode (on site  and online).

Language: English

Contact: Rev. Dawid Ledwoń, PhD

e-mail: dawid.ledwon@us.edu.pl

return to top