Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Nauk Teologicznych

Serie wydawnicze

Studia i Materiały Wydziału Teologicznego Studia i Materiały Wydziału Teologicznego

Redaktor serii: ks. dr Artur Malina; od nr. 78 ks. dr hab. Bogdan Biela

ISSN 1643-0131

Zakupu tomów można dokonać za pośrednictwem stron internetowych działu naukowego wydawnictwa Księgarnia św. Jacka (nakład tomów niedostępnych w księgarni jest wyczerpany).

Opublikowane tomy:

1. Morcinek Jan, Program nowej ewangelizacji Ruchu Dzieci Maryi w świetle encykliki Jana Pawła II „Redemptoris missio”, Katowice 2001.

2. Salamonowicz Górska Iwonna, Język łaciński dla teologów, Katowice 2001 (Skrypty i Podręczniki).

3. Uciecha Andrzej, Ascetyczna nauka w „Mowach” Afrahata, Katowice 2002.

4. Sosna Krzysztof, Chrześcijański model wychowania młodzieży w polskich publikacjach Akcji Katolickiej w latach 1930-1939, Katowice 2002.

5. Kołek Andrzej, Problematyka społeczno-religijna w kaznodziejstwie biskupa Herberta Bednorza (1967-1989), Katowice, 2002.

6. Górny Śląsk na przełomie wieków: nadzieje i niepokoje, świadkowie wiary, red. Jan Górecki, Henryk Olszar, Katowice-Piekary Śląskie, 2002.

7. Górecki Jan, Pielgrzymowanie Górnoślązaków na Górę świętej Anny w latach 1859-1914. Studium teologicznopastoralne, Katowice 2002.

8. Cuda Jerzy, Wiary godna antropologia. Hermeneutyczny zarys teologii fundamentalnej, Katowice 2002 (Skrypty i Podręczniki).

9. Mozgol Andrzej, Teologia Arki Przymierza w psalmach i tradycji prorockiej (Ps 132; Jr3,14-18; Mch2,1-8), Katowice 2003.

10. Krzysteczko Henryk, W małej grupie religijnej wpływ przynależności do małej grupy religijnej a poczucie uczestnictwa w życiu społecznym. Studium pastoralne, Katowice 2003.

11. Krętosz Józef, Katedra obrządku łacińskiego we Lwowie i jej proboszcz o. Rafał Kiernicki OFM Conv w latach 1948-1991, Katowice 2003.

12. Nowe oblicza bł. Emila Szramka, red. Krystyna Heska-Kwaśniewicz, Jerzy Myszor, Katowice 2003.

13. Błasiak Dominika, Duszpasterstwo akademickie jako środowisko społeczno-kulturowe: proces stawania się członkiem grupy od „Oni ” do „My”, Katowice 2003.

14. Korespondencja Augusta Hlonda i Józefa Gawliny w latach 1924-1948, oprac. Jerzy Myszor i Jan Konieczny, Katowice 2003.

15. Szołtysik Piotr, Wzajemne relacje miedzy Kościołem a państwem w nauczaniu społecznym Kościoła, Katowice 2004.

16. Represje wobec duchowieństwa kościołów chrześcijańskich w okresie stalinowskim w krajach byłego bloku wschodniego, red. Jerzy Myszor, Adam Dziurok, Katowice 2004.

17. Małecki Zdzisław, Peszery do Księgi Izajasza, Katowice 2004.

18. Kozyra Józef, Geneza Ewangelii, Katowice 2004.

19. Buchta Roman, Znajomość przypowieści ewangelicznych u katechizowanych maturzystów liceów ogólnokształcących w Rudzie Śląskiej, Katowice 2004.

20. Społeczna aktualizacja tożsamości człowieka: teologia fundamentalna w interdyscyplinarnym dialogu, red.Jerzy Cuda, Katowice 2004.

21. On his way: studies in Honour of Professor Klemens Stock. S.J. on the Occasion of his 70-th Birthday, red. Artur Malina, Katowice 2004.

22. Mistagogia a duchowość, red. Andrzej Żądło, Katowice 2004.

23. Reginek Antoni, „Pieśni nabożne” Franciszka Karpińskiego oraz psalmy w jego tłumaczeniu w przekazach źródłowych i tradycji ustnej: studium teologiczno-muzykologiczne, Katowice 2005.

24. Matka Boża w ludzie Bożym, red. Jan Górecki, Katowice 2005.

25. Tkocz Elżbieta, Chrześcijańska formacja młodzieży w świetle orędzi Jana Pawła II na Światowe Dni Młodzieży, Katowice 2005.

26. Nowy kontekst misji ad gentes, red. Jan Górski, Katowice 2005.

27. Kościół wobec granic. Praca dedykowana ks. prof. dr. Lotharowi Ullrichowi, red. Jacek Kempa, Katowice 2005.

28. Biela Bogdan, Parafia miejscem urzeczywistniania się komunii Kościoła. Stu­dium teologiczno-pastoralne, Katowice 2006.

29. Sobański Remigiusz, Europa obojga praw, Katowice 2006.

30. Strzelczyk Grzegorz, Jesus Christ – person and offices – bibliography 2001-2002; Jezus Chrystus – osoba i dzieło – bibliografia 2001-2002, Katowice 2006.

31. Wilk Janusz, „Teologia kontaktu” na podstawie Listu św. Pawła do Filipian i Dziejów Apostolskich 16, Katowice 2006.

32. Wierność i aggiornamento. Wokół recepcji Soboru Watykańskiego II, red. Grzegorz Kucza, Katowice 2006.

33. Dydaktyka teologii, red. Krzysztof Sosna, Katowice 2006.

34. Malina Artur, Chrzest Jezusa w czterech Ewangeliach. Studium narracji i teologii, Katowice 2007.

35. Panek Marek, Pojęcie supozycji sądu, Katowice 2007.

36. „Śpiewajmy i grajmy Panu” (por. Ps 27, 6). I Archidiecezjalny Kongres Muzyki Liturgicznej 21-22 X 2005 r. Materiały pokongresowe, red. Antoni Reginek, Wiesław Hudek, Katowice 2007.

37. Etyczne i duchowe potrzeby osób niepełnosprawnych, red. Roman Buchta, Krzysztof Sosna, Katowice 2007.

38. Charyzmat osoby i autorytet urzędu. Wokół pytania o „gatunki literackie” współczesnych wypowiedzi papieskich oraz Stolicy Apostolskiej, red. Grzegorz Strzelczyk, Katowice 2007.

39. Wita Grzegorz, Istoty nadnaturalne ludu Aszanti w Ghanie, Katowice 2007.

40. Skowronek Ryszard, Dobro w czasach postmoderny. Etyka postmodernizmu a nauczanie moralne Jana Pawła II, Katowice 2007.

41. Ethos and Exegesis, red. Anna Kucz, Artur Malina, Katowice 2007.

42. Krętosz Józef, Wschodnie katolickie obrządki w Polsce, Katowice 2008.

43. Kudełka Magdalena, „System parafialnych komórek ewangelizacyjnych” jako nowa propozycja dla duszpasterstwa. Studium pastoralne, Katowice 2008.

44. Strzelczyk Grzegorz, Jesus Christ – person and offices – bibliography 2003-2004; Jezus Chrystus – osoba i dzieło – bibliografia 2003-2004, Katowice 2008.

45. Antropologia miejscem spotkania i dialogu międzyreligijnego, red. Grzegorz KUCZA, Grzegorz Wita, Katowice 2008.

46. SURMIAK Wojciech, Opcja preferencyjna na rzecz ubogich wyrazem miłości społecznej. Studium teologicznomoralne w świetle nauczania Jana Pawła II, Katowice 2009.

47. Biblioteki kościelne i klasztorne w Polsce. Historia i współczesność, red. Henryk OLSZAR, Bogumiła WARZĄCHOWSKA, Katowice 2009.

48. SZEWCZYK Leszek, Odnowa przepowiadania słowa Bożego w (archi)diecezji katowickiej po Soborze Watykańskim II. Studium homiletyczne, Katowice 2009.

49. SZENDZIELORZ Łukasz, Teologie agapé jako metoda. Agapetologiczna struktura dzieła teologicznego Josefa Zvěřiny, Katowice 2009.

50. URBANEK Beata, Rola głosu Jezusa w dziele Objawienia. Studium z teologii Ewangelii według św. Jana, Katowice 2009.

51. BARTOSZEK Antoni, Seksualność osób niepełnosprawnych. Studium teologicznomoralne, Katowice 2009.

52. PAWŁOWICZ Weronika, Księgozbiory polskiego duchowieństwa katolickiego na Górnym Śląsku w XIX i XX wieku (do 1939 r.), Katowice 2009.

53. KEMPA Jacek, Konieczność zbawienia. Antropologiczne założenia soteriologii Anzelma z Canterbury, Katowice 2009.

54. Ks. Franciszek Blachnicki – katechetyk i pastoralista W dwudziestą rocznicę śmierci Sługi Bożego, red. Roman BUCHTA, Katowice 2009.

55. MAŁECKI Zdzisław, Prorocy VIII i VII wieku przed Chrystusem obrońcami sprawiedliwości społecznej w Judzie i Izraelu, Katowice 2009.

56. Rodzina w trosce o życie – Kościół w trosce o rodzinę, red. Roman BUCHTA, Katowice 2010.

57. KRZYSTECZKO Henryk, We wspólnocie parafialnej. Poczucie więzi z parafią i Kościołem powszechnym, Katowice 2010.

58. STRZELCZYK Grzegorz, Jesus Christ – person and offices – bibliography 2005-2006, Katowice 2010.

59. GÓRECKI Jan, Ks. Biskup Juliusz Bieniek (1895–1978). Studium historyczno-pastoralne.

60. BEDNARSKI Damian, Bractwa pobożne, stowarzyszenia i ruchy kościelne w diecezji katowickiej (1945-1989), Katowice, 2011.

61. Wychowanie w wierze w kontekście przemian współczesności, red. ks. Roman Buchta, ks. Stanisław Dziekoński, Katowice 2011.

62. KRZYSTECZKO Henryk, Towarzyszenie małżeństwu i rodzinie przez powierników rodzin, Katowice 2011.

63. Studia Teologiczne i Humanistyczne 1,1 (2011): Teologia i polityka. Czy istnieje w Polsce teologia polityczna?, [red. nauk. numeru Grzegorz Noszczyk, Arkadiusz Wuwer].

64. Studia Teologiczne i Humanistyczne 1,2 (2011): Familiaris splendor. Piękno życia rodzinnego jako wyzwanie dla społeczeństwa i Kościoła, [red. nauk. numeru Antoni Bartoszek].

65. Studia Teologiczne i Humanistyczne 1,3 (2011): Obszary wychowania moralnego: wychowanie moralne czy do moralności? [red. nauk. numeru ks. Krzysztof Sosna].

66. Studia Teologiczne i Humanistyczne 1,4 (2011): Osoby niepełnosprawne a życie rodzinne, [red. nauk. numeru Antoni Bartoszek].

67. WUWER Arkadiusz, Zasada subsydiarności. Perspektywa nauczania społecznego Kościoła, Katowice 2011.

68. Studia Teologiczne i Humanistyczne 2,1 (2012): Zbawieni przez ofiarę? Historia i perspektywy centralnej kategorii soteriologicznej [red. nauk. numeru Jacek Kempa].

69. Studia Teologiczne i Humanistyczne 2,2 (2012): Dom, w którym rodzi się wspólnota: rodzina, społeczeństwo, Kościół [red. nauk. numeru Mariola Teresa Kozubek].

70. Jaka rodzina, takie społeczeństwo: wspólnototwórczy wymiar wychowania integralnego, red. Mariola Teresa Kozubek, Katowice 2012.

71. REGINEK Antoni, Kancjonał rękopiśmienny jako przekaz tradycji śpiewów kościelnych na Górnym Śląsku, Katowice 2012.

72. WARZĄCHOWSKA Bogumiła, Książka, prasa i biblioteka w działalności Kościoła katolickiego w województwie śląskim (1922-1939), Katowice 2012.

73. KUCZA Grzegorz, Osoba ludzka integralna jako „locus eschatologicus”. Personalistyczna (re)interpretacja eschatologii chrześcijańskiej, Katowice 2013.

74. Studia Teologiczne i Humanistyczne 2,3 (2012): „Mężczyzną i niewiastą stworzył ich”. Afirmacja osoby ludzkiej odpowiedzią nauk teologicznych na ideologiczną uzurpację genderyzmu [red. nauk. numeru Andrzej Pastwa].

75. Kryzys i prawda. Imperatywy przywracanego porządku, red. Grzegorz NOSZCZYK, Cezary SMUNIEWSKI, Katowice 2013.

76. Starość – nie radość? Aktywność osób starszych i solidarność międzypokoleniowa, red. Mariola Kozubek, Katowice 2013.

77. Gratias agamus domino deo nostro. Księga Honorowa dedykowana Księdzu Jerzemu Palińskiemu Rektorowi Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach w latach 2006-2013, red. Marek Panek, Janusz Wilk, Katowice 2014.

78. Kobieta w Kościele i w społeczeństwie, red. Andrzej Pastwa, Katowice 2014.

79. CIUŁA Grzegorz, Uwarunkowania czynu ludzkiego. Studium teologicznomoralne na podstawie polskiej posoborowej literatury teologicznej i pozateologicznej, Katowice 2014.

80. W orbicie zasady odpowiedzialnego rodzicielstwa. Adekwatne rozumienie pojęcia bonum prolis wyzwaniem dla współczesnej kanonistyki , red. nauk. numeru Andrzej Pastwa, Katowice 2014.

81. WILK Janusz, Charakterystyka i zadania przełożonego wspólnoty chrześcijańskiej według Listów Pasterskich. Studium biblijno-pragmatyczne, Katowice 2015.

82. MALISZEWSKA Anna, Kobieta wyzwolona. Maryja w teologii Elizabeth A. Jonhson, Katowice 2015.

83. Wykluczenie jako problem wielowymiarowy, red. I. Celary, G. Polok, Katowice 2016.

84. KRZYSTECZKO Henryk, Z rodziny do rodziny, Katowice 2016.

85. Nowa ewangelizacja w archidiecezji katowickkiej, red. ks. Bogdan Biela, Katowice 2017.

86. BUCHTA Roman, Mistagogia w polskiej refleksji i praktyce katechetyczno-duszpasterskiej po II Soborze Watykańskim, Katowice 2017.

87. KUŹNIK Bartłomiej, Moją pustynią jest świat. Studium dorobku kaznodziejskiego księdza doktora Stanisława Bisty (1929-1985), Katowice 2017.

88. Media w rodzinie w perspektywie pastoralno-społecznej, red. ks. I. Celary, ks. G. Polok, Katowice 2018.

89. SZWARCZYŃSKA Ewa, Genderowa rodzina. Perspektywa chrześcijańska, Katowice 2018.

90. BIELA Bogdan, CELARY Ireneusz, Wsłuchani w Ducha. Ku odnowie wspólnoty parafialnej ‒ rodziny Bożej, Katowice 2019.

91. Dialog w perspektywie mikrostruktur społecznych. Ujęcie interdyscyplinarne, red. A. Kłos-Skrzypczak, Katowice 2019.

92. ZYGMUNT Bartosz, Rola muzyki w celebracjach liturgii Wieczerzy Pańskiej na przykładzie utworów chóralnych kompozytorów polskich, powstałych po Soborze Watykańskim II, Katowice 2019.

93. Człowiek Bogu. Człowiek człowiekowi. Człowiek światu. Księga pamiątkowa dedykowana śp. ks. prof. dr. hab. Alojzemu Drożdżowi (1950-2019), red. ks. W. Surmiak, Katowice 2020.

94. Leksykon Panteonu Górnośląskiego, red. A. Kłos-Skrzypczak, ks. H. Olszar, Katowice 2020.

95. Człowiek – istota relacyjna. Spojrzenie interdyscyplinarne, red. S. Zieliński, J. Kapłańska, M. Biolik-Moroń, Katowice 2022.

96. OLSZAR  Henryk, Z TEJ ZIEMI I NA TEJ ZIEMI. Siostry zakonne związane pochodzeniem lub zamieszkaniem z parafią św. Anioła Stróża w Gorzycach w archidiecezji katowickiej. Studium biograficzne, Katowice 2022.

97. „Ite ad Ioseph” (Rdz 51,55). Księga Jubileuszowa dla Księdza Józefa Kozyry Profesora Uniwersytetu Śląskiego w 75. rocznicę urodzin i 50. rocznicę święceń kapłańskich, red. ks. Artur Malina, Katowice 2022.

98. CELARY Ireneusz, BIELA Bogdan, Duszpasterstwo rodzin w Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech w latach 2004–2019, Katowice 2022.

Studia Antiquitatis Christianae. Series Nova Studia Antiquitatis Christianae. Series Nova

Studia Antiquitatis Christianae. Series Nova nawiązują do serii wydawanej w Warszawie przez Akademię Teologii Katolickiej, a następnie przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego jako Studia Antiquitatis Christianae w latach 1977 do 2001 (tomy od 1–16). Nie są jednak jej kontynuacją. Założyciel serii katowickiej, ks. prof. Wincenty Myszor od początku istnienia Studia Antiquitatis Christianae pracował w zespole redakcyjnym złożonym z pracowników ATK (UKSW).
Studia Antiquitatis Christianae. Series Nova wydawane przez Uniwersytet Śląski przyjmują do druku prace powstałe w różnych ośrodkach teologicznych: monografie, prace zbiorowe. Wiele miejsca zajmują także badania źródłowe, tłumaczenia tekstów patrystycznych. Od 2017 roku w ramach serii rezultaty swoich badań prezentuje również Centrum Studiów nad Gnostycyzmem i Doktrynami Pokrewnymi, kontynuujące badania śp. ks. prof. Wincentego Myszora.

Rada Naukowa:
ks. prof. dr hab. Henryk Pietras (Kraków), ks. prof. dr hab. Jan Słomka (Katowice), ks. prof. dr hab. Edward Staniek (Kraków), ks. prof. dr hab. Norbert Widok (Opole), ks. prof. dr hab. Antoni Żurek (Tarnów)

Komitet redakcyjny:
Redaktor serii: ks. dr hab. Andrzej Uciecha, prof. UŚ (pierwszy redaktor i założyciel serii: śp. ks. prof. dr hab. Wincenty Myszor)
Sekretarz redakcji: ks. dr Wojciech Kamczyk

ISSN 1895-5061

Opublikowane tomy:
1. Chrześcijanie w Cesarstwie Rzymskim II i III wieku. Wybrane zagadnienia życia społecznego. Wstęp, wybór i opracowanie tekstów źródłowych Wincenty MYSZOR, Katowice 2005.
2. Franciszek SZULC, Syn Boży w Pasterzu Hermasa. Świadectwo chrystologii judeochrześcijańskiej, Katowice 2006.
3. Ewangelia Judasza, Wstęp, tłumaczenie z j. koptyjskiego i komentarz Wincenty MYSZOR, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2006.
4. Jan SŁOMKA, Nowe proroctwo. Historia i doktryna montanizmu, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2007.
5. Modlitwa i miłosierdzie w „Enarrationes in psalmos” św. Augustyna, red. A. UCIECHA, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2007.
6. Maciej BASIUK, Ofiara Izaaka (Rdz 22,1-14) w zachodniej tradycji patrystycznej, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2008.
7. Biblioteka z Nag Hammadi, tłumaczył oraz komentarzem opatrzył Wincenty MYSZOR, Księgarnia św. Jacka Katowice 2008; wyd. 2, Katowice 2017.
8. Andrzej UCIECHA, Polemika św. Efrema z manicheizmem w „Refutationes”, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2009.
9. Rafał ZARZECZNY SJ, Melchizedek w literaturze wczesnochrześcijańskiej i gnostyckiej, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2009.
10. Idea uczestnictwa człowieka w życiu Bożym i Abraham w pismach Ireneusza z Lyonu, red. A. UCIECHA, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2010.
11. Wincenty MYSZOR, Gnostycyzm i teologia Ireneusza z Lyonu. Zagadnienia wybrane, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2010.
12. Wojciech KAMCZYK, Tota paschalis solemnitas. Teologia i duszpasterstwo w kazaniach i homiliach św. Augustyna, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2012.
13. Adam TONDERA, L’immagine letteraria del „santo” pagano nella figura di Apollonio di Tiana e la sua valutazione da parte cristiana, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2012.
14. Antoni ŻUREK, Mysterium passionis – corpus et sanguis Christi – communio. Eucharystia sakramentem wtajemniczenia chrześcijańskiego w Kościele łacińskim czwartego i początku piątego wieku, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2012.
15. Ecclesia in Republica. Studia patrystyczne zebrane w 90. rocznicę ustanowienia Administracji Apostolskiej na Górnym Śląsku, red. W. MYSZOR, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2014.
16. Historia monastycyzmu orientalnego. W 70. rocznicę śmierci ks. dra Stefana Siwca (Schiwietz) 1863–1941, red. A. UCIECHA, Katowice 2014, Księgarnia Św. Jacka.
17. Wincenty MYSZOR, Ireneusz z Lyonu i gnostycy. Zdemaskowanie i odparcie fałszywej gnozy. Tłumaczenie: Adversus haereses. Księga I i II, Katowice 2016, Księgarnia św. Jacka.
18. Adsuesceret Deum i otwarte pytania: Wybrane zagadnienia teologii św. Ireneusza i Orygenesa, red. A. UCIECHA, Katowice 2016, Księgarnia św. Jacka.
19. Apokaliptyka w pismach gnostyckich, red. A. SOWIŃSKA, Katowice 2017.
20. Jakub KAMIŃSKI, Praesidium fidei. Dziewictwo Maryi w debacie apologetycznej Ojców Kościoła IV wieku, Katowice 2018.
21. Biblioteka z Nag Hammadi. Kodex IX, tłumaczył Wincenty MYSZOR, do druku przygotował, indeksami opatrzył Wojciech KAMCZYK, Katowice 2019.
22. Wojciech KAMCZYK, Bogowie i demony. Augustyn z Hippony i religijność pogańska późnej starożytności, Katowice 2020.
23. Wincenty MYSZOR, Selected Studies on Gnosticism, red. A. UCIECHA, indeksy P. PIWOWARCZYK, Katowice 2020.
24. Michał Maciej KONIECZKO, Znaczenie małżeńskiej jedności w nauczaniu Jana Chryzostoma o wdowieństwie na podstawie „Oracji do młodej wdowy”, Katowice 2021.

Więcej informacji na temat opublikowanych tomów można znaleźć tutaj.

Kościół w Trzecim Tysiącleciu Kościół w Trzecim Tysiącleciu

Seria wydawnicza Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Kościół w trzecim tysiącleciu

Redaktor serii: ks. dr hab. Andrzej Żądło

Seria Kościół w trzecim tysiącleciu otwarta jest na zagadnienia teologiczne dotykające kwestii eklezjologiczno-duszpasterskich, ze szczególnym nastawieniem na promowanie tych aspektów teologicznych bądź metod duszpasterskiego działania, które odzwierciedlają nauczanie Soboru Watykańskiego II o Kościele oraz stanowią próbę odpowiedzi na harmonizującą z tym nauczaniem i adekwatną do znaków czasu obecność wspólnot lokalnych we współczesnym świecie.

Zakupu tomów można dokonać za pośrednictwem stron internetowych działu naukowego wydawnictwa Księgarnia św. Jacka.

Opublikowane tomy:
1. Andrzej ŻĄDŁO, Liturgia o męczeństwie, Kielce 2000.
2. Juan Bautista CAPPELLARO, Ewangelizować: zadanie dla wszystkich czy doświadczenie niektórych, Kielce 2000.
3. Andrzej ŻĄDŁO, Kościół lokalny. Teologia i duszpasterstwo, Kraków 2001.
4. Eucharystia w życiu Kościoła, red. A. ŻĄDŁO, Katowice 2005.
5. Słowo Boże w liturgii i życiu Kościoła, red. A. ŻĄDŁO, Katowice 2006.
6. Egzorcyzmy w tradycji i życiu Kościoła, red. A. ŻĄDŁO, Katowice 2008.
7. [i] Aniołowie w życiu ludzi[/i], red. A. ŻĄDŁO, Katowice 2009.
8. Natura i cechy zgromadzenia liturgicznego, red. A. ŻĄDŁO, Katowice 2010.
9. Liturgia w podstawowych formach wyrazu, red. A. ŻĄDŁO, Katowice 2011.
10. Wychowanie do liturgii i przez liturgię, red. A. ŻĄDŁO, Katowice 2012.
11. Andrzej ŻĄDŁO, Lex orandi – lex credendi w modlitwach nad darami w Mszale Pawła VI. Studium hermeneutyczno-liturgiczne, Katowice 2013.
12. Liturgia i psychologia, red. A. ŻĄDŁO, Katowice 2014.
13. Paweł TIL, Biskupi polscy o świętowaniu niedzieli (1965-2005). Teologia i duszpasterstwo, Katowice 2017.
14. Andrzej ŻĄDŁO, Modlitwy po Komunii Adwentu w Mszale Pawła VI, Katowice 2022.

 

 

Biblioteka Teologiczna Biblioteka Teologiczna

Pomysłodawcą serii wydawniczej „Biblioteka Teologiczna” jest ks. prof. dr hab. Jerzy Myszor. W serii publikowane są prace dyplomowe Studentów Wydziału Teologicznego oraz publikacje dla Studentów, przygotowane przez wykładowców związanych z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Redaktorem serii od numeru 1-19 był ks. prof. dr hab. Jerzy Myszor (2003-2012). Obecnie redaktorem serii jest ks. dr hab. Henryk Olszar, prof. UŚ. W latach 2003-2020 ukazały się następujące pozycje:

Redaktor: ks. prof. dr hab. Jerzy Myszor, nr 1-19

2003 (1):

 1. Damian Bednarski, Ks. Eugeniusz Brzuska (1885–1938). Duszpasterz i działacz społeczno-polityczny; Michał Kłakus, Udział duchownych katolickich w pracach Sejmu Śląskiego pierwszej kadencji (1977–1929), Katowice 2003.

 2004 (5):

 1. Bronisław Czaplicki, Ks. Konstanty Budkiewicz (1867–1923), życie i działalność, Katowice 2004.
 2. Bogdan Biela, Zarys koncepcji pastoralnej ks. Franciszka Blachnickiego, Katowice 2004.
 3. Komitet Rzymskokatolickiej Katedry we Lwowie. Posiedzenia Organu Wykonawczego i Komisji Rewizyjnej Komitetu Katedry 1956–1991, edycja źródeł, oprac. Józef Krętosz, Katowice 2004.
 4. Anna Mroczek, Arcybiskup Wincenty Kluczyński (1847–1917), życie i działalność, Katowice 2004.
 5. Grzegorz Ignatowski, Inicjatywy Kościoła katolickiego we Francji na rzecz dialogu chrześcijańsko-żydowskiego, Katowice 2004.

2005 (1):

 1. Andrzej Perzyński, Szkice o wierze, Katowice 2005.

2006:

 1. Krzysztof Kozłowski, PAX Christi In Regno Christi. Problematyka pokoju światowego w nauczaniu i działalności papieża Piusa XII w latach 1939–1945, Katowice 2006.
 2. Michał Kłakus, Parafia Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Jastrzębiu Zdroju w latach 1974–1980. Budowa kościoła i tworzenie parafii, Katowice 2006.

 2007 (3):

 1. Dawid Szpek, „Sitz im Leben“. Jezusa w okolicach Jerycha hasmoneńskoherodiańskiego ze szczególnym uwzględnieniem Synagogi. Studium geograficzne, archeologiczne i historyczno-egzegetyczne, Katowice 2007.
 2. Grzegorz Ignatowski, Ojcowie Soboru Watykańskiego II wobec „Nostra aetate”, Katowice 2007.
 3. Miłość znak niezawodnej nadziei. Społeczne kryteria prawdy i alienacji życia człowieka, red. Jerzy Cuda, Katowice 2007.

2009 (2):

 1. Arkadiusz Borowski, Islam. Zagadnienia wybrane, Katowice 2009.
 2. Piotr Larysz, Służba wojskowa alumnów Śląskiego Seminarium Duchownego w latach 1959–1979, Katowice 2009.

 2010 (1):

 1. Nadzieja w spotkaniu, red. Jerzy Cuda, Katowice 2010.

 2011 (2):

 1. Anita Palimąka, Zmiana sytuacji prawnej Żydów w Królestwie Polskim do 1862 roku, Katowice 2011, e-book
 2. Adam Palion, Ekumeniczny wymiar posługi biskupiej Herberta Bednorza, Katowice, 2011.

 2012 (2):

 1. Radosław Adamiak, Marcin Palka, Represje wobec katechizacji w diecezji katowickiej w latach 1945–1989, Katowice 2012.
 2. Księga Miejsko-Mysłowska 1771–1774, edycja i oprac. Andrzej Jędral, Katowice 2012.

 

Redaktor: ks. dr hab. Henryk Olszar, nr 20-33

2014 (1):

 1. Wiek XX – czas męczenników. W 100 rocznicę urodzin ks. Jana Machy, red. Damian Bednarski, Katowice 2014.

 2015 (1):

 1. Dorota Kurpiers, Konferencje św. Wincentego a Paulo w diecezji wrocławskiej w latach 1848–1914, Katowice 2015.

 2016 (3):

 1. Zeszyty biograficzne duchowieństwa katolickiego na Śląsku XIX-XX wieku, T. 1, red. Krzysztof Kanclerz, Katowice 2016.
 2. Zeszyty biograficzne duchowieństwa katolickiego na Śląsku XIX-XX wieku, T. 2, red. Jerzy Myszor, Katowice 2016.
 3. Adam Kafka, Duszpasterstwo w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Mysłowicach w latach 1945-1968, Katowice 2016.

2017 (4):

 1. Zeszyty biograficzne duchowieństwa katolickiego na Śląsku XIX-XX wieku, T. 3, red. Henryk Olszar, Katowice 2017.
 2. Zeszyty biograficzne duchowieństwa katolickiego na Śląsku XIX-XX wieku, T. 4, red. Damian Bednarski, Katowice 2017, ss. 190 (nr 26).
 3. Szymon Resiak, Kult św. Ojca Pio z Pietrelciny w archidiecezji katowickiej 1999-2014, Katowice 2017.
 4. Aleksander Skrzyś, Ekumenizm na terenie archidiecezji katowickiej w latach 1992-2011, Katowice 2017.

2019 (2):

 1. Krzysztof Szymak, Fotografia internetowa nośnikiem wartości moralnych i społecznych, Katowice 2019.
 2. Krzysztof Brejza, Ksiądz Franciszek Pisula 1918-1993, Katowice 2019.

2020(3):

 1. Marcin Smierz, Historia Parafii Trójcy Przenajświętszej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach (1648-2019), Katowice 2020.
 2. Łukasz Steczek, Budownictwo organowe na terenie miasta Tychy, Katowice 2020.
 3. Grzegorz Juranek, Obraz rodziny w nauczaniu papieża Franciszka, Katowice 2020.

2021(1):

 1. Dorian Figołuszka, Tradycja nieszporów śpiewanych na Boże Narodzenie na Górnym Śląsku, Katowice 2021.
 2. Karolina Gryksa, Niewidzialni rodzice. O rodzicielskiej stracie i żałobie, Katowice 2021.

2022(1):

 1. Między katedrą a katedrą. Kościół a nauka, kultura i polityka, red. Karolina Gryksa, Aleksandra Kłos-Skrzypczak, Jarosław Zawisza, Katowice 2022.
Źródła do Dziejów Kościoła Katolickiego na Górnym Śl(...) Źródła do Dziejów Kościoła Katolickiego na Górnym Śląsku

Seria wydawnicza Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Szczegółowe informacje na temat serii i poszczególnych tomów znajdują się tutaj

Opublikowane tomy:
1. Błogosławiony Emil Szramek – Męczennik, Jerzy Myszor (ed.), Wydawnictwo Emmanuel, Katowice 2013, ss. 214 (edycja dokumentów).

2. Biskup Józef Gawlina w Związku Sowieckim, Jerzy Myszor (ed.), Wydawnictwo DiG, Warszawa 2013, ss. 214 (edycja dokumentów).

3. Księgi metrykalne w Archiwum Archidiecezjalnym w Katowicach. Przewodnik po zespole, oprac. Halina Dudała, Wojciech Shäffer, Wydawnictwo Emmanuel, Katowice 2013.

4. Ks. August Hlond na Górnym Śląsku 1922–1926. Listy pasterskie – odezwy – przemówienia, Jerzy Myszor (ed.), Wydawnictwo Emmanuel, Katowice 2014, ss. 217.

5. Ludwik Hurski, Z pamiętnika Westfaloka, Henryk Olszar (ed.), Wydawnictwo Emmanuel, Katowice 2014, ss. 140.

6. Żyłem krótko, lecz cel swój osiągnąłem. Ks. Jan Macha (1914–1942), Damian Bednarski (ed.), Wydawnictwo Emmanuel, Katowice 2014, ss. 366.

7. Ks. Jerzy Myszor, Pobożny Ślązak idzie na wojnę z Francuzami 1870-1871, Wydawnictwo: Infort Editions, Katowice 2014, ss. 380.

8. Dokumenty pergaminowe w Archiwum Archidiecezjalnym w Katowicach, wprowadzenie i opracowanie: Wojciech Schäffer, Księgarnia Św. Jacka, Katowice 2015, ss. 255.

9. Nieznane karty z życia biskupa Józefa Gawliny w świetle dokumentów, red. nauk. ks. Jerzy Myszor, przy współudziale ks. Damiana Bednarskiego, Wydawnictwo Emmanuel, Katowice 2015, ss. 240.

10. Halina Dudała, Clerus decanatus plesnensis w świetle protokołów kongregacji dekanalnych pszczyńskich z lat 1691-1756. Edycja źródłowa, Wydawnictwo Infort Editions, Katowice 2015, ss. 605.

11. CZYŚCIEC księdza Rudolfa Adamczyka, ks. Henryk Olszar (ed.), Wydawnictwo Emmanuel, Katowice 2015, ss. 167.

12. Anna Gudzik, Obiekty małej architektury sakralnej w Rybniku, Wydawnictwo Emmanuel, Katowice 2015, ss. 172.

13. Marta Sala, Działalność społeczno-kulturalna książąt pszczyńskich von Hochberg na Górnym Śląsku w XIX wieku, Wydawnictwo Emmanuel, Katowice 2015.

14.Tajemnice kompaturek. Księga metrykalna z Mszany koło Wodzisławia Śląskiego (1638-1775), Halina Dudała (ed.), Wydawnictwo Edycja – Książki Naukowe i Specjalistyczne, Katowice 2016.

15. Powiedz im, że o nich nie zapomniałem. Błogosławiony Józef Czempiel (1883-1942). Wybór źródeł, Zbigniew Hojka, Jacek Kurek, Anna Piontek (ed.), Księgarnia św. Jacka, Katowice 2017.

16. Jerzy Myszor, Pielgrzymki śląskie do Ziemi Świętej w latach 1840-1914. Studia i materiały, Katowice 2017.

17. Arkadiusz Wuwer, Daniel Szlachta, Caritas et Iustitia in re sociali. Przesłanie społeczne biskupów katowickich podczas stanowych pielgrzymek mężczyzn do Piekar Śląskich (1966–2016). Edycja źródeł z komentarzem, Katowice 2017, ss. 421. Księgarnia św. Jacka.

18. Arkadiusz Wuwer, Daniel Szlachta, Mater et Familiae Advocata. Przesłanie społeczne biskupów katowickich podczas stanowych pielgrzymek kobiet do Piekar Śląskich (1966-2016). Edycja źródeł z komentarzem, Katowice 2017, ss. 324. Księgarnia św. Jacka.

19. Duszpasterstwo polskie we Francji w świetle korespondencji arcybiskupa Józefa Gawliny i księdza Kazimierza Kwaśnego w latach 1949-1963, edycja dokumentów, wstęp i opracowanie Michał Kłakus, Katowice – Trans en Provence 2017.

20. DE PROFUNDIS AD TE CLAMAMUS. Świat górników w radiowych i telewizyjnych homiliach biskupów katowickich na uroczystość św. Barbary (1983–2016). Edycja źródeł z komentarzem, [ed.] ks. Arkadiusz Wuwer, Daniel Szlachta, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2017.

21. Jacek Żurek, Ruch „księży patriotów” w województwie katowickim w latach 1949–1956, Katowice–Warszawa 2018, ss. 450, wyd. II, uzupełnione, wyd. Fundacja Centrum Badań nad Historią Kościoła.

22. Tematyka religijna górnośląskich druków ulotnych i okolicznościowych XIX i XX wieku, red. naukowa Jerzy Myszor, Katowice 2018, wyd. WueM.

23. Józef Gawlina, Wspomnienia, Katowice 2018, wyd. Księgarnia św. Jacka.

24. Materiały źródłowe do biografii naukowej ks. prof. Wincentego Myszora (wybór korespondencji), opr. Katarzyna Tałuć, Katowice 2019.

25. Józef Gawlina, In viam pacis. Dziennik Biskupa Polowego Wojska Polskiego 1939-1945, wstęp i edycja Jerzy Myszor, Katowice 2019, [wyd.] WueM, KSJ, ss. 720.

26. Materiały źródłowe do biografii naukowej ks. prof. Wincentego Myszora (katalog z opracowaniem), opr. Agnieszka Gołda i Katarzyna Tałuć, Wydawnictwo Księgarnia św. Jacka, Katowice 2020.

27. Nauczanie społeczne biskupa Stanisława Adamskiego 1930-1956. Wybór źródeł, wstęp i opracowanie Jerzy Myszor, Katowice 2020, wyd. WueM, ss. 376

28. Zbigniew Hojka, Polski katolicki ruch trzeźwościowy na pruskim Górnym Śląsku oraz w ośrodkach wychodźstwa ze Śląska na terenie Westfalii i Nadrenii do wybuchu I wojny światowej, Katowice 2020, WueM, KSJ, ss. 280

29. Deo et Patriae. Patriotyzm w przepowiadaniu homilijnym biskupów katowickich (1989-2019), red. A. Wuwer, Katowice 2020, ss. 444.

30. Anna Gudzik, Małe formy architektury sakralnej na terenie powiatu rybnickiego, Gliwice-Rybnik 2021, ss. 223.

31. Józef Gawlina, Cum Deo. Dziennik 1959-1964,  Wstęp i opracowanie Jerzy Myszor, Katowice 2022, ss. 446.

27. Korespondencja Augusta Hlonda i Józefa Gawliny w latach 1924-1948, wydanie i opracowanie Jerzy Myszor, Damian Bednarski i Jan Konieczny, Wyd. 2 uzup., Katowice 2022, WueM, KSJ, ss. 392

return to top