Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Sprzedaż samochodu Peugeot Boxer

31.08.2020 - 17:00, aktualizacja 01.09.2020 - 17:14
Redakcja: AJS, Sekcja Prasowa

Katowice dnia 31.08.2020 r.

Pisemny konkurs ofert na sprzedaż samochodu marki Peugeot Boxer nr rej. SK SK3676C

 

Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
NIP 634-019-71-34
zwany dalej Sprzedającym
którego reprezentuje:
Z-ca Kanclerza ds. Inwestycji i Zarządzania Logistycznego mgr Agnieszka Maj

 

Opis przedmiotu sprzedaży:

Przedmiotem sprzedaży jest samochód dostawczy marki Peugeot Boxer:

 • stan: używany
 • samochód nie przeszedł okresowego badania technicznego
 • ilość drzwi 4
 • ilość miejsc siedzących 3
 • pojemność silnika 1997cm3
 • numer rejestracyjny SK 3676C
 • stan licznika 254.000 km
 • rok produkcji 2004
 • rodzaj paliwa: olej napędowy
 • kolor karoserii – biały

 

Cena wywoławcza 1.000,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100)

Przedmiot sprzedaży można obejrzeć w Dziale Logistyki UŚ w Katowicach na ul. Bankowej 12 w dni powszednie w godzinach od 8:00 – 15:00 po wcześniejszym umówieniu się pod nr tel. 32 359 1941.

 

Warunki uczestnictwa w konkursie ofert:

Oferty pisemne należy składać w terminie do dnia 10.09.2020 r. do godziny 10:00 w budynku Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ul. Bankowa 12 parter pok. 417 w zaklejonej kopercie oznaczonej nazwą i adresem Oferenta z dopiskiem „Konkurs ofert na sprzedaż samochodu marki Peugeot Boxer”.

Sprzedawca wprowadza wzór formularza ofertowego (załącznik nr 1 do ogłoszenia), na którym należy złożyć ofertę.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.09.2020 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Sprzedawcy: Uniwersytet Śląski w Katowicach ul. Bankowa 12 parter pok. 417

 

Oferta powinna zawierać:

 1. Imię, nazwisko i adres Oferenta
 2. Numer NIP lub REGON Oferenta
 3. Datę sporządzenia oferty
 4. Telefon kontaktowy Oferenta
 5. Oferowaną cenę
 6. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami konkursu i przedmiotem sprzedaży oraz przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń

 

W konkursie nie mogą uczestniczyć:

 1. Osoby którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem konkursu
 2. Osoby wstępne i zstępne osób o których mowa w pkt. 1
 3. Osoby, które pozostają z prowadzącym konkurs w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzonego konkursu

 

Przyczyny odrzucenia oferty:

 1. Złożenie oferty po terminie
 2. Złożenie przez oferenta więcej niż jednej oferty na ten sam samochód
 3. Złożenie przez oferenta oferty niższej niż cena wywoławcza

 

W przypadku złożenia przez dwóch oferentów ofert o tej samej cenie, oferenci poproszeni zostaną o złożenie ofert dodatkowych (nie niższych niż cena złożonej oferty). Konkurs wygrywa Oferent składający najwyższą cenę.

Nabywca, który zaoferuje najwyższą cenę nabycia zobowiązany jest do podpisania protokołu
z pisemnego konkursu ofert niezwłocznie po jego zakończeniu tj. maksymalnie do 3 dni roboczych po rozstrzygnięciu konkursu ofert.

Nabywca, który nie uiści ceny nabycia w terminie 7 dni po podpisaniu  protokołu z pisemnego konkursu traci prawa wynikające z przyjęcia jego oferty.

Nabywca po uiszczeniu ceny nabycia dokona odbioru przedmiotu prowadzonego konkursu spisując ze Sprzedającym Protokół przekazania samochodu.

Nabywca przejmuje przedmiot sprzedaży w stanie istniejącym.

Uniwersytet Śląski w Katowicach zastrzega sobie prawo unieważnienia pisemnego konkursu ofert na sprzedaż samochodu marki Peugeot Boxer bez podania przyczyny w przypadku okoliczności nie znanych Sprzedającemu w dniu ogłoszenia niniejszego konkursu ofert.

 

return to top