Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Projekt „Uczelnie Przyszłości – nowe możliwości w zakresie kształcenia”

Loga: Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Tytuł projektu: „Uczelnie Przyszłości – nowe możliwości w zakresie kształcenia”

Program: Projekt „Uczelnie Przyszłości – nowe możliwości w zakresie kształcenia”, Decyzji Nr UDA-POWR.03.01.00-00-P024/22-00 projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój; Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Wysokość dofinansowania: 2 795 422,30

Wysokość dofinansowania dla UŚ: 802 987,50

Umowa nr: DECYZJA nr UDA-POWR.03.01.00-00-P024/22-00

Okres realizacji projektu: 01.12.2022–31.12.2023

Rola Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach: Partner

Lider: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Partnerzy: Uniwersytet Śląski w Katowicach

Cele projektu

Celem głównym Projektu jest podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, poprzez opracowanie przez NCBR wspólnie z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach nowoczesnego, modelowego i skalowalnego rozwiązania systemowego do zastosowania w procesie kształcenia na poziomie wyższym, wspierającego podnoszenie wśród studentów kluczowych kompetencji przyszłości, z naciskiem na rozwiązywanie problemów i krytyczne myślenie.

Opis projektu

W ramach Projektu przeprowadzony zostanie pilotaż wypracowanych rozwiązań, podczas którego Uczestnicy/czki Projektu w okresie do 31.10.2023 r. zrealizują indywidualną ścieżkę uczenia się obejmującą:

  1. Realizację zindywidualizowanej ścieżki edukacyjnej obejmującej mikromoduły do wyboru;
  2. Realizację, przy wsparciu mentorskim, autorskiego projektu innowacyjno-wdrożeniowego (learnig by doing) z wykorzystaniem wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych pozyskanych podczas studiów i indywidualnej pracy z mentorem;
  3. Realizację programu projakościowego stymulującego progres realizacji aktywności projektowych. Program projakościowy powiązany będzie z realizacją zadań wskazanych wyżej. Określone zostaną 3 etapy, powiązane z kamieniami milowymi projektu, których zakończenie skutkować będzie wypłatą jednorazowego stypendium na rzecz np. zakupu literatury, dostępów, materiałów/odczynników, udziału w konkursach, wydarzeniach naukowych, konferencjach, wystawach itd. (stypendium w podziale na 3 części wypłacane będzie po osiągnięciu kamieni milowych, całkowita wysokość stypendium dla każdego z uczestników wynosi 10 000 PLN).

Aby osoba studiująca mogła realizować zajęcia w ramach projektu w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023 będzie w ramach kształcenia kierunkowego realizować minimum ISM. Uczestnictwo w projekcie daje możliwość zdobycia minimalnie 10 ECTS. Zdobyte punkty ECTS uzupełniają niezbędne punkty ECTS do zaliczenia semestru.

Informacje dla osób kandydujących

Dlaczego warto wziąć udział w projekcie?

Uczestnicy/czki projektu przy wsparciu profesjonalnych mentorów zaplanują i zrealizują innowacyjny projekt wdrożeniowy. Za realizację autorskiego pomysłu osoba uczestnicząca otrzyma 6 ECTS. Środki finansowe zaplanowane w projekcie na działania wdrożeniowe pozwolą uczestnikom/czkom na realizację nawet najbardziej odważnych pomysłów.

Uczestnicy/czki nie będą musieli realizować wszystkich zajęć zakładanych planem studiów w semestrze letnim 2022/2023 na studiowanym przez siebie kierunku, aby otrzymać zaliczenie semestru.

Zapraszamy do zapoznania się z REGULAMINEM REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. „Uczelnie Przyszłości – nowe możliwości w zakresie kształcenia”

Jak aplikować do projektu?

Pierwszy etap rekrutacji do projektu rusza 17 marca 2023 roku o godz. 8.00. Nabór na tym etapie będzie realizowany w formule zdalnej. Formularz zgłoszeniowy w wersji elektronicznej dostępny jest na stronie:formularze.us.edu.pl/UCZELNIE_PRZYSZLOSCI.

I etap rekrutacji zostanie zamknięty 20 marca 2023 roku o godz. 24.00. Komisja rekrutacyjna wyłoni ze zgłoszonych pomysłów ok. 30 projektów, których autorów zaprosi na spotkania bezpośrednie, które odbywać się będą 23 marca 2023 roku w godzinach 9.00 – 17.00 (ul. Bankowa 12, pok.1.15 oraz 1.20), aby porozmawiać o projekcie (II etap rekrutacji). Wyniki I etapu rekrutacji zostaną ogłoszone 22 marca 2023 roku o godz. 10.00, natomiast wyniki rekrutacji do projektu ogłoszone zostaną 24 marca 2023 roku również o godz. 10.00.

Uczestnicy/czki projektu staną się oficjalnie studentami/kami Uczelni Przyszłości 1 kwietnia 2023 roku i od tego momentu będą, realizując minimum ISM, pracowali nad własnym innowacyjnym pomysłem i wdrażali jego efekty w życie.

Materiał filmowy 

Uczelnie przyszłości – projekt Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Uniwersytetu Śląskiego

Dokumenty do pobrania

Dokumenty dostępne są pod adresem: aktyprawne.us.edu.pl/d/6240/6/.

Na dokumentację składają się:

Zarządzenie nr 51 Rektora Uniwersytetu Śląskiego z 15 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pt.: „Uczelnie Przyszłości – nowe możliwości w zakresie kształcenia”

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt. „Uczelnie Przyszłości – nowe możliwości w zakresie kształcenia”

Załącznik 1. Formularz zgłoszeniowy dla kandydatek i kandydatów do projektu – plik do wglądu osób kandydujących. Kandydat/-ka do projektu wypełnia formularz zgłoszeniowy w wersji elektronicznej.

Załącznik 2. Formularz uczestnika/czki projektu – deklaracja uczestnictwa w projekcie

Załącznik 3. Rezygnacja z uczestnictwa w projekcie

Załącznik 4. Karta mentorska uczestnika projektu

Klauzula RODO

Osoby z niepełnosprawnością mogą liczyć rozwiązanie alternatywne w postaci asysty wspierającej odczyt dokumentów i wypełnienie formularzy lub indywidualne przygotowanie plików.

Harmonogram rekrutacji

I etap rekrutacji

  • 17 marca 2023 godz. 8.00 – rozpoczęcie rekrutacji (zgłoszenia przez formularz elektroniczny)
  • 20 marca 2023 godz. 24.00 – zamknięcie rekrutacji
  • 22 marca 2023 godz. 10.00 – ogłoszenie wyników I etapu rekrutacji i zaproszenie wybranych kandydatów do II etapu

II etap rekrutacji

  • 23 marca 2023 roku w godz. 9.00–17.00 – rozmowy kwalifikacyjne
  • 24 marca 2023 roku godz. 10.00 – ogłoszenie wyników rekrutacji

Wyniki rekrutacji

Projekty zakwalifikowane do II etapu oceny 

WYNIKI – lista rankingowa tematów przyjętych do realizacji w ramach projektu

Dane kontaktowe

Zapraszamy do kontaktu:

e-mail: uczelnieprzyszlosci@us.edu.pl

tel. 32 359 17 70

Konferencja podsumowująca

Zapraszamy na konferencję zbierającą doświadczenia z realizacji innowacyjnego projektu pn. „Uczelnie Przyszłości – nowe możliwości w zakresie kształcenia”. Spotkanie odbędzie się 12 grudnia 2023 roku w Katowicach (Wydział Humanistyczny, ul. Uniwersytecka 4, aula im. A. Pawlikowskiego w godzinach 12.00–19.00). 

Szczegółowe informacje na temat spotkania → 

return to top