Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

ICRK | Doskonałość badawcza w przyjaznym miejscu pracy

Interdyscyplinarne Centrum Rozwoju Kadr (ICRK) to nowa jednostka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach powołana z myślą o wspieraniu pracowników oraz kadry zarządzającej związanych przede wszystkim z uczelniami. ICRK odgrywa rolę partnera dla sektora nauki i szkolnictwa wyższego, inicjując interdyscyplinarne projekty badawcze i wdrożeniowe oraz włączając się w ich realizację, aby projektować profesjonalne narzędzia z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Dyrektorem centrum jest prof. dr hab. Barbara Kożusznik, pełnomocnik rektora ds. rozwoju kadr.

Idea ICRK

„Powołane przez nas centrum ma nie tylko prowokować do stawiania ważnych pytań, lecz również udostępniać miejsce do dyskusji i sprzyjać poszukiwaniu najlepszych rozwiązań. U źródeł jego powstania tkwiła ciekawość, pasja poznania i chęć zrozumienia badanych problemów w ujęciu interdyscyplinarnym”

prof. dr hab. Barbara Kożusznik

prof. dr hab. BARBARA KOŻUSZNIK

DYREKTOR  ICRK

 

We współpracy z centrum podejmowane są projekty badawcze i wdrożeniowe, które mają wspierać budowanie miejsc pracy przyjaznych ludziom i sprzyjających rozwojowi organizacji.

Inicjatywy te łączy wspólny cel, którym jest projektowanie rozwiązań wspomagających sektor nauki i szkolnictwa wyższego w umacnianiu pozycji badawczej uczelni poprzez rozwijanie potencjału związanych z nimi pracowników.

Konkretne rozwiązania konstruowane będą w oparciu o dostęp do najnowszej wiedzy z wielu różnych dyscyplin naukowych, w ramach których badane może być szeroko rozumiane funkcjonowanie człowieka w pracy. Efekty działań powinny zainteresować przede wszystkim osoby zarządzające uczelniami. Działy HR coraz częściej stają się partnerem władz uczelni w rozmowach dotyczących wprowadzania zmian, które mają m.in. przyczyniać się do umacniania pozycji polskiej nauki na arenie międzynarodowej. Potrzebne są więc profesjonalne narzędzia i rozwiązania sprzyjające nie tylko rozwijaniu polityki personalnej, lecz również kształtujące określoną kulturę pracy na uczelniach.

Rośliny

grafika przedstawiająca liście Motywem przewodnim ICRK są rośliny. Wyłaniające się zewsząd liście mają nam przypominać, że przyjazne miejsce pracy to przestrzeń, o którą dbać powinien zarówno pracodawca, jak i pracownik. Pomocne mogą się okazać m.in. narzędzia i rozwiązania projektowane właśnie przez ekspertów współpracujących z centrum.

Ciekawość, wiedza, zaangażowanie i doskonałość

Ludzi zaangażowanych w działania ICRK łączą cztery wartości: ciekawość, wiedza, zaangażowanie i doskonałość, o których mówią kolejno: dyrektor ICRK prof. dr hab. Barbara Kożusznik, kierownik Działu HR i Komunikacji z Pracownikami UŚ Katarzyna Więcek-Jakubek, prorektor ds. finansów i rozwoju prof. dr hab. Michał Daszykowski oraz dyrektor Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych prof. dr hab. Marian Paluch.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego materiału filmowego spod znaku ICRK, zrealizowanego przez grupę punkT:

Kluczowe kompetencje kadr przyszłości

Jedną z inicjatyw podjętych w ramach centrum jest projekt pn. „ICRK – think tank ds. rozwoju kluczowych kompetencji kadr przyszłości dla polskiej nauki” mający na celu opracowanie narzędzi służących rozwijaniu potencjału kadry naukowej oraz kadry wsparcia administracyjnego polskich uczelni. W czasie trwania projektu prowadzone będę badania naukowe dotyczące m.in. funkcjonowania zespołów badawczych i pracy liderów, a także upowszechnione zostaną dobre praktyki związane z umacnianiem pozycji polskich uczelni na świecie i dążeniem do doskonałości badawczej.

W tym celu podjęta zostanie współpraca z jednostkami badawczymi rodzimego sektora szkolnictwa wyższego, uczelniami zagranicznymi oraz ekspertami zewnętrznymi. Na podstawie badań opracowywane będą:

  • model kluczowych kompetencji kadry badawczej oraz kadry wsparcia administracyjnego,
  • narzędzia oraz wskaźniki pomiaru i analizy kompetencji, w tym narzędzia online,
  • rekomendacje dotyczące rozwoju kluczowych kompetencji kadr.

Projekt, którym kieruje prof. Barbara Kożusznik, finansowany jest w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego DIALOG i będzie realizowany w latach 2020–2022. Kwota przyznanej dotacji wynosi 1 525 488,80 zł.

return to top