Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

Nowe władze dziekańskie Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji UŚ

01.02.2023 - 08:26 aktualizacja 06.02.2023 - 11:57
Redakcja: OO

Zgodnie z uchwałą Senatu Uniwersytetu Śląskiego nr 345 z 24 stycznia 2023 roku na funkcję dziekana Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji UŚ powołana została dr hab. Katarzyna Marcol, prof. UŚ. Od 1 lutego 2023 roku wydziałem kierować będą również: dr hab. Magdalena Szyndler, prof. UŚ – prodziekan ds. nauki i twórczości artystycznej, dr Ilona Fajfer-Kruczek – prodziekan ds. kształcenia i studentów oraz dr hab. Natalia Pawlus, prof. UŚ – prodziekan ds. rozwoju i współpracy z otoczeniem.

Biogramy przedstawicielek władz dziekańskich Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji UŚ

Dr hab. Katarzyna Marcol, prof. UŚ

Dr hab. Katarzyna Marcol, prof. UŚ | fot. Julia Agnieszka Szymala

Dr hab. Katarzyna Marcol, prof. UŚ

Antropolożka kultury, badaczka społeczności zróżnicowanych językowo, kulturowo i wyznaniowo. Specjalizuje się w antropologii lingwistycznej, folklorystyce, ekologii kulturowej.

Związana zawodowo z cieszyńskim wydziałem Uniwersytetu Śląskiego od 2000 roku. W latach 2012–2016 pełniła funkcję prodziekana ds. promocji i współpracy ze środowiskiem lokalnym. Pracę naukową realizuje w oparciu o badania terenowe na Śląsku Cieszyńskim, w jego historycznych granicach, a także w serbskim Banacie. Analizuje językowe konstruowanie obrazu świata, transmisję tekstów kultury w środowiskach wieloetnicznych oraz wpływ polityki na społeczności lokalne.

Dr hab. Magdalena Szyndler, prof. UŚ

Dr hab. Magdalena Szyndler, prof. UŚ

Dr hab. Magdalena Szyndler, prof. UŚ

Etnomuzykolożka, folklorystka, pedagożka, instrumentalistka w klasie skrzypiec.

Obecnie pełni funkcję dyrektora Instytutu Sztuk Muzycznych na Wydziale Sztuki i Nauk o Edukacji. Jest również dyrektorem jednostki uniwersyteckiej Centrum Badań Interdyscyplinarnych nad Folklorem Karpat.

Bierze udział w licznych konferencjach, seminariach i warsztatach w kraju i za granicą, gdzie propaguje folklor muzyczny Śląska Cieszyńskiego. Od 20 lat prowadzi badania związane z tym regionem (folklor muzyczny mniejszości polskiej na Zaolziu i górali śląskich w Trójwsi, przekształcenia folkloru muzycznego we współczesności).

Dr Ilona Fajfer-Kruczek

Dr Ilona Fajfer-Kruczek | fot. Julia Agnieszka Szymala

Dr Ilona Fajfer-Kruczek

Pedagożka specjalna, socjoterapeutka, terapeutka pedagogiczna, badaczka wykluczenia społecznego i sytuacji wybranych grup defaworyzowanych społecznie.

Z cieszyńskim wydziałem związana od czasów studenckich, a od 2006 roku zatrudniona na stanowisku badawczo-dydaktycznym. Współautorka programów studiów pedagogicznych i działań w zakresie jakości kształcenia. Zaangażowana w działania społeczne na rzecz osób potrzebujących, społeczności akademickiej, a także współpracy instytucjonalnej – jako ekspert.

Posiada bogate doświadczenie zawodowe w pracy edukacyjnej i terapeutycznej z osobami z niepełnosprawnościami i niedostosowaniem społecznym.

Dr hab. Natalia Pawlus, prof. UŚ

Dr hab. Natalia Pawlus, prof. UŚ | fot. Małgorzata Dymowska

Dr hab. Natalia Pawlus, prof. UŚ

Artystka, zajmuje się grafiką warsztatową, w szczególności linorytem, a także rysunkiem i malarstwem.

Od 2008 roku pracuje na macierzystej uczelni – Uniwersytecie Śląskim, prowadzi pracownię grafiki oraz jest opiekunem Studenckiego Koła Artystyczno-Naukowego Drzeworytników i Linorytników „DEHA”. Brała udział w ponad trzystu wystawach w Polsce i za granicą (wystawy indywidualne: Polska, Meksyk, Chiny, Czechy i Włochy). Laureatka nagród i wyróżnień w kraju oraz poza jego granicami. W roku 2020 została stypendystką Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Stypendium dla wybitnych młodych naukowców”.

Od 2017 roku współpracuje z uniwersytetami w Chinach, gdzie prowadzi wykłady i zajęcia artystyczne (MIADA – Modern Internation Art & Design Academy, Chongqing oraz  Zhengzhou University of Aeronautics, Art Design College, Zhengzou).

budynek Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji UŚ w Cieszynie

Budynek Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji UŚ w Cieszynie | fot. Julia Agnieszka Szymala

return to top