Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English

Kształcenie studentów i doktorantów

Do włączenia się w realizację celu strategicznego, czyli przekształcania Uniwersytetu Śląskiego w uczelnię badawczą o międzynarodowym znaczeniu i prestiżu, zaproszeni są wszyscy członkowie wspólnoty akademickiej, a więc również studenci i doktoranci.

Dążenie do większego zaangażowania studentów do udziału w projektach badawczych i działalności naukowej oraz powiązanie oferty dydaktycznej z realizowanymi w uczelni badaniami – to przykłady kierunku zmian w obszarze kształcenia, które mają sprzyjać umacnianiu pozycji badawczej uczelni. Pozwolą docenić wartość zaangażowania studentów w działalność naukową UŚ, a także będą służyć nie tylko integracji osób związanych ze śląską Alma Mater, lecz również kształceniu przyszłej kadry eksperckiej.

Zmiany wynikające z nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce dotyczyły także kształcenia doktorantów. Wraz z początkiem roku akademickiego 2019/2020 studia doktoranckie zostały zastąpione przez kształcenie w ramach szkół doktorskich.

Takie rozwiązanie ma sprzyjać m.in. budowaniu ścieżki naukowej sprzężonej z działalnością badawczą uczelni, wymianie doświadczeń, prowadzeniu badań interdyscyplinarnych oraz jednoczeniu środowiska doktorantów.

W strukturze naszej uczelni działają: Szkoła Doktorska w Uniwersytecie Śląskim oraz Międzynarodowa Środowiskowa Szkoła Doktorska przy Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (MŚSD).

Artykuł poświęcony kształceniu młodych naukowców w kontekście zapisów Ustawy 2.0 dostępny jest na stronie: konstytucjadlanauki.gov.pl.

Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prof. dr hab. Ryszard Koziołek (pełniący wówczas funkcję prorektora ds. kształcenia i studentów) tak pisał do studentów na początku roku akademickiego 2019/2020:

„Wypracowaliśmy model ukierunkowanego kształcenia, tak aby programy studiów i kadra dydaktyczna jak najlepiej odpowiadały waszym potrzebom edukacyjnym. Chcemy w niedalekiej przyszłości tak zmodyfikować programy, abyście mogli powiedzieć, że studiujecie w uniwersytecie, a nie tylko na wydziale, w instytucie czy na kierunku studiów. (…)

Jesteśmy wspólnotą badaczy, pracowników, doktorantów i studentów. Przejdźmy razem przez ten trudny okres nowego początku, wspierając się w rozumieniu i przyswajaniu zmian poczynionych dla dobra całej wspólnoty Uniwersytetu Śląskiego.”

źródło: www.zmiany.us.edu.pl

Szkoła Doktorska w Uniwersytecie Śląskim

Szkoła Doktorska w Uniwersytecie Śląskim, która rozpoczęła swoją działalność 1 października 2019 roku, kształci młodych naukowców w ramach trzech obszarów dziedzinowych: nauk humanistycznych, teologicznych i sztuki (1), nauk ścisłych i przyrodniczych oraz inżynieryjno-technicznych (2), a także nauk społecznych (3).

Doktoranci otrzymują m.in.:

 • wparcie merytoryczne doświadczonego promotora,
 • wsparcie w pozyskiwaniu środków finansowych na badania naukowe oraz stypendiów krajowych i zagranicznych,
 • stypendium doktoranckie, którego wysokość uzależniona jest od osiągnięć naukowych,
 • wsparcie w nawiązywaniu współpracy z krajowymi i międzynarodowymi ośrodkami badawczymi oraz biznesem,
 • pomoc w opracowaniu indywidualnego planu badawczego
 • oraz zindywidualizowane kształcenie.

Kształcenie w Szkole Doktorskiej w Uniwersytecie Śląskim jest bezpłatne.

Człowiek-ptak na postumencie
Grafika prof. Krzysztofa Marka Bąka
obrazująca kształcenie –
jeden z sześciu obszarów funkcjonowania
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Międzynarodowa Środowiskowa Szkoła Doktorska przy CSP

Międzynarodowa Środowiskowa Szkoła Doktorska przy Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (MŚSD) powstała z myślą o młodych naukowcach, którzy chcą łączyć badania naukowe z praktycznym treningiem metodycznym w dziedzinach: nauk ścisłych i przyrodniczych oraz nauk inżynieryjno-technicznych. Absolwenci MŚSD dzięki realizowanym projektom i we współpracy z promotorami z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych będą mogli zrozumieć przede wszystkim funkcjonowanie środowiska w kontekście globalnych zmian klimatu. Proponowane tematy badań dostępne są na stronie: www.mssd.us.edu.pl.

MŚSD tworzą następujące jednostki organizacyjne:

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach – lider,
 • Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk,
 • Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk,
 • Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk.

Jednostką stowarzyszoną jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Źródło: www.mssd.us.edu.pl

Siedem osób na skuterach śnieżnych na Spitsbergenie

Cztery logotypy: logo Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, flaga Rzeczpospolitej Polskiej,
logo Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej NAWA oraz logo Unii Europejskiej z dopiskiem Europejski Fundusz Społeczny Cztery logotypy: logo Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, flaga Rzeczpospolitej Polskiej,
logo Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej NAWA oraz logo Unii Europejskiej z dopiskiem Europejski Fundusz Społeczny

Treści na stronie powstały w ramach projektu "Level up↑ – zwiększenia efektywności komunikacyjnej UŚ i kształtowanie postaw otwartości w środowisku akademickim" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. „Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland" realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18

return to top