Go to main content

University of Silesia in Katowice

 • Polski
 • English
search
Faculty of Arts and Educational Science
Logo European City of Science 2024
(Polski) Sztuka ponad granicami - MOSTY (Polski) Sztuka ponad granicami - MOSTY

(Polski)

 

Nazwa zadania: Sztuka ponad granicami – MOSTY

Projekt finansowany z budżetu państwa w ramach konkursu Ministra Spraw Zagranicznych RP „Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2024”

Wartość finansowania: 55 000,00 zł

Termin realizacji: 15.02.2024 – 15.12.2024

Koordynator projektu: prof. dr hab. Małgorzata Łuszczak,

dyrektor Centrum Badawczego GAME LAB

International Laboratory for Games Studies and Design

Projekt ma na celu rozwijanie współpracy artystów sztuk audiowizualnych polskich i czeskich oraz popularyzację w społeczeństwie sztuki współczesnej. Zakłada pobudzanie i rozwijanie polsko-czeskiej współpracy w obszarze kultury ze szczególnym uwzględnieniem kultury cyfrowej, popularyzację sztuk audiowizualnych, twórczości współczesnych artystów polskich i czeskich, ukazywanie elementów wspólnych i różnic, wymianę doświadczeń i poznawanie postaw twórczych, budowanie wspólnoty twórczej środowiska artystycznego o wspólnych korzeniach oraz popularyzację podejmowanych działań artystycznych w społeczeństwie.

Tematem przewodnim będą „mosty” jako inspiracja dla artystów. Bezpośrednią inspiracją były mosty na Olzie – granicznej rzece w Cieszynie. Most symbolizuje, m.in. połączenie dwóch światów, połączenie w czasie i przestrzeni sztuki z historią pogranicza.

Aktywny udział społeczności w nowoczesnych wydarzeniach kulturalnych umożliwi promowanie i tworzenie sztuki dostępnej dla każdego, w tym dla osób ze specjalnymi potrzebami, bez względu na status społeczny, wykształcenie czy pochodzenie, zwalczanie wszelkich stereotypów i stwarzanie klimatu do dobrej współpracy oraz utrwali relacje z organizacjami edukacyjnymi, społecznymi, kulturalnymi, gospodarczymi.

Więcej informacji wraz z harmonogramem wystaw wkrótce.

 

(Polski) Projekt pt. „Jeden Uniwersytet – Wiele Możliwo(...) (Polski) Projekt pt. „Jeden Uniwersytet – Wiele Możliwości. Program Zintegrowany”

(Polski) „Jeden Uniwersytet – Wiele Możliwości. Program Zintegrowany”, projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych, nr umowy o dofinansowanie POWR.03.05.00-00-Z301/18.

Projekt pt. „Jeden Uniwersytet – Wiele Możliwości. Program Zintegrowany”

Celem głównym projektu jest rozwój Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, który zostanie osiągnięty poprzez:

1) podniesienie kompetencji 2200 studentów i studentek UŚ istotnych z punktu widzenia potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, poprzez realizację działań zmierzających do podniesienia kompetencji zawodowych, komunikacyjnych, informatycznych, analitycznych, wysokiej jakości programy stażowe oraz dostosowanie programów kształcenia UŚ do potrzeb społeczno-gospodarczych kraju i regionu, ukierunkowanych na wyposażanie studentów i studentek w praktyczne umiejętności oraz

2) wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego UŚ obejmujące: modernizację i wprowadzenie nowych narzędzi informatycznych, podniesienie kompetencji dydaktycznych kadry akademickiej  UŚ (264 osób) oraz kompetencji zarządczych kadry kierowniczej i administracyjnej UŚ (170 osób), a także stworzenie uczelnianej struktury związanej z absorpcją środków finansowych.

Okres realizacji projektu obejmuje 48 miesięcy, tj. 1.10.2019-31.12.2023.

W ramach projektu realizowane są moduły:

 • Moduł programów kształcenia [M1]
 • Moduł podnoszenia kompetencji [M2]
 • Moduł programów stażowych [M3]
 • Moduł zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego [M6]
(Polski) Modele do nauczania geometrii trójwymiarowej z wyk(...) (Polski) Modele do nauczania geometrii trójwymiarowej z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości - projekt Math3DGeoVR

(Polski) O projekcie

Na naszej uczelni prowadzony jest projekt pt.: „Mathematical Models for Teaching Three-Dimensional Geometry Using Virtual Reality – Math3DGeoVR project”. Projekt ma na celu rozwijanie umiejętności rozumowania geometrycznego i przestrzennego uczniów poprzez wykorzystanie narzędzi wirtualnej rzeczywistości (VR), a także zwiększenie świadomości uczniów na temat zastosowań VR w matematyce oraz poprawienie jakości nauczania geometrii. Kierownikiem projektu jest dr Tomasz Kopczyński z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, a budżet projektu wynosi 337 010 euro. Projekt Math3DGeoVR będzie wykorzystywał narzędzia VR, oprogramowanie do dynamicznej geometrii oraz system wirtualnej manipulacji i tablicy multimedialnej. Projekt ten będzie miał pozytywny wpływ na studentów i pracowników naukowych wszystkich kierunków wydziałów inżynierskich i dydaktycznych. Liderem projektu jest Politechnika Łódzka z jej ramienia głównym koordynatorem jest dr Jacek Stańdo, prof. uczelni. Partnerami projektu są Uniwersytet w Tartu, Uniwersytet w Aveiro i Uniwersytet w Żylinie.

Tytuł
modele do nauczania geometrii trójwymiarowej z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości – projekt Math3DGeoVR

O projekcie Math3DGeoVR
Umiejętności rozumowania geometrycznego i przestrzennego są kluczowe dla zrozumienia otaczającego nas świata. Wszystko, od układania puzzli, przez układanie mebli w mieszkaniu, po sprawne pakowanie walizki na urlop, wymaga tych umiejętności. Projekt tworzy nowy, innowacyjny wymiar uczenia się i nauczania geometrii oraz rozumowania przestrzennego w wielonarodowym środowisku. Dodaje istotną wartość do uczenia się, ćwiczenia i nauczania tych umiejętności, ponieważ uczestnicy projektu, zarówno uczniowie, jak i nauczyciele, zagłębiają się w matematyczne zależności między obiektami, takie jak kongruencja i symetria, odbicie i rotacja, lub rozszerzanie i kurczenie się w łatwiejszy sposób za pomocą VR. Te wszechstronne podejścia pozwolą uczniom w pełni wykorzystać swój potencjał w zrozumieniu i rozwiązywaniu problemów z geometrią. Projekt podkreśla, że ​​symulacje 3D mają nieoceniony potencjał w zakresie możliwości edukacyjnych i końcowych efektów uczenia się.

Cele projektu Math3DGeoVR

 • Rozwijanie umiejętności rozumowania geometrycznego i przestrzennego uczniów ze szczególnym uwzględnieniem dwuwymiarowej geometrii płaszczyzny
 • Rozwijanie świadomości uczniów na temat zastosowań wirtualnej rzeczywistości (VR) w matematyce
 • Aby zaangażować uczniów w proces uczenia się poprzez symulację i wizualizację oferowaną przez VR jako alternatywę dla istniejącego oprogramowania do dynamicznej geometrii (DGS)
 • Sprawić, aby nauka geometrii była przyjemniejsza i bardziej wciągająca zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli poprzez pełne zanurzenie się w temacie
 • Opracowanie odpowiednich działań VR do nauczania geometrii w celu wzmocnienia rozumowania przestrzennego i geometrycznego uczniów oraz lepszego przygotowania ich do rynku pracy
 • Wzbogacenie programu nauczania matematyki w zakresie geometrii trójwymiarowej oraz wsparcie nauczycieli matematyki w innowacyjne narzędzia i zajęcia gotowe do wykorzystania na lekcjach

Stosowane technologie

 • Narzędzia wirtualnej rzeczywistości (VR).
 • Oprogramowanie do dynamicznej geometrii (DGS)
 • System wirtualnej manipulacji i tablicy multimedialnej (VMW)

Wyniki projektu Math3DGeoVR

 • Ćwiczenia VR gotowe do wykorzystania w klasie
 • 12 modułów nauczania VR, odpowiadających różnym problemom geometrycznym i przestrzennym.

Beneficjenci projektu
Studenci i pracownicy naukowi wszystkich kierunków wydziałów inżynierskich i dydaktycznych.

Numer projektu
2021-1-PL01-KA220-HED-000030365

Data
01.12.2021 – 30.05.2024

http://www.math3dgeovr.p.lodz.pl/

Math3DGeoVR project

(Polski) Projekt: „Sztuka ponad granicami” / „Umění (...) (Polski) Projekt: „Sztuka ponad granicami” / „Umění za hranicemi”

(Polski) logo UE, CZ, PL

Projekt: „Sztuka ponad granicami” / „Umění za hranicemi” 

nr umowy CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002842

Dofinansowanie: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Całkowita wartość projektu: 47 276,37 EUR

Dofinansowanie ze środków EFRR (85%): 40 184,91 EUR

Koordynator projektu: dr hab. Kaja Renkas

Lider Projektu: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji w Cieszynie

Partner: Ostravská Univerzita, Wydział Sztuk Pięknych i Muzyki

Okres realizacji: od 01.10.2021 r. do 30.06.2023 r.

Opis projektu: W obecnej sytuacji ograniczeń z tytułu pandemii, uczelnie, galerie, instytucje publiczne pracują online; tradycyjne przestrzenie wystawiennicze galeryjne przestały funkcjonować. Zarówno twórca jak i odbiorca ma utrudniony kontakt ze sztuką, jej odbiorem oraz upowszechnianiem. Okres pandemii uzmysłowił nam potrzebę alternatywnych rozwiązań prezentacji sztuki. Projekt zakłada współpracę artystów polsko-czeskich z różnych dziedzin sztuki- powstałe prace będą formą międzynarodowego dialogu artystycznego, pozwolą twórcom lepiej poznać specyfikę różnych warsztatów począwszy od warsztatu tradycyjnego, skończywszy na nowych technologiach.

Elementem kluczowym prezentacji będzie zastosowanie rzeczywistości rozszerzonej (“AR”.) Prace w formie fizycznych wydruków prezentowane będą w oknach/witrynach zarówno po polskiej jak i czeskiej stronie; po użyciu aplikacji odbiorca będzie mógł zobaczyć animację związaną z prezentowaną pracą (stworzenie tych prac wymaga współpracy artystycznej: grafik/animator/muzyk). Ta forma prezentacji zakłada interakcję z dziełem. Bardzo ważne jest to, że tak realizowana współpraca prowadzi do powstania nowych prac które zostaną udostępnione zarówno społecznościom akademickim jak i lokalnej społeczności po obu stronach granicy. W ten sposób powstaną prace, które nie mogłyby powstać poza takim projektem i których nie można zobaczyć poza proponowanym projektem. Ta współpraca artystów dotyczy aspektu nie tylko estetycznego czy przekazywanych treści jest rodzajem nowego doświadczenia za względu na zastosowana technologie rozszerzonej rzeczywistości

(Polski) Projekt: „VIR Virtual Gallery” (Polski) Projekt: „VIR Virtual Gallery”

(Polski) logo UE, CZ, PL

Projekt: „VIR Virtual Gallery”  nr umowy CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002841

Dofinansowanie: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Całkowita wartość projektu: 134 218,40 EUR

Dofinansowanie ze środków EFRR (85%): 114 085,64 EUR

Kierownik projektu: dr Wojciech Osuchowski

Lider Projektu: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji w Cieszynie

Partner: Ostravská Univerzita

Okres realizacji: od 01.10.2021 r. do 30.09.2023 r.

Opis projektu: Głównym celem projektu jest poprawa poziomu współpracy i koegzystencji lokalnych społeczności uniwersyteckich wydziałów artystycznych WSNE i FU we wspólnym regionie w zakresie wystawiennictwa, prezentacji dzieł sztuki, wymiany kulturalnej, artystycznej, dydaktycznej poprzez nawiązanie wielopłaszczyznowej współpracy w przestrzeni wirtualnej. Niezbędne działania mają na celu stworzenie wspólnej wirtualnej galerii (VG) wykonanej w technologi VR, silników gier oraz fotografii sferycznej, ułatwiającej wspólne działania w zakresie realizacji wystaw prac artystycznych pracowników, doktorantów, studentów, absolwentów wydziału WSNE i FU oraz zaproszonych artystów co umożliwi ich transgraniczny dostęp dla mieszkańców wspólnego regionu jak również dla odwiedzający region on-line. Galeria wirtualna po zakończeniu pandemii posłuży do podtrzymania wspólnych działań wystawienniczych i ich intensyfikacji w zakresie promocji sztuki i jej upowszechniania oraz stworzenia prężnie działających ośrodków kultury i sztuki na terenie przygranicznym. Realizacja zadania przyczyni się do wzmocnienia pozycji obu ośrodków akademickich oraz ułatwi dostęp do sztuki.

(Polski) GAME JAM jako nowa metoda dydaktyczna. Poprawa jako(...) (Polski) GAME JAM jako nowa metoda dydaktyczna. Poprawa jakości kształcenia w dziedzinie nowych technologii na pograniczu polsko-słowackim

(Polski)

Publikacja: Game Jam jako nowa metoda dydaktyczna (plik do pobrania GAME JAM)

Finansowanie: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Całkowita wartość projektu: 315 478,20 EUR

Dofinansowanie ze środków EFRR (85%): 268 156,47 EUR

Koordynator: dr Justyna Stefańczyk

Lider Projektu: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji www.us.edu.pl

Partner: Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií www.uniza.sk

Okres realizacji: od 01.10.2019 r. do 30.09.2022 r.

Opis projektu: Projekt zakłada opracowanie, publikację i upublicznienie zaleceń metodyczno-dydaktycznych do realizacji warsztatów typu GAME JAM na kierunkach związanych projektowaniem gier i multimediami. Projekt jest odpowiedzią na potrzeby edukacji związane z szybkim tempem zmian technologicznych, a także niedostosowaniem metod dydaktycznych do aktualnych wymagań rynku pracy. GAME JAM stanowi metodę umożliwiającą tworzenie symulacji i prototypów gier video, które wpisują się w portfolio przyszłych absolwentów. Wprowadzenie metody przyczyni się do uzyskania efektów kształcenia istotnych na rynku pracy i podniesienia jakości kształcenia specjalistycznego w obszarze pogranicza.

Cel projektu: Poprawa jakości edukacji specjalistycznej i zawodowej w obszarze pogranicza polsko-słowackiego poprzez opracowanie opisu i zaleceń metodyczno-dydaktycznych dla warsztatów typu GAME JAM jako metody dydaktycznej.

(Polski) FITPED-AI "Future IT professionals Education in Art(...) (Polski) FITPED-AI "Future IT professionals Education in Artificial Intelligence"

(Polski) LOGO-FITPED AI

FITPED-AI “Future IT professionals Education in Artificial Intelligence

2021-1-SK01-KA220-HED-000032095,

ERASMUS+,

01-11-2021 do 31-10-2024

https://www.fitped.eu/

napis facebook

(Polski)

FITPED-AI

Project Meeting was held on 18, 19, 20 20 May 2022 in UKF Nitra, Slovakia with the participation of the project coordinator and partners from

UNIVERZITA KONSTANTINA FILOZOFA V NITRE Slovakia

Teacher.sk, s.r.o.    Slovakia
SIMMERLING MARGRIET    Netherlands
MENDEL UNIVERSITY    Czech Republic
UNIWERSYTET SLASKI    Poland
VILNIAUS UNIVERSITETAS    Lithuania

(Polski) FITPED - Work-based Learning in Future IT Professio(...) (Polski) FITPED - Work-based Learning in Future IT Professionals Education

(Polski) ERASMUS + KA203  2018-1-SK01-KA203-046382

FITPED – Work-based Learning in Future IT Professionals Education

https://www.fitped.eu/

FITPED – Work-based Learning in Future IT Professionals Education

Duration: 01-09-2018 – 31-8-2021

Consortium:

[current-page:title] - obraz

[current-page:title] - obraz

[current-page:title] - obraz

[current-page:title] - obraz

[current-page:title] - obraz

(Polski) Projekt International Visegrad Fund (Polski) Projekt International Visegrad Fund

(Polski) Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach wraz z Uniwersytetem Borysa Grinczenki w Kijowie, Ukraina, jako liderem i Partnerami z Czech, Uniwersytet Ostrawski i Słowacji Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy uzyskał pozytywną decyzję Rady Ambasadorów i zakwalifikowanie do realizacji oraz finansowanie przez Internationa Visegrad Fund dla projektu: High school teacher competence in change, pod nuemrem 21720008.

Okres realizacji projektu to: 01.01.2018 – 31.12.2018

http://visegradfund.org/news/2017/visegrad-grants-062017-results/

informacja o liście projektów zakwalifikowanych do finansowania

[current-page:title] - obraz          logo rijksoverheid

logo US     Logo UMB     logo OUlogo KUBG

(Polski) Akcent@net (Polski) Akcent@net

(Polski) Edukacja międzykulturowa, podnoszenie kompetencji nauczycieli szkół podstawowych na pograniczu polsko-czeskim.

CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001070, realizowany w ramach programu Interreg  Polska-Czechy 2014-2020

Kierownik/Koordynator projektu

dr hab. Anna Szafrańska

Okres trwania projektu

01.02.2018-31.01.2021

(Polski) PIKUŚ (Polski) PIKUŚ

(Polski) Pierwszy Instytut Kreatywności Uniwersytetu Śląskiego (PIKUŚ)

Zajęcia kreatywne dla dzieci szkół podstawowych.

Projekt „Pierwszy Instytut Kreatywności Uniwersytetu Śląskiego (PIKUŚ)”, umowa POWR.03.01.00-00-U198/17, realizowany przy współfinansowaniu przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Kierownik projektu:
dr hab. Beata Oelszlaeger-Kosturek, prof. UŚ

Okres trwania projektu:
01.10.2018 – 28.02.2022

(Polski) Zawód nauczyciel (Polski) Zawód nauczyciel

(Polski) Zawód nauczyciel – opracowanie i wdrożenie programów kształcenia nauczycieli na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ

POWR.03.01.00-00-KN33/18, realizowanego przy współfinansowaniu przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Kierownik/Koordynator projektu

prof. dr hab. Zenon Gajdzica

Okres trwania projektu

01.02.2019-30.11.2023

(Polski) MOOC dla nauk o edukacji (Polski) MOOC dla nauk o edukacji

(Polski) MOOC dla nauk o edukacji

Szkolenia e-learningowe z zakresu edukacji.

Projekt “MOOC dla nauk o edukacji” umowa nr POWR.03.01.00-00-W027/18-00, realizowany przy współfinansowaniu przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Kierownik/Koordynator projektu:

dr hab. Eugenia Smyrnova-Trybulska, prof. UŚ

Okres trwania projektu:

01.10.2019-30.09.2021

Kursy są bezpłatne i dostępne na platformie Navoica.pl w okresie trwałości projektu. W celu wzięcia udziału w kursie należy założyć konto na w/w portalu.

Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji w Cieszynie zaprasza do udziału w kursach e-learningowych z zakresu edukacji, umieszczonych na platformie Navoica.pl:

 1. Współczesne narzędzia ICT i innowacyjne metody kreatywnej edukacji

Dzięki kursowi można poznać i poszerzyć wiedzę oraz praktyczne umiejętności na temat współczesnych narzędzi do opracowania różnych typów infografiki, map wiedzy, prezentacji, wideo, digital storytellingu. Można poznać zasady efektywnego wykorzystania grywalizacji w edukacji, metody odwróconej klasy, e-komunikacji i e-kolaboracji, tutoringu online.

Kurs dostępny również w angielskiej wersji językowej/Course also available in English version:

Contemporary ICT tools and innovative methods of creative education

Thanks to the course, you can learn and expand your knowledge and practical skills on modern tools for the development of various types of infographics, knowledge maps, presentations, video, digital storytelling. You can learn the principles of effective use of gamification in education, the methods of flipped classroom, e-communication and e-collaboration, online tutoring.

 1. Jak stawiać przecinki, aby zdania miały sens? Przyjaźnie o polskiej interpunkcji

Celem kursu “Jak stawiać przecinki, aby zdania miały sens? Przyjaźnie o polskiej interpunkcji” jest praktyczne doskonalenie umiejętności interpunkcyjnych. W kursie poznasz wybrane zasady przestankowania, a dzięki ćwiczeniom udoskonalisz swoją sprawność w stosowaniu znaków interpunkcyjnych (głównie przecinków). Udoskonalisz też umiejętność rozpoznawania i korygowania błędów interpunkcyjnych. Jeżeli dostrzegasz potrzebę doskonalenia swojej biegłości w pisaniu po polsku, to jesteś we właściwym miejscu. Zapraszam, rozgość się!

Kurs dostępny również w angielskiej wersji językowej/Course also available in English version:

How tu use commas to give meaning to your sentences: about Polish punctation in a friendly way

The aim of the course „How to use commas to give meaning to your sentences: about Polish punctuation in a friendly way“ is to improve your practical punctuation skills. In this course you will learn selected rules of punctuation and through exercises you will improve your skills in using punctuation marks (mainly commas). You will also improve your ability to recognize and correct punctuation errors. If you see a need to improve your fluency in Polish writing, you’ve come to the right place. Feel free to make yourself comfortable!

My name is Małgorzata Bortliczek. I am a Polish philologist and linguist. You are welcome to take part in the course “How to use commas to give meaning to your sentences: about Polish punctuation in a friendly way”.

 1. Przedsiębiorczość dla najmłodszych uczniów

Kurs przeznaczony jest dla osób przygotowujących się do pracy pedagogicznej z uczniami klas I-III szkoły podstawowej lub uzupełniających swoje kwalifikacje w zakresie projektowania i prowadzenia zajęć dotyczących wychowania do przedsiębiorczości najmłodszych uczniów. Treści zawarte w kursie mogą zainspirować również rodziców i opiekunów zainteresowanych edukacją (dla) przedsiębiorczości.

Kurs dostępny również w angielskiej wersji językowej/Course also available in English version:

Entrepreneurship for the youngest students

The main aim of the course is to raise the competences of people being prepared for teaching work with children at a younger school age or supplementing their qualifications in designing and conducting classes on education for entrepreneurship for the youngest students. The course content can also inspire parents and caregivers interested in education (for) entrepreneurship.

 1. Myślenie komputacyjne. Rozwijanie kompetencji kluczowych związanych z wykorzystaniem technologii

Kurs zawiera wiele praktycznych wskazówek do tego jak wykorzystać komputer w zakresie optymalizacji swojej pracy. Żyjemy w dobie Internetu oraz szybko rozwijających się technologii, posiadamy telefony o dużej mocy obliczeniowej i o jeszcze większej mocy komputery stacjonarne, laptopy – często niestety są one wykorzystywane jako “maszyny do pisania”.

Grupa odbiorców: kurs jest głównie skierowany do uczniów szkół średnich oraz do studentów I i II roku. Jednak docelowo może być wykorzystany przez każde środowisko odbiorców w ramach wprowadzenia do pracy projektowej i warsztatowej. Umiejętne wyszukiwanie informacji i wykorzystywanie technologii do rozwiązywania problemów, optymalizacja działań stają się nieodłącznymi aspektami rozwoju każdego człowieka, dosłownie każdego.

Kurs dostępny również w angielskiej wersji językowej/Course also available in English version:

Computational thinking. Developing key competencies realted to the use of technology

This course contains many practical tips on how to use your computer to optimize your work. We live in the age of the Internet and rapidly developing technologies, we have phones with high computing power and even more powerful desktop computers, laptops – often unfortunately they are used as “typewriters”.

Audience group: the course is mainly aimed at high school students and first and second year students. However, it can ultimately be used by any audience as an introduction to project and workshop work. Being able to find information and use technology to solve problems, optimize activities are becoming integral aspects of the development of every person, literally everyone.

 1. Źródła informacji naukowej w środowisku internetowym

Celem kursu jest poznanie i poszerzenie wiedzy na temat różnego typu źródeł informacji naukowej w Internecie, które przydatne będą w pracy naukowej i studiowaniu. Przedstawione będą różne zasoby i narzędzia wykorzystywane w wyszukiwaniu informacji w Internecie. Uczestnicy kursu zapoznają się ze specyfiką tych narzędzi oraz możliwościami wykorzystania ich w pracy naukowej. Szczególnie ważne będzie ukazanie sposobów dotarcia do tych źródeł w Internecie i wyszukiwania ich z poszanowaniem regulacji prawnych obowiązujących w Polsce. Uczestnikom kursu zapoznają się także z założeniami ruchu Open Access i jego wpływem na źródła informacji naukowej, dostępne w Internecie.

Kurs dostępny również w angielskiej wersji językowej/Course also available in English version:

Sources of scientific information in the Internet environment

The aim of the course is to get to know and broaden the knowledge of various types of scientific information sources on the Internet, which will be useful in scientific work and study. Various resources and tools used in searching for information on the Internet will be presented. Course participants will learn about the specifics of these tools and the possibilities of using them in scientific work. It will be particularly important to show the ways of reaching these sources on the Internet and searching for them in compliance with the legal regulations in force in Poland. Course participants will also learn about the foundations of the Open Access movement and its influence on the sources of scientific information available on the Internet.

The course is intended for various categories of recipients – young, beginner researchers, students of various fields of study, PhD students, people who are active scientifically, preparing scientific publications, diploma theses, as well as for experienced scientists who want to broaden their knowledge about sources of scientific information in the Internet . The knowledge included in the course on contemporary sources of scientific information available on the Internet, as well as practical tips and exercises in the use of these sources, will help you quickly find the information you need and efficiently organize your research workshop.

The course was developed in Polish and English as part of the MOOC Course “MOOC for Education at the Faculty of Arts and Educational Sciences” project. The authors of the course are academics and teachers of the University of Silesia. Recommended duration – 8 weeks, a total of 32 hours of own work. A certificate of participation in the course is provided for people participating in the course who have completed the course at the level of 50%.

We cordially invite you to participate in the course and improve your competencies in the field of “Sources of scientific information in the Internet environment”.

We wish you pleasant learning, interesting experiences, and pleasant impressions.

(Polski) MOOC Art ! (Polski) MOOC Art !

(Polski) MOOC Art !

Szkolenia e-learningowe z zakresu sztuki.

Projekt “MOOC ART!” nr umowy POWR.03.01.00-00-W006/18-00, realizowany przy współfinansowaniu przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Kierownik/Koordynator projektu:

dr hab. Krzysztof Bąk, prof. UŚ

Okres trwania projektu:

01.10.2019-30.09.2021

Kursy są bezpłatne i dostępne na platformie Navoica.pl w okresie trwałości projektu. W celu wzięcia udziału w kursie należy założyć konto na w/w portalu.

Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji w Cieszynie zaprasza do udziału w kursach e-learningowych z zakresu sztuki, umieszczonych na platformie Navoica.pl:

 1. Digital art. Ekslibris sztuka spersonalizowana

Kurs edukacyjny „MOOC ART – Digital art. Ekslibris sztuka spersonalizowana” na poziomie podstawowym skierowany jest do studentów kierunków artystycznych i pokrewnych (lub teorii sztuki) i wszystkich zainteresowanych poszerzeniem wiedzy z zakresu sztuki cyfrowej oraz ekslibrisu. Kurs zawiera 2 moduły (10 lekcji) do zrealizowania w tempie własnym. Kurs zawiera krótkie filmy, prezentacje oraz bogaty materiał ilustracyjny.

Kurs dostępny również w angielskiej wersji językowej/Course also available in English version:

Digital art. Exlibris personalized art.

MOOC ART educational course – “Digital art. Exlibris personalized art” at the primary level is aimed at students of arts and related fields (or art theory) and anyone interested in expanding their digital art and bookplate knowledge. The course includes: 2 modules (10 lessons) to be delivered at your own pace. The course includes short films, presentations, and rich illustrative material.

 1. Sztuka w przestrzeni cyfrowej i wystawiennictwie

Kurs edukacyjny „Sztuka w przestrzeni cyfrowej i wystawiennictwie” skierowany jest przede wszystkim do studentów, jak i innych osób pragnących podnieść swoje kwalifikacje. Składa się z 4 modułów, z których każdy zakończony jest testem sprawdzającym wiedzę. Kurs dotyczy zastosowań wybranych zagadnień sztuki przede wszystkim w miejscach handlu i w świecie cyfrowym. Porusza zagadnienia projektowania witryn sklepowych, stoisk targowych, elementów graficznych w sklepach i hipermarketach. Kurs kończy się wydaniem stosownego zaświadczenia.

Kurs dostępny również w angielskiej wersji językowej/Course also available in English version:

Art in digital space and the art of exhibiting

The educational course “Art in digital space and the art of exhibiting” is directed mainly to students as well as others who want to improve their qualifications. It contains 4 modules, each of which is ended with a knowledge test. The course is focused on art related to commercial areas and the digital world. It introduces the design of store windows, trade fair stands, graphic elements in stores and hypermarkets. The course ends with a certificate.

 1. Animacja poklatkowa

„Animacja poklatkowa” to stosunkowo proste i niezwykle wdzięczne medium, pozwalające na realizację zamierzeń artystycznych i użytkowych. Pomimo zastosowania cyfrowych metod rejestracji i konwersji obrazu, animacja zachowuje swój niepowtarzalny manualny charakter, który stanowi o jej sile. W dzisiejszych czasach, jest znakomitą, wyróżniającą się alternatywą dla konwencjonalnych metod tworzenia filmów i wizualizacji 3D. Podczas tego kursu uzyskasz niezbędne umiejętności, wiedzę oraz narzędzia do pracy z animacją poklatkową. Otrzymasz skondensowaną dawkę wiedzy, którą na każdym etapie kursu, będziesz mógł zastosować podczas praktycznych ćwiczeń. W połowie kursu rozpoczniesz pracę nad autorską animacją, która będzie jego najważniejszym efektem. Krok po kroku, za pośrednictwem materiałów dydaktycznych, ćwiczeń oraz zadań, przejdziemy wspólnie przez cały proces tworzenia animacji. Uzyskasz kompetencje, które będziesz mógł wykorzystać w pracy z animacją oraz w innych, pokrewnych obszarach swojej aktywności.

Kurs dostępny również w angielskiej wersji językowej/Course also available in English version:

Stop Motion

“Stop motion” is a relatively simple and extremely graceful medium that allows you to achieve artistic and functional purposes. Despite using digital recording and image conversion methods, the animation retains its unique manual character, which is its strength. Nowadays, it is an excellent, outstanding alternative to conventional methods of creating films and 3D visualization. You will gain the necessary skills, knowledge, and tools for working with stop motion during this course. You will receive a condensed dose of knowledge that you will be able to apply at each stage of the course during practical exercises. You will start working on your own animation in the middle of the course, which will be its most significant effect. Step by step, through didactic materials, exercises and tasks, we will go through the entire process of creating the animation. You will gain competencies that you can use to work with animation and other related areas of your activity.

(Polski) GAME LAB (Polski) GAME LAB

(Polski) GAME LAB – International Laboratory for Game Studies and Design,

realizowany przy współfinansowaniu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Kierownik/Koordynator projektu

prof. dr hab. Małgorzata Łuszczak

Okres trwania projektu

01.10.2019-30.09.2021

(Polski) Polski Atlas Etnograficzny (Polski) Polski Atlas Etnograficzny

(Polski) Polski Atlas Etnograficzny – opracowanie naukowe, elektroniczny katalog danych, publikacja zasobów w sieci Internet, etap II (11 H 18 0068 87)

finansowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, moduł: Dziedzictwo narodowe II/2018.

Kierownik projektu

dr hab. Agnieszka Pieńczak, prof. UŚ.

Okres trwania projektu

2020-2025

Opis projektu

To kolejna edycja długofalowego projektu, którego efekty można już śledzić na platformie cyfrowej “Cyfrowe Archiwum Polskiego Atlasu Etnograficznego” (www.archiwumpae.us.edu.pl). Na stronie znajduje się blisko 13 200 obiektów, tworząc trzy unikatowe elektroniczne katalogi danych: ponad 470 ankiet dotyczących zbieractwa roślin dziko rosnących w celach pokarmowych i leczniczych (lata 1947–1953); 12 181 niepublikowanych fotografii (1954–1971) oraz 770 opublikowanych map atlasowych (1958–2013).

W drugiej edycji planuje się między innymi digitalizację i opracowanie naukowe dalszych niepublikowanych kolekcji etnograficznych z końca lat 60. XX wieku poświęconych obrzędowości urodzinowej i pogrzebowej.

return to top