Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English
Logo European City of Science 2024

Aktywna postawa jest dla nas szansą

29.03.2019 - 13:32 update 05.11.2019 - 11:10
Editors: admin

Zmiany wynikające z wprowadzania tzw. Ustawy 2.0 dotyczą niemalże każdej sfery szkolnictwa wyższego w Polsce, w tym także zasad ewaluacji, od których zależeć będzie sposób funkcjonowania uczelni. Dotychczas parametryzacji poddawane były wydziały lub instytuty. Według nowych kryteriów decydującej ocenie podlegać będą dyscypliny naukowe.

W wyniku ostatniej parametryzacji Uniwersytet Śląski znalazł się w gronie uczelni zakwalifikowanych do udziału w programie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. „Strategia doskonałości – uczelnia badawcza”. UŚ uczestniczy w programie, realizując projekt „ProspectUS – koncepcja umacniania pozycji badawczej”.

26 marca 2019 roku MNiSW ogłosiło nowe przedsięwzięcie pozwalające kontynuować podjęte działania. Do konkursu pn. „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” mogą przystąpić wszystkie szkoły wyższe zakwalifikowane do wcześniejszego programu, a zatem również nasza uczelnia. Zgodnie z założeniami, ocenie poddane zostaną planowane działania służące podniesieniu międzynarodowego znaczenia działalności uczelni, a rozstrzygnięcie konkursu planowane jest w czwartym kwartale 2019 roku. W trybie konkursowym wyłonionych zostanie dziesięć najlepszych uczelni, które otrzymają dodatkowe dofinansowanie w wysokości 10% kwoty subwencji – będą to środki przeznaczone na podnoszenie poziomu jakości działalności naukowej oraz kształcenia.
 

Dziewczyna trzymająca kartkę z napisem #Strategy4US
 

Niezależnie od wyników konkursu, w 2021 roku zostanie przeprowadzona kolejna ewaluacja jakości działalności naukowej uczelni – już w oparciu o nowe zasady wynikające z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Ocenie poddane zostaną osiągnięcia z lat 2017–2020. Zgodnie z publikowanymi komunikatami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, od wyników ewaluacji zależeć będą m.in. przyznawane poszczególnym dyscyplinom uprawnienia do: prowadzenia studiów, szkół doktorskich, nadawania stopni i tytułów, samodzielnego tworzenia kierunków studiów, a także wysokość środków finansowych otrzymywanych z budżetu państwa.

W związku z tym wspólnota akademicka podjęła szeroko zakrojone działania służące umocnieniu pozycji badawczej Uniwersytetu Śląskiego, aby w wyniku zbliżającej się ewaluacji śląska Alma Mater pozostała w gronie najlepszych uczelni oferujących kształcenie na najwyższym poziomie i realizujących projekty badawcze o światowym znaczeniu. Wiąże się to nie tylko z prestiżem, lecz również z możliwością ubiegania się o dodatkowe środki finansowe przeznaczone m.in. na prowadzenie badań, doskonalenie jakości kształcenia oraz poprawę warunków pracy.

Umacnianie pozycji badawczej Uniwersytetu Śląskiego nadało więc kierunek działaniom, w efekcie których opracowywane są założenia strategii rozwoju uczelni. Wykonane w pierwszym kwartale 2019 roku prace w ramach projektu ProspectUS miały charakter diagnostyczny i służyły przede wszystkim analizie stanu uniwersytetu oraz jego otoczenia w następujących obszarach: kadra, nauka, kształcenie, infrastruktura, współpraca z otoczeniem oraz widzialność. Interpretacja zgromadzonych danych oraz wyłaniający się na tej podstawie obraz śląskiej Alma Mater pozwolą zbudować plan jej rozwoju oparty na wykorzystaniu mocnych stron oraz zidentyfikowaniu tych obszarów, które wymagają udoskonalenia.

W opracowywanych założeniach nowej strategii rozwoju ważne będą konkretne, ambitne i osiągalne cele. Zaproponowane zostaną także wskaźniki, które umożliwią weryfikowanie etapów realizacji celów opisanych w dokumencie.

Projektowanie wspólnej przyszłości jest wyzwaniem. Wymaga bowiem zachowania równowagi pomiędzy wdrażaniem wzorcowych rozwiązań stosowanych już przez wiodące polskie i zagraniczne ośrodki naukowe a szukaniem własnej drogi wyznaczanej tym, co w Uniwersytecie Śląskim jest unikatowe. Narzuca również konieczność budowania takiej wizji uczelni, która nie tylko nie wykluczy nikogo ze wspólnoty akademickiej, lecz także wzmocni poczucie tożsamości jej członków.

Szczegółowe informacje na temat etapów realizacji projektu ProspectUS udostępniane są na stronie: www.prospectus.us.edu.pl dla wszystkich pracowników Uniwersytetu Śląskiego. Aby móc zapoznać się z treścią artykułów, należy zalogować się do serwisu – nazwa użytkownika, jak również hasło są takie same, jak te używane do logowania się na pocztę uniwersytecką.


Logo MNiSWProjekt „ProspectUS – koncepcja umacniania pozycji badawczej” finansowany jest w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Strategia Doskonałości – Uczelnia Badawcza” w latach 2018–2019

return to top