Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Dr hab. Grzegorz Żmij na stażu naukowym w Uniwersytecie w Monastyrze

24.07.2018 - 13:07 update 05.11.2019 - 11:17
Editors: admin

Dr hab. Grzegorz Żmij z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego odbywa staż naukowy w ramach programu stypendialnego „The Schumann Fellowship” w Uniwersytecie w Monastyrze (Westfälische Wilhelms-Universität in Münster). Pobyt realizowany jest również w ramach programu „Mobilność Kadry” UŚ adresowanego do pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni, umożliwiającego odbywanie trwających nie mniej niż trzy miesiące staży naukowych w renomowanych międzynarodowych ośrodkach naukowo-badawczych.

 

Dr hab. Grzegorz Żmij podczas wystąpienia konferencyjnego
Dr hab. Grzegorz Żmij z Katedry Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego Uniwersytetu Śląskiego
Fot. Dominik Keller
 

Podczas stażu dr hab. Grzegorz Żmij prowadzi badania nad rozwojem prawa ochrony inwestycji w Europie w kontekście orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości na tle zmian zachodzących w gospodarce światowej i ustawodawstwach, w szczególności z uwzględnieniem polsko-niemieckich relacji gospodarczych. Ponadto w ramach pobytu w Uniwersytecie w Monastyrze we wtorek 17 lipca 2018 roku naukowiec z UŚ wygłosił wykład pt. „Die Beilegung von Investitionsstreitigkeiten in der EU nach der Achmea Entscheidung” poświęcony analizie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 6 marca 2018 roku w sprawie Slowakische Republik/Achmea BV, sygn. C-284/16. Wyrok ten przesądza o losie dotychczasowych dwustronnych umów o ochronie inwestycji pomiędzy państwami członkowskimi UE (tzw. wewnątrzunijnych BIT-ów), ponadto wywiera pośrednio wpływ na funkcjonowanie istniejących multilateralnych umów dotyczących ochrony inwestycji. W związku z tym powstaje szereg pytań dotyczących przyszłego kształtu ochrony inwestycji w Europie. Nie bez znaczenia w tym kontekście są wypowiedzi Trybunału dotyczące autonomii prawa europejskiego i unijnego systemu sądowego. Całość rozważań na temat przyszłego kształtu prawa ochrony inwestycji nakłada się na tło gospodarcze dotyczące inwestycji dokonywanych przez polskich przedsiębiorców w Niemczech i niemieckich przedsiębiorców w Polsce.

return to top