Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Dr Natalia Ruman Absolwentką z Pasją 2018 roku

20.11.2018 - 11:54 update 16.03.2022 - 12:27
Editors: admin
Tags: absolwenci
Od lewej: prorektor UŚ prof. dr hab. Ryszard Koziołek, laureatka konkursu dr Natalia Ruman oraz dr Jacek Siebel – Honorowy Absolwent Uniwersytetu Śląskiego
Od lewej: prorektor UŚ prof. dr hab. Ryszard Koziołek, laureatka konkursu dr Natalia Ruman oraz dr Jacek Siebel – Honorowy Absolwent Uniwersytetu Śląskiego

Dyplomy oraz listy gratulacyjne i rekomendacyjne otrzymali najlepsi absolwenci roku akademickiego 2017/2018. Uroczystość, która odbyła się 19 listopada 2018 roku w rektoracie uczelni, stanowiła okazję do uhonorowania osób wyróżniających się bardzo wysoką średnią ocen z całego okresu studiów, celującymi lub bardzo dobrymi ocenami na dyplomach oraz osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi.

Podczas uroczystości ogłoszony został także wynik tegorocznej edycji plebiscytu „Absolwent z Pasją”. Zwyciężczynią konkursu została Natalia M. Ruman – doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki, adiunkt na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ.

W plebiscycie promowane są osoby aktywne społecznie, osiągające sukcesy w działalności naukowej, kulturalnej lub w sporcie i z pełnym zaangażowaniem oddające się swoim zainteresowaniom. W tym roku o tytuł Absolwenta z Pasją ubiegało się 15 kandydatów, a sylwetki kandydatów prezentowane były na stronie internetowej katowickiej „Gazety Wyborczej”, na której można było również oddawać głosy. Na laureatkę tegorocznej edycji konkursu głosowało 41% internautów.

Od lewej :prorektor prof. Ryszard Koziołek, dr Natalia Ruman oraz dr Jacek Siebel

Wręczenie nagrody w tegorocznym plebiscycie „Absolwent z Pasją”
Od lewej: prorektor UŚ prof. dr hab. Ryszard Koziołek,
laureatka konkursu dr Natalia Ruman
oraz dr Jacek Siebel – Honorowy Absolwent Uniwersytetu Śląskiego
Fot. Sekcja Prasowa UŚ

Dr Natalia Ruman ukończyła studia pedagogiczne (specjalność – zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne), jest magistrem teologii (specjalność nauczycielska), uzyskała kościelny stopień naukowy licentia in sacra theologia zgodnie z Konstytucją Apostolską Sapientia Christiana. Pracuje obecnie na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie jako adiunkt w Zakładzie Edukacji Humanistycznej i Nauk Pomocniczych Pedagogiki.

Jej zainteresowania naukowe obejmują następujące dziedziny i obszary nauki: edukacja regionalna, wielo- i międzykulturowa, edukacja religijna – rola religii w dynamice zjawiska, tożsamość, tradycja, dziedzictwo kulturowe, aksjologia, katecheza jako religijno-moralne wychowanie, pedeutologia – współczesne dylematy katechizacji, rola nauczyciela – katechety w procesie dydaktyczno-wychowawczym, a także tanatologia. Jest autorką wielu artykułów publikowanych w czasopismach recenzowanych oraz w publikacjach książkowych, organizatorką licznych konferencji, warsztatów i wystaw o tematyce teologicznej i pedagogicznej.

Brała udział w projekcie naukowo-badawczym Zakładu Katechetyki, Pedagogiki Chrześcijańskiej i Katolickiej Nauki Społecznej Wydziału Teologicznego UŚ pt. „Wychowanie i edukacja ku dojrzałemu przeżywaniu wiary we wspólnocie chrześcijańskiej”, a także w kilkudziesięciu konferencjach jako prelegentka.

Na ziemi pszczyńskiej znana jest jako społecznik. Będąc jeszcze studentką dwóch wydziałów Uniwersytetu Śląskiego, była wolontariuszem na Świetlicy Socjoterapeutycznej „Zmaganie” w Pszczynie (2005–2010), później współpracowała także z Towarzystwem Miłośników Ziemi Pszczyńskiej. Dzięki temu mogła zacząć publikować na łamach czasopisma „Pszczyński Niezależny Orędownik Kulturalny”. W latach 2010–2012 zorganizowała warsztaty, wystawy autorskie, prelekcje w Muzeum Prasy Śląskiej oraz Bibliotece Pedagogicznej w Pszczynie. Od pięciu lat współpracuje z Ośrodkiem Matka Boża Różańcowa w Starej Wsi, gdzie organizuje wolontariat dla niepełnosprawnych podopiecznych. Jest laureatką wyróżnienia JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego.

return to top