Go to main content

University of Silesia in Katowice

Forum „Biznes – Nauka. Nano-POWER – inspiracje w branży energetycznej”

29.10.2018 - 12:05, update 05.11.2019 - 11:17
Editors: admin

7 listopada 2018 roku w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie (ul. 75 Pułku Piechoty 1A) odbędzie się Forum „Biznes – Nauka Nano-POWER – inspiracje w branży energetycznej”.

Celem Forum jest prezentacja dobrych praktyk dotyczących implementowania nanotechnologii i nanomateriałów w energetyce, budownictwie, ciepłownictwie. Wśród głównych tematów, jakie zostaną podczas tego wydarzenia poruszone, znajdą się między innymi następujące kwestie: wykorzystanie nanotechnologii w optoelektronice, produktach termoizolacyjnych, bateriach i akumulatorach oraz katalizatorach dla energetyki i odnawialnych źródeł energii. Oprócz osiągnięć naukowych prezentowane będą również utylitarne aspekty wykorzystania nanotechnologii w działalności gospodarczej.

Organizatorem Forum jest Uniwersytet Śląski w Katowicach wraz z Fundacją NANONET, Instytutem Metali Nieżelaznych oraz Centrum Materiałów Polimerowych
i Węglowych PAN tworzących konsorcjum Regionalne Specjalistyczne Obserwatorium Nanotechnologii i Nanomateriałów.

Spotkanie realizowane jest w ramach projektu „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania” (SO RIS w PPO)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Działania 1.3. Profesjonalizacja IOB Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Aby zarejestrować się na spotkanie, należy wypełnić formularz dostępny pod adresem: http://transfer.us.edu.pl/formularz-zgloszeniowy.

W ramach Forum odbędą się również warsztaty „Badania Materiałów dla Przemysłu” organizowane przez Wirtualne Centrum Nano- i Mikroskopii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz firmy Technolutions, PIK Instruments oraz Anton Paar Poland, podczas których udostępnione zostaną urządzenia wykorzystywane między innymi do wyznaczania parametrów fizykochemicznych materiałów w nanoskali. Pełna lista urządzeń udostępnianych w ramach warsztatów oraz formularz rejestracyjny na warsztaty dostępne są na stronie: http://technolutions.pl/pl/badania-materialow-dla-przemyslu/.

Szczegółowy program wydarzenia znajduje się na stronie: http://transfer.us.edu.pl/zaproszenie-do-udzialu-w-copernicus-hackathon.

Szczegółowe informacje nt. Forum (pdf, 442,36 kB)

return to top