Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Inauguracja projektu „ProspectUS – koncepcja umacniania pozycji badawczej”

30.01.2019 - 13:02, update 05.11.2019 - 11:17
Editors: admin

W czwartek 31 stycznia 2019 roku o godz. 9.00 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 12, aula im. Kazimierza Lepszego) rozpoczęło się spotkanie inaugurujące projekt pn. „ProspectUS – koncepcja umacniania pozycji badawczej”. Wykonane w jego ramach badania oraz analizy staną się źródłem danych, które zostaną uwzględnione przy opracowywaniu celów i założeń długoterminowego planu rozwoju Uniwersytetu Śląskiego.

Podjęte działania służyć mają przede wszystkim wzmocnieniu potencjału badawczego uczelni, a w przygotowaniu nowej strategii rozwoju brane będą pod uwagę czynniki zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Założenia projektu ProspectUS realizowane będą przez członków siedmiu zespołów tworzonych przez pracowników: naukowo-dydaktycznych, administracji oraz kadrę zarządzającą, a także ekspertów zewnętrznych. „Śląski badawczy” – to hasło spajające podejmowane w ramach tego przedsięwzięcia inicjatywy.

Analizie poddany zostanie aktualny stan uczelni, w tym: działalność naukowa  w obszarze poszczególnych dyscyplin naukowych, poziom współpracy badawczej oraz jakość kształcenia. W ramach podejmowanych działań wykonana zostanie również analiza otoczenia obejmująca m.in. badanie znaczenia tendencji zmian cywilizacyjnych, stylów i sposobów życia społeczeństwa czy uwarunkowań politycznych w wymiarze krajowym i międzynarodowym. Do udziału w pracach nad koncepcją rozwoju uczelni zaproszeni zostaną mieszkańcy regionu, młodzież szkolna, dziennikarze, a także reprezentanci sektora gospodarczego i samorządów lokalnych. Nad obiektywnym prowadzeniem prac czuwać będą eksperci zewnętrzni.
 

Dwóch mężczyzn, jeden przemawia, drugi siedzi przy stole
fot. Sekcja Prasowa UŚ

W spotkaniu, które otworzył JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, udział wzięli: kierownik projektu ProspectUS, prorektor ds. finansów i rozwoju prof. dr hab. Michał Daszykowski, prorektor ds. badań naukowych prof. zw. dr hab. Andrzej Noras, prorektor ds. współpracy międzynarodowej i krajowej dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski, wiceprezydent Katowic Waldemar Bojarun, pełnomocnik prezydenta Sosnowca ds. rewitalizacji i integracji społeczności lokalnej prof. dr hab. Marek Barański, kierownik Biura Promocji, Informacji i Turystyki Urzędu Miasta Cieszyna Renata Karpińska, kierownik Wydziału Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Natalia Puchała oraz prezes spółki celowej UŚ SPIN-US Katarzyna Papież-Pawełczak.
 

Podczas inauguracji obecni byli ponadto przedstawiciele ekspertów zewnętrznych: prof. dr hab. Tomasz Szapiro, rektor Szkoły Głównej Handlowej w latach 2012–2016 oraz dr hab. prof. UMK Dominik Antonowicz, pełnomocnik rektora ds. organizacji i ewaluacji badań naukowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Osiem osób siedzących i rozmawiających przy stoleKilkanaście osób siedzi przy stołach, w tle stoi osoba prowadząca warsztaty
Podczas inauguracji odbyły się także warsztaty adresowane do członków zespołów projektowych
fot. Sekcja Prasowa UŚ

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach programu ministra nauki i szkolnictwa wyższego pod nazwą „Strategia Doskonałości – Uczelnia Badawcza” w latach 2018–2019. Zakończenie realizacji przedsięwzięcia planowane jest na koniec maja 2019 roku.


Logo MNiSWProjekt „ProspectUS – koncepcja umacniania pozycji badawczej” finansowany jest w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Strategia Doskonałości – Uczelnia Badawcza” w latach 2018–2019

return to top