Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Otwarte Spotkania Dydaktyczne: „Pogadajmy o dydaktyce akademickiej!”

28.05.2018 - 16:35, update 05.11.2019 - 11:11
Editors: admin

Z inicjatywy Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Śląskiego od 2016 roku organizowane są Otwarte Spotkania Dydaktyczne, mające na celu wymianę wiedzy i doświadczeń z zakresu dydaktyki akademickiej. Ich planowanym efektem było powstanie interdyscyplinarnej wspólnoty skupionej wokół rozwoju dydaktyki akademickiej Uniwersytetu Śląskiego.

Spotkania oraz regularne kontakty z kadrą uczelni pozwoliły nakreślić wyzwania i potrzeby w tym zakresie. Wymienić można: dostosowywanie sylabusów do potrzeb studentów, włączanie do dydaktyki nowych metod pracy ze studentami, np. metody pracy grupowej, tutoringu, wykorzystanie nowoczesnych narzędzi i zasobów cyfrowych, opracowanie kryteriów oceny pracowników pod kątem dydaktycznym czy uruchomienie konkursów na projekty dydaktyczne.

W czasie dotychczasowych spotkań zarysowała się dalsza potrzeba rozmowy i wymiany doświadczeń w tym zakresie. W tym celu kolejne Otwarte Spotkanie Dydaktyczne, zorganizowane zostało w większym gronie osób, w formule open space i zostało w całości poświęcone dydaktyce akademickiej.

Uczestnicy spotkania

Uczestnicy wydarzenia
fot. Sekcja Prasowa UŚ

Forma spotkania miała zachęcać do wyrażania opinii, zgłaszania pomysłów oraz ich opracowywania w toku dyskusji prowadzonych w poszczególnych blokach tematycznych, a także umożliwić uczestnikom swobodny udział w projekcie i przechodzenie z jednej debaty do innej.

Spotkanie pt. „Pogadajmy o dydaktyce akademickiej!” odbyło się 13 czerwca 2018 roku w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego. W inauguracji uczestniczyli przedstawiciele władz uczelni – prorektor ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek oraz prorektor ds. finansów i rozwoju prof. dr hab. Michał Daszykowski.

ikona pdf Zaproszenie (pdf, 111 kB)

Wystąpienie prorektora prof. Ryszarda Koziołka

Wystąpienie prorektora prof. dr. hab. Ryszarda Koziołka
fot. Sekcja Prasowa UŚ 

Szczegółowe informacje na temat spotkania dostępne są na stronie: osd.us.edu.pl.

Dyskusje w grupach tematycznych

Dyskusje w grupach tematycznych
fot. Sekcja Prasowa UŚ 

return to top