Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Umowa o współpracy z Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta w Zabrzu

19.12.2017 - 10:11, update 05.11.2019 - 11:18
Editors: admin

W poniedziałek 18 grudnia 2017 roku w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach podpisana została umowa o współpracy pomiędzy uczelnią a Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta w Zabrzu. Strony porozumienia wspólnie podejmować będą działania na rzecz osób doświadczających trudnych sytuacji życiowych – w szczególności kobiet i dzieci – przebywających w Schronisku dla Bezdomnych Kobiet w Zabrzu. Jednym z nich jest wolontariat studentów i absolwentów Uniwersytetu Śląskiego, którzy, pracując w placówce, będą mogli zdobyć doświadczenie zawodowe. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach prowadzonego przez Biuro Karier wolontariatu w Punktach Pomocy Ofiarom Przestępstw.

Umowę sygnowali: prorektor Uniwersytetu Śląskiego ds. współpracy międzynarodowej i krajowej dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski oraz prezes Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Zabrzu Maria Demidowicz. W spotkaniu udział wzięli również Barbara Demidowicz, kierownik Schroniska dla Bezdomnych Kobiet w Zabrzu, Magdalena Fudela, pracownik placówki oraz Paulina Świtała reprezentująca Biuro Karier UŚ.

Schronisko dla Bezdomnych Kobiet w Zabrzu to placówka wsparcia o charakterze interwencyjnym i długofalowym, zapewniająca ponad 25 miejsc noclegowych dla kobiet i dzieci. Prowadzone jest przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Zabrzu. Biuro Karier UŚ współpracuje z placówką ponad 3 lata. W tym czasie zostało do niej skierowanych około 20 wolontariuszy – studentów i absolwentów takich kierunków, jak: psychologia, prawo, pedagogika czy praca socjalna. Wolontariusze pomagają przede wszystkim w prowadzeniu zajęć grupowych dla kobiet i dzieci, współpracując z zespołem terapeutycznym zatrudnionym w ośrodku. Uczą się od zespołu psychologów prowadzenia indywidualnych spotkań z kobietami, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. W ramach przygotowania do wolontariatu w ośrodku osoby chcące się zaangażować w tę formę pomocy zapraszane są na szkolenia z zakresu psychologicznych i prawnych aspektów pomocy ofiarom przestępstw. Są one prowadzone przez pracowników Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz zaproszonych prelegentów.

Wolontariat w Punktach Pomocy Ofiarom Przestępstw realizowany jest na mocy porozumienia zawartego 11 lutego 2005 roku (odnowionego 29 października 2014 roku) ze Śląską Komendą Wojewódzką Policji. W ubiegłorocznej edycji przedsięwzięcia udział wzięło 85 wolontariuszy, a dotychczas przeszkolonych zostało ponad 800 osób. Biuro Karier UŚ współpracuje także z innymi placówkami. Są to m. in. ośrodki interwencji kryzysowej, miejskie ośrodki pomocy społecznej oraz fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem.
 

Podpisanie umowy, na zdjęciu: dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski oraz Maria Demidowicz
Fot. Biuro Karier UŚ

return to top