Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English
search
Logo European City of Science 2024

Granty Rektora UŚ dla najlepszych studentów

10.01.2019 - 17:22 update 05.11.2019 - 11:17
Editors: admin

O Granty Rektora Uniwersytetu Śląskiego ubiegać się mogą studenci:

  • rozpoczynający w roku akademickim 2018/2019 studia pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie, którzy w roku rozpoczęcia studiów uzyskali tytuł laureata olimpiady przedmiotowej lub uzyskali w części pisemnej egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym 100% punktów możliwych do uzyskania,
  • prowadzący indywidualne prace badawcze lub artystyczne o wysokim poziomie merytorycznym.

 

Grant będzie realizowany przy wsparciu wybranego przez studenta opiekuna (nauczyciela akademickiego posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora), odpowiadającego za nadzór merytoryczny. Projekt badawczy lub edukacyjny może obejmować:

  • przygotowanie publikacji,
  • wyjazdy konferencyjne,
  • kwerendy biblioteczne,
  • udział w warsztatach, szkoleniach i kursach,
  • udział w zagranicznych akademickich szkołach letnich,
  • oraz inne niewymienione wcześniej działania, pod warunkiem uzyskania akceptacji: merytorycznej – opiekuna i formalnej – Centrum Obsługi Studentów.

Wnioski konkursowe można składać do 31 stycznia 2019 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 15 lutego. Szczegółowe zasady przyznawania grantów i formularze wniosków dostępne są na stronie: www.grantyrektora.us.edu.pl.

plakat promujący konkurs Granty Rektora UŚ - z logo konkursu, datą aplikowania, adresem strony i informacją, że można uzyskać dofinansowanie do 5 tys

return to top