Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Komunikat nt. organizacji pracy pracowników wychowujących dzieci (w przypadku zamknięcia placówek oświatowych)

05.04.2019 - 12:58 update 05.11.2019 - 11:17
Editors: admin

KOMUNIKAT

Dotyczy: organizacji pracy pracowników wychowujących dzieci do lat 8 oraz starsze wymagające opieki w przypadku zamknięcia szkół, żłobków i przedszkoli podczas ewentualnego strajku nauczycieli.

W związku z możliwością wystąpienia konieczności sprawowania osobistej opieki nad dziećmi (w przypadku niezabezpieczenia tej opieki przez placówki oświatowe uczestniczące w strajku nauczycieli lub przez innych członków rodziny), uprzejmie informuję, że:

  • okoliczność ta może usprawiedliwiać nieobecność w pracy pracownika wychowującego dziecko do lat 8. W tym przypadku, zgodnie z § 3 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15. 05. 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwianie nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy, pracownik zobowiązany jest złożyć w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych stosowne oświadczenie. Natomiast, zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 1 a ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, pracownik może też złożyć wniosek o wypłatę zasiłku opiekuńczego. Wniosek można złożyć w Dziale Płac,

  • na wniosek działających w Uczelni Związków Zawodowych dopuszczam możliwość skorzystania z ruchomego czasu pracy, tj. późniejszego przychodzenia do pracy, wcześniejszego jej kończenia, skrócenia dnia pracy lub skorzystania z dnia wolnego od pracy, jeżeli w późniejszym terminie godziny te zostaną odpracowane,

  • dopuszczam też możliwość realizacji niektórych obowiązków służbowych w systemie zadaniowego czasu pracy, pod warunkiem, że wykonanie zadań poza siedzibą pracodawcy będzie możliwe bez przenoszenia dokumentów oraz nośników zawierających dane osobowe lub informacje istotne dla Uczelni,

  • nauczyciele akademiccy, którzy z powyższych przyczyn odwołają zaplanowane zajęcia dydaktyczne, uzgodnią ze studentami późniejszy termin ich realizacji, zgodnie z obowiązującym w Uczelni trybem.

Pracownicy, którzy nie skorzystają z urlopów wypoczynkowych powinni omawiać organizację swej pracy na bieżąco ze swoimi bezpośrednimi przełożonymi stosując powyższe możliwości.

Równocześnie przypominam, że rozliczenie czasu pracy pracowników spoczywa na ich bezpośrednich przełożonych.

Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk


Komunikat (skan dokumentu, pdf, 541 kB)


 

 

return to top