Go to main content

University of Silesia in Katowice

Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Bezpieczne dzieciństwo. Aspekty prawne, kryminologiczne i społeczne”

02.03.2016 - 12:28 update 05.11.2019 - 11:19
Editors: admin

5 kwietnia 2016 roku w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej (ul. Willowa 2) odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Bezpieczne dzieciństwo. Aspekty prawne, kryminologiczne i społeczne”.

Kiedy w rodzinie pojawia się dziecko, niezwykle istotne staje się odpowiednie przygotowanie otoczenia tak, by zapewnić mu właściwą ochronę i opiekę, a także umożliwić prawidłowy rozwój. Przede wszystkim na rodzicach lub prawnych opiekunach dziecka spoczywa odpowiedzialność za stworzenie warunków na szczęśliwe dzieciństwo, które z kolei stanowi fundament pozytywnego wkraczania w kolejne fazy życia. Rodzina nie jest oderwanym od całości społeczeństwa organizmem. Dziecko, rodzina (mikrosystem) funkcjonuje w szerokim, wielopoziomowym systemie jednostek, grup, instytucji i innych elementów środowiska społecznego (mezosystemu, egzosystemu, makrosystemu). Od współdziałania tych wszystkich elementów rzeczywistości zależy los i bezpieczeństwo dziecka – podstawy życia społecznego.

Celem konferencji będzie próba uchwycenia i przeanalizowania wielu wymiarów współczesnego świata, w którym funkcjonuje dziecko w kontekście uwarunkowań jego bezpieczeństwa. Istotna jest tu kwestia relacji rodzinnych i więzi emocjonalnych, przestrzeń gwarancji zdrowotnych, edukacyjnych, prawnych, socjalnych. W obszarze eksploracji znajdą się również zagadnienia związane z mediatyzacją, prawem, profilaktyką i prewencją w różnych obszarach życia codziennego dziecka, jego bezpieczeństwem w ujęciu indywidualnym i zbiorowym, a także aspektami kryminologicznymi determinującymi bezpieczeństwo najmłodszych.

Mimo, iż tematyka bezpiecznego dzieciństwa jest obecna w polskiej nauce od dawna, ciągłe stawianie pytań, poszukiwanie nowych kontekstów oraz zawiązywanie sojuszy dla zabezpieczenia dobrostanu dzieciństwu, wydają się w pełni uzasadnione, a nawet konieczne. Znaczącym elementem współczesnych badań nad bezpieczeństwem dziecka wydaje się również włączenie holistycznych analiz historycznych oraz filozoficznych prezentujących dzieciństwo dynamicznie w sensie temporalnym oraz w kontekście koncepcji antropologicznych i aksjologicznych wyznaczających swoiste ramy, w których dokonuje się kształtowanie osobowości i postaw młodych ludzi. Wiek XX miał być stuleciem dziecka (E. Key), epoką pajdocentryzmu, a stał się jego totalnym przeciwieństwem. Doświadczenia, jakie wynieśliśmy z przeszłości wraz z refleksją nad aktualną rzeczywistością winny stanowić integralną całość służącą bezpieczeństwu dzieci w zupełnie niejednoznacznej przyszłości, która jednak nie zwalnia nas z odpowiedzialnego nad nią namysłu. Historia powie nam jak było, empiria określi stan obecny, a filozofia zobrazuje potencjalną przyszłość.

Dyskusja zogniskowana będzie wokół następujących obszarów tematycznych:

 • bezpieczeństwo dziecka a współczesne mass media,
 • dziecko w rodzinie – wyzwania i możliwości,
 • przestrzeń publiczna a bezpieczeństwo dziecka,
 • przedszkole i szkoła jako bezpieczne terytorium funkcjonowania dziecka,
 • profilaktyka i interwencja dla bezpieczeństwa dziecka,
 • prawne aspekty ochrony dziecka w Polsce i na świecie,
 • kryminologiczne faktory determinujące bezpieczeństwo dziecka w ujęciu indywidualnym i zbiorowym,
 • rola instytucji administracji państwowej i samorządowej w kształtowaniu bezpiecznego środowiska ze szczególnym uwzględnieniem najmłodszych członków społeczeństwa.

 

Zgłoszenie uczestnictwa (na załączonej karcie zgłoszenia) należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: konferencjaresocjalizacja2016athbielsko@wp.pl do 15 marca 2016 roku. Tekst wystąpienia do 10 stron (3 arkusze wydawnicze, ok. 20 tys. znaków) należy przesłać drogą elektroniczną do 15 kwietnia (wraz z afiliacją, telefonem i adresem e-mail). Opłata konferencyjna wynosi:

 • 260 zł – pełny pakiet, obejmuje materiały konferencyjne, przerwy kawowe, obiad, publikację tekstu,
 • 120 zł (tylko dla studentów studiów dziennych lub zaocznych I i II stopnia) obejmuje materiały konferencyjne, przerwy kawowe, obiad, publikację tekstu,
 • 80 zł – udział bierny, obejmuje materiały konferencyjne, przerwy kawowe, obiad,
 • 55 € dla uczestników zagranicznych – pełny pakiet, obejmuje materiały konferencyjne, przerwy kawowe, obiad, publikację tekstu.

 

Opłatę konferencyjną należy wpłacić do 20 marca na konto:

 • dla uczestników krajowych:

73 1240 4142 1111 0010 5457 2831 z dopiskiem Konferencja – bezpieczeństwo

 • dla uczestników zagranicznych : 73 1240 4142 1111 0010 5457 2831

SWIFT PKOPPLPW IBAN PL 73 12404142 11110010 54572831 z dopiskiem Konferencja – bezpieczeństwo

Organizatorami wydarzenia są Katedra Pedagogiki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Instytut Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Zakład Teorii Wychowania Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Zaproszenie

Karta zgłoszeniowa

return to top