Go to main content

University of Silesia in Katowice

Prawie 40 mln zł na projekt pt. „Jeden Uniwersytet – Wiele Możliwości…”

17.12.2018 - 17:19 update 05.11.2019 - 11:10
Editors: admin

Do dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych zakwalifikował się projekt Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach pt. „Jeden Uniwersytet – Wiele Możliwości. Program Zintegrowany”. Inicjatywa  zakłada wieloobszarowe wsparcie dla uczelni, w tym wsparcie studentów, kadry naukowo-dydaktycznej i kadry administracyjno-kierowniczej. Przedsięwzięcie realizowane będzie od 1 października 2019 roku do 30 września 2023 roku. Wartość dofinansowania wynosi 39 575 144,70 zł.

Realizacja projektu „Jeden Uniwersytet – Wiele Możliwości. Program Zintegrowany” przyczyni się do rozwoju Uniwersytetu Śląskiego, umożliwi wdrożenie zmian w zakresie zarządzania procesem kształcenia oraz organizacyjnym uczelni, a także, dzięki zaplanowanym w ramach przedsięwzięcia licznym wieloaspektowym działaniom, pozwoli podnieść istotne z punktu widzenia potrzeb rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa, kompetencje zawodowe, komunikacyjne, analityczne i językowe studentów Uniwersytetu Śląskiego. Jednym z celów będzie również dostosowanie lub stworzenie nowych programów kształcenia ukierunkowanych na wyposażanie studentów w praktyczne umiejętności. Projekt umożliwi ponadto podniesienie kompetencji dydaktycznych kadry naukowo-dydaktycznej oraz rozwijanie kompetencji zarządczych kadry administracyjnej i kierowniczej, a także da szansę wdrożenia informatycznych narzędzi zarządzania. Inicjatywa pozwoli na włączenie, posiadających osiągnięcia w pracy naukowej, zawodowej lub artystycznej, wykładowców z zagranicy w prowadzenie zajęć oraz odbycie szeregu wizyt studyjnych czy staży adresowanych zarówno do studentów, jak i do kadry naukowo-dydaktycznej.

To już drugi taki projekt realizowany przez Uniwersytet Śląski w ramach PO WER Działanie 3.5. W pierwszej edycji konkursu uczelnia uzyskała dofinansowanie w wysokości niemal 13 mln zł na działania w ramach projektu pt. „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”.

Lista projektów, które uzyskały ocenę pozytywną została opublikowana na stronie NCBR: www.ncbr.gov.pl (dokument pdf).

Logo Fundusze Europejskie. Wiedza. Edukacja. Rozwój oraz flaga Polski oraz Unii Europejskiej


Napisali o tym:

return to top